Topic outline

 • Úvod

  Modul 1 predstavuje základy cieľavedomého a kritického narábania s médiami .. Ukazuje, ako možno integrovať mediálny obsah do každodenných vzdelávacích procesov v predprimárnom vzdelávaní spôsobom, ktorý je primeraný vývinu a životnému štýlu a veku detí.

  Obsahuje základné informácie o mediálnom vzdelávaní detí predškolského veku, ako aj informácie o právnom rámci pre prácu s médiami.

  V kapitsa nachádzajú informácie o spolupráci medzi materskou školu a rodičmi v oblasti médií a mediálnej gramotnosti.

 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu...

  • Dozviete sa, čo je mediálna gramotnosť
  • Pochopíte, prečo je mediálna výchova dôležitou súčasťou pedagogickej práce a malo by sa s ňou začať už v predprimárnom vzdelávaní
  • Naučíte sa ako používať médiá ako pedagogický nástroj
  • Čo si od vás vyžaduje podpora mediálnej gramotnosti ako od učiteľa v materskej škole
  • Budete vedieť, ako podporiť rodičov
  • Budete sa orientovať v právnom rámci

  V tomto module...

  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
  • Získate materiály na prácu s rodičmi
 • Čo je mediálna gramotnosť

  Mediálna pedagogika je subdisciplína pedagogiky. Hrá čoraz dôležitejšiu úlohu a neustále sa rozvíja, pretože technológie digitálnej komunikácie prenikajú takmer do všetkých oblastí nášho života.

  Mediálna pedagogika sa zaoberá médiami a ich pedagogickým významom vo vzdelávaní, voľnom čase a v práci . Analyzuje, ktoré funkcie a úlohy preberajú médiá v našej spoločnosti a skúma, ako s nimi narábame.

  Mediálna pedagogika sa okrem toho zameriava na vplyv médií na nás ľudí, vyvíja koncepty zmysluplného využívania médií v pedagogickej práci a definuje ciele, ktoré sa majú týmto spôsobom dosiahnuť.

  Primárnym cieľom mediálnej pedagogickej práce je vždy sprostredkovanie alebo rozvoj mediálnej gramotnosti.


  Mediálna gramotnosť je veľmi široký pojem, pre ktorý existuje množstvo definícií. v niektorých prípadoch sa objavuje pohľad obmedzený na technické aspekty mediálnej gramotnosti. Tento pohľad však nezodpovedá mnohorozmernosti tohto konceptu, pretože mediálna gramotnosť zahŕňa oveľa viac než len technické zručnosti potrebné na ovládanie a používanie médií.

  Ide skôr o bezpečné, vedomé a svedomité zaobchádzanie s médiami. Mediálna gramotnosť si preto vyžaduje množstvo zručností a schopností.


  Koncept mediálnej gramotnosti zaviedol v Nemecku v roku 1973 učiteľ a mediálny pedagóg Dieter Baacke . Baacke videl mediálnu gramotnosť ako súčasť komplexnej komunikačnej kompetencie, ktorá je v priemyselnej a technicky organizovanej spoločnosti veľmi ovplyvnená médiami. Koncept Dietera Baackeho trvalo ovplyvnil diskusiu o mediálnej gramotnosti. Definoval štyri oblasti mediálnej gramotnosti: znalosť médií, kritiku médií, využívanie médií a dizajn médií.

  Podľa Baackeho nepreberá mediálne gramotný človek mediálny obsah bez otázok, ale neustále ho kriticky spochybňuje a kontroluje so zreteľom na sociálne a etické aspekty.

  • Skúma účinky médií a uvedomuje si ich funkcie a zámery (kritika médií).
  • Mediálne gramotný človek má okrem toho základné technické znalosti a dokáže ovládať rôzne médiá (znalosť médií).
  • Vie používať mediálny obsah a služby (napr. hrať počítačovú hru alebo pozerať DVD), ale zostáva zodpovedný a nezávislý (využívanie médií).
  • Napokon, mediálne gramotný človek používa médiá ako nástroj na tvorivú prácu alebo na dizajn vlastných mediálnych produktov a využíva ich ako komunikačný prostriedok na vyjadrenie vlastných nápadov (dizajn médií).

  Mediálna gramotnosť sa stala v našej progresívnej spoločnosti kľúčovou kompetenciou. Užívateľovi umožňuje komunikovať so svojím prostredím a konať a vyjadrovať sa, tak, ako je potrebné. Ak je cieľom vzdelávania výchova nezávislej a zodpovednej osoby, musíme do vzdelávania zahrnúť aj diskusiu o médiách.


  Otázky na porozumenie

  1. Dokážete vysvetliť rozdiel medzi mediálnou pedagogikou a mediálnou gramotnosťou?

  2. Aké oblasti mediálnej gramotnosti definuje Baackeho koncept?

  3. Aké kompetencie charakterizujú mediálne gramotného človeka?

 • Mediálna výchova

  Učiť sa zodpovedne a kompetentne narábať s médiami je kľúčovou zručnosťou a celoživotným procesom. V závislosti od vývinových období a od spôsobu využívania médií sa do popredia dostávajú rôzne otázky, témy alebo problémy. Napríklad pre deti vo veku od troch do šiestich rokov môže ísť o hravé individuálne aj skupinové nadobúdanie vedomostí o rôznych médiách bežného života, o zisťovanie rozdielov medzi televíznym programom a reklamou, či o vnímanie mediálnych hrdinov.

  Kľúčovým faktorom pre túto vekovú skupinu je skutočnosť, že mediálna gramotnosť sa môže rozvíjať postupne. Základné témy sa s vekom stávajú komplexnejšími.


  Obzvlášť dôležité je u detí posilniť kompetentné narábanie s médiami, pretože sú médiám otvorené v pozitívnom aj negatívnom zmysle. V tomto veku sú zvedavé a využívajú ponuku médií bez zaujatosti a predskudkov, sú však médiami ľahšie ovplyvniteľné.

  Deti sa musia naučiť, ako s médiami narábať zodpovedne. Je povinnosťou rodičov a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní naučiť ich, ako používať médiá obozretne.


  Norbert Neuß, profesor raného vzdelávania a mediálny pedagóg hovorí: „Mediálna výchova sa často zamieňa s didaktikou médií, t.j. používanie médií na iné vzdelávacie účely sa považuje za mediálnu výchovu.“

  O mediálnu výchovu však ide iba vtedy, ak sú didaktické ponuky a vzdelávacie snahy zamerané na podporu mediálnej gramotnosti.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo by sa s mediálnou výchovou malo začať v predprimárnom vzdelávaní?

  2. Prečo je dôležité umožniť deťom používať médiá kreatívnym spôsobom?

  3. Ako môže predprimárne vzdelávanie prispievať k rovnosti v rámci mediálnej výchovy?

 • Dôležitosť mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

  Vo svete presiaknutom médiami musíme mediálnu výchovu vnímať ako dôležitý faktor v pedagogickej práci.

  Prečo má zmysel začínať s mediálnou výchovou už v predprimárnom vzdelávaní?

 • Médiá ako pedagogický nástroj

  V každodennej pedagogickej práci vzniká množstvo rôznych príležitostí, pri ktorých môžeme využiť médiá. Je veľmi vhodné využívať najmä ich existujúce možnosti a formy.

  Ranný kruh sa dá využiť na rozhovory o mediálnych zážitkoch, počítačový kútik na spoločný výskum, pokazený počítač, televízny prijímač alebo rádio na objavovanie a skúmanie. Mediálne tematické projekty môžu zohľadňovať bežné záujmy detí

  Médiá a mediálne obsahy môžu obohacovať a dopĺňať výchovno-vzdelávací proces rôznymi spôsobmi. Rôzne mediálne zariadenia sú pracovnými nástrojmi, ktoré zároveň podporujú a stimulujú učenie sa detí. Ako vidieť z nasledujúcich príkladov, ich používanie môže byť pre deti vzrušujúce.

  Nižšie uvádzame niekoľko príkladov:

  Vývin jazyka a médiá

  Pokiaľ ide o vývin jazyka, zvukové médiá ponúkajú rôzne možnosti. Jazyk, ktorý sa používa v rozhlasových hrách je zvyčajne rozmanitejší a obrazotvornejší ako bežný jazyk. Navyše interpreti často pochádzajú z prostredia dabingu či divadla, preto dokážu hravo meniť tón hlasu a rytmus reči. Napodobňovaním ich jazyka sa stimuluje rečový vývin u detí všetkých vekových skupín a podporuje sa v nich radosť z používania jazyka.

  Detské riekanky a piesne na magnetofónových páskach, CD nosičoch a v podcastoch môžu byť rovnako užitočné. Vypočuté môže slúžiť ako inšpirácia pre tvorivú činnosť, drobné hranie rolí alebo jednoducho na rozhovory, pri ktorých deti to, čo si vypočuli, ďalej využívajú a spracúvajú. Používanie zvukových zariadení môže tiež podporiť dobrý vzťah k vlastnej reči. Deťom sa zvyčajne veľmi páči, keď môžu pracovať so svojím hlasom, keď môžu meniť počas rozprávania tón hlasu a potom si ho znovu vypočuť. Takýto zvukový záznam môže tiež dopĺňať individuálnu písomnú dokumentáciu o vývine jazyka dieťaťa. Môžete ho použiť pri rozhovore s rodičmi.

  Pohyb a médiá

  Pochybnosti ohľadom používania médií často pramenia z obáv z toho, že deti sa stanú pasívne, pomalé a nebudú mať dostatok pohybu. Na druhej strane cielené a plánované využívanie médií môže mať veľmi priaznivý a dobrý vplyv na správanie detí.

  Na internetových stránkach nájdete množstvo videí vhodných pre deti, napr. videá tancov z rôznych krajín, ktoré môžu sledovať a tancovať podľa nich. Hravú a tvorivú koordináciu pohybov a rytmu možno u detí podporiť aj vymýšľaním vlastných pohybov alebo tancov na zvuky a piesne.

  Aj keď sa natáčajú a navzájom fotografujú, môžu imaginatívnym a umeleckým spôsobom skúmať vlastné telo a pohyb. Efekty a triky, ako je zrýchlené pretáčanie alebo spomalený pohyb, veľmi dobre objasňujú pohybové sekvencie a tiež vytvárajú zábavnú atmosféru.

  Prírodné vedy a médiá

  Na vzdelávanie v prírodnej oblasti môžeme použiť sledovanie televízie a filmov. Možnosti, ktoré ponúka filmová technológia, ako napríklad priblíženie a oddialenie, časozberný alebo spomalený film či nočné videnie a zjednodušené zobrazenia zložitých procesov spracované prostredníctvom počítačovej animácie, umožňujú deťom nahliadnuť do oblastí, ktoré sú inak ťažko pochopiteľné. Týmto spôsobom sa ich pochopenie prírodných javov značne zjednoduší a môže sa u nich stimulovať alebo zintenzívniť záujem o danú tému. Vedecké filmy môžeme využiť ako inšpiráciu a vyskúšať si experimenty, ktoré sme v nich videli.

  Pomocou pevne umiestnenej kamery môžeme napríklad v pravidelných intervaloch zaznamenávať rýchle klíčenie žeruchy a potom si ho prehrať v krátkom časozbernom filme a opakovane ho sledovať.  Otázky na porozumenie

  1. Ako môžu audio médiá pomôcť deťom vo veku 3-6 rokov s vývinom jazyka?

  2. Aké médiá a obsah by ste vedeli využiť v predprimárnom vzdelávaní na podporu telesného pohybu?

  3. Akým spôsobom prispievajú médiá k vzdelávaniu detí v prírodných vedách?

 • Pedagogické kompetencie a médiá

  Nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej mediálnej výchovy a nadobúdania základov mediálnej gramotnosti je nezaťažený pohľad na všetky médiá. To je jediný spôsob, ako naplno využiť príležitosti, ktoré nám mediálna výchova ponúka. Zároveň je možné identifikovať a vyhodnotiť ich riziká a následne odvodiť vhodné stratégie boja proti nim.

  Je dôležité, aby aj učiteľky v predprimárnom vzdelávaní nadobudli mediálne kompetencie. Len tak budú schopné pomáhať iným (napr. deťom alebo rodičom) rozvíjať ich mediálnu gramotnosť. Bez predsudkov a obáv by mali pristupovať aj k vyžívaniu médií, vrátanie ich uplatnenia v tvorivej činnosti.


  Buďte otvorení detskému mediálnemu svetu a prejavte skutočný záujem. Preferencie a potreby detí treba brať vážne a to vrátane ich vzťahu k médiám. Klaďte deťom otázky a rozprávajte sa s nimi. Tak sa dozviete, čo deti v médiách zaujíma, čo s médiami robia a ako ich používajú.

  Tiež by som vám odporučila, aby ste jednoducho sledovali programy, ktoré deti zvlášť obľubujú, aby ste lepšie porozumeli mediálnemu svetu detí. Môžete to robiť spolu s nimi v MŠ počas mediálneho dňa.


  Výmena, reflexia, diskusia

  Pre vnútorný výchovno-vzdelávaní proces, ale aj pre vonkajší imidž MŠ je dôležité, aby si všetci kolegovia medzi sebou v pravidelných intervaloch vymieňali názory na to, ako chápu vzdelávanie. Mali by hovoriť o svojich cieľoch a pedagogických prístupoch, ale i o tom, ako si interpretujú a ako implementujú vzdelávacie plány.

  Je tiež potrebné si uvedomiť, že mediálna výchova zohráva kľúčovú úlohu v predprimárnom vzdelávaní. Faktom je, že iba vtedy, keď správne vyhodnotíme, čo je dôležité, môže to odovzdať deťom.


  Vlastné obavy môžete zmenšiť tak, že sa zamyslíte nad tým, ako sami využívate médiá, všímajte si aké máte záujmy a preferencie. Čoskoro si uvedomíte, že prirodzene používate médiá na relax alebo zábavu a je to úplne v poriadku.

  Nezabudnite, že nemusíte byť expertom na médiá, aby ste mohli implementovať mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní. Hlavné je, že máte otvorený a predsudkov zbavený prístup k médiám . Ak však chcete pracovať s nejakým médiom, je dôležité, aby ste sa ním vopred zoznámili. Mali by ste vedieť, ako sa používa a aké sú možnosti jeho zmysluplného a kreatívneho využitia v každodennej pedagogickej praxi.

  Spoznajte možnosti, ktoré ponúka práca s rôznymi médiami, spoznávajte aj nebezpečenstvá, ktoré môžu s ich používaním súvisieť. Je nevyhnutné, aby ste nazerali na médií cez kritické myslenie.


  Trvalo udržateľná mediálna výchova

  Trvalo udržateľná mediálna výchova v predprimárnom vzdelávaní vždy zahŕňa aktívne partnerstvo s rodičmi, pretože rodina zohráva pri výchove detí zásadnú úlohu. Spolupráca s rodinami poskytuje zaujímavé informácie o živote detí. Okrem toho môžete rodičov podporovať vo vzdelávacích činnostiach prostredníctvom poradenstva v oblasti mediálnej výchovy.

  Okrem toho je vždy dôležité, aby bola v predprimárnom vzdelávaní vytvorená stratégia zmysluplného využívania médií. Ak len umiestnite počítač do triedy alebo deťom vložíte do rúk digitálny fotoaparát, nebude to mať nič spoločné s mediálnou výchovou. Podstatný je didaktický zámer, ktorý vás k tomu vedie.


  Vždy premýšľajte nad tým, ako včleniť médiá do pedagogickej praxe zmysluplným spôsobom. Zvážte, aké vzdelávacie ciele tým