Vitajte na e-learningovom portáli Kit@!

Tento e-learningový kurz ponúka odborníkom v predprimárnom vzdelávaní flexibilnú a individuálnu koncepciu v oblasti mediálnej výchovy. Je určená odborníkom v predprimárnom vzdelávaní, ktorí pracujú s deťmi vo veku od troch do šiestich rokov. Tento vzdelávací program môžu využívať úplní začiatočníci v oblasti mediálnej výchovy, ale aj pokročilí študenti.

Štruktúra vzdelávania je modulárna. To znamená, že každú tému z oblasti mediálnej výchovy v ranom detstve predstavuje jeden kompaktný modul. Obsahuje spolu deväť modulov, teda deväť tematických oblastí, ktorými je možné prechádzať postupne v stanovenom poradí, alebo flexibilne, v závislosti od záujmu odborníkov v predprimárnom vzdelávaní alebo ich predchádzajúcich znalostí.

Moduly 1 a 2 poskytujú základné vedomosti o mediálnej výchove všeobecne a o nových mediálnych technológiách.

Základný rámec mediálnej gramotnosti

Modul 1 poskytuje základné poznatky o dôležitosti mediálnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní. Najskôr sa v ňom predstavia prístupy k mediálnej pedagogickej práci v materských školách a zariadeniach ranej starostlivosti. Patrí k nim napríklad oboznámenie sa s Koncepciou mediálnej gramotnosti Dietra Baackeho, prehľad toho, prečo sa mediálna výchova v predprimárnom vdelávaní považuje za dôležitú, nahliadnutie do právnych rámcov a návrhy na dobrú spoluprácu s rodičmi.

Základné poznatky o nových mediálnych technológiách

V tomto module vám predstavíme najdôležitejšie základy nových mediálnych technológií. Je zameraný predovšetkým na ľudí, ktorí nemajú žiadne alebo majú len malé vedomosti o počítačoch. Odporúčame vám použiť modul 2 na zopakovanie si vedomostí. Nájdete tu odkazy na používanie nových mediálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Stručne sa v ňom venujeme aj používaniu tabletu v predprimárnom vzdelávaní.

Moduly 3, 4 a 5 sa zaoberajú detským mediálnym svetom vo všeobecnosti a mediálnymi témami, ktoré ovplyvňujú najmä deti, ako sú napríklad mediálni hrdinovia alebo reklama . To sú témy, o ktorých sa dá s deťmi v rámci predprimárneho vzdelávania diskutovať bez použitia (digitálnych) médií.

Náhľady do mediálneho sveta raného detstva

Modul 3 poskytuje pohľady do mediálneho sveta raného detstva. Predstavujeme v ňom mediálne zariadenia v domácnostiach detí predškolského veku a diskutujeme o iných typoch médií a ich vnímaní. Ďalej ukazujeme, ktoré mediálne skúsenosti môžu deti zaťažovať a aké vlastnosti treba zvažovať pri výbere médií pre deti.

Detskí mediálni hrdinovia

Modul o mediálnych hrdinoch osvetľuje detský svet mediálnych hrdinov a ich funkciu spoločníkov detí. Okrem iného sa zaoberá tým, ako môžu hrdinovia z médií pomôcť deťom zorientovať sa v živote. Navyše sa tu rieši aj vzťah medzi fiktívnymi a reálnymi vzormi.

Reklama v médiách

Modul 5 informuje o svete reklamy a ukazuje, ako reklama oslovuje deti. Venuje sa rôznym reklamným médiám a formám a ukazuje, že aj mladšie deti dokážu rozpoznávať reklamu. Predstavuje aj podmienky právneho rámca.

Moduly 6, 7, 8 a 9 predstavujú špeciálne spôsoby, ktoré umožňujú využívať médiá s deťmi v materských školách a zariadeniach ranej starostlivosti (MŠ a ZRŠ) tvorivo, produktívne a zmysluplne. Každý modul sa týka každodenného života v MŠ a ZRS a ukazuje nielen možnosti využitia médií v MŠ a ZRŠ, ale aj ich výhody a príležitosti na vzdelávanie a rozvoj, ktoré poskytujú.

Fotografia

V module 6 je prezentovaná mediálna pedagogická práca s médiom fotografie vo vzťahu ku každodennej praxi v predprimárnom vzdelávaní. Predstavíme si dôležité základy práce s fotografiou, ako aj aplikáciu App Pic Collage.

Stop motion a video

V module 7 je prezentovaná mediálna pedagogická práca so Stop Motion a videom vo vzťahu ku každodennej praxi v predprimárnom vzdelávaní. Vysvetľuje sa v ňom, čo rozumieme pod pojmom stop motion film. Priblížime vám v ňom aj aplikácie Stop Motion Studio a program Windows Movie Maker.

Audio

V module 8 predstavujeme mediálnu pedagogickú prácu so zvukom vo vzťahu ku každodennej praxi v predprimárnom vzdelávaní. Zoznámime vás s dôležitými základmi práce so zvukom v programe Audacity.

Kódovanie

Modul 9 sa zaoberá tým, ako sa programovanie alebo štruktúry programovacieho myslenia môžu stať s použitím jednoduchých zdrojov témou v materských školách. Vytvorí sa v ňom jasné prepojenie s každodenným životom v MŠ a ZRS a vysvetlí sa fungovanie aplikácie ScratchJr.

Záverečný online test

Záverečný online test Kit@ vychádza z obsahu všetkých 9 modulov kurzu „Mediálna gramotnosť pre učiteľov v predprimárnom vzdelávaní“. Test pozostáva z 50 otázok a hranica pre jeho úspešné absolvovanie je 30 správnych odpovedí. Po úspešnom absolvovaní testu si môžete stiahnuť svoj persolalizovaný certifikát.

Niektoré pojmy odkazujú na iné časti príručky alebo na externé webové stránky. Tieto pojmy preto nebudeme vysvetľovať viackrát, aj keď sa nechystáte študovať všetky moduly. Externé stránky umožňujú zahĺbiť sa do poznatkov, ktoré presahujú obsah prezenovaný v tejto príručke. Zabezpečuje to individuálny, flexibilný a interaktívny spôsob učenia. Aby sme zohľadnili aj prax, Mária, odborníčka na predprimárne vzdelávanie, nám poskytne tipy, kde a ako je možné aplikovať obsah príručky v každodennom živote MŠ a ZRS.

Ahoj. Volám sa Mária. Mám 28 rokov a som učiteľka v materskej škole v malom meste. Mám na starosti skupinu detí vo veku od troch do šiestich rokov. Spolu s deťmi v našom každodennom pedagogickom živote už niekoľko rokov produktívne a tvorivo využívame médiá.

Rada by som sa s vami podelila o moje praktické znalosti a dúfam, že vás budem inšpirovať vo vašej práci.

Bol by veľký úspech, ak by sa mi vám podarilo pomôcť pochopiť, aké zmysluplné môže byť pedagogické využívanie digitálnych médií v predprimárnom vzdelávaní.


Téma mediálnej výchovy v rámci tejto koncepcie vzdelávania je nezávislá od učebných plánov a osnov. Mediálna výchova sa považuje za prierezovú tému, ktorú je možné využiť vo všetkých disciplínach a pri všetkých vzdelávacích cieľoch.

Prosím, pozorne si prečítajte, čo hovorí o mediálnej výchove váš vzdelávací plán alebo osnovy a ako môžete pomocou tohto pokročilého vzdelávania dosiahnuť svoje vzdelávacie ciele. Nezabudnite pri začleňovaní mediálnej výchovy do svojho plánovania zahrnúť aj vlastnú koncepciu MŠ či ZRS. Táto príručka môže byť dobrým nástrojom na získanie širokých poznatkov o mediálnej výchove v predprimárnom vzdelávaní a na to, aby sa tieto znalosti mohli v budúcnosti zohľadniť v koncepcii vašej MŠ alebo ZRS.

Praktické príručky:

Moduly 3 až 9 sú prepojené s vhodnými praktickými príručkami a pracovnými nástrojmi, ktoré môžete využiť ako podnety pre vlastnú pedagogickú prácu. V MŠ a ZRS sa odporúča prispôsobiť obsah, metódy a odhadovaný časový rámec vašim požiadavkám. Čím individuálnejšie sa na jednotlivých príkladoch pracuje, tým úspešnejšie sa mediálna výchova môže uplatniť v každodennom pedagogickom živote.

Odporúčania na používanie:

Tento interaktívny a modulárny vzdelávací program je možné absolvovať pomocou príručky, na platforme Kit@ e-learning alebo kombináciou oboch. Moduly môžete používať jednotlivo v súkromí či po konzultácii s MŠ a ZRS. Na moduloch však môžete pracovať aj spoločne s kolegami, prípadne sa môžu zapojiť všetci zamestnanci MŠ. Pár kolegov sa môže zaoberať jedným modulom a potom ho môžu odprezentovať inému kolegovi v rámci vopred dohodnutého stretnutia. Týmto spôsobom je možné vymieňať si otázky a otestovať praktické príručky. Kurz podporuje vzdelávanie v komunite a umožní vám zostaviť individuálny a individuálne štruktúrovaný vzdelávací obsah, prispôsobený potrebám a podmienkam vašej MŠ či ZRS.

Prajeme vám veľa radosti a úspechov pri absolvovaní vzdelávania Kit@. Teší nás, že sa v predprimárnom vzdelávaní venujete téme mediálnej výchovy, čím získavate ďalšiu dôležitú odbornú kvalifikáciu.


List of References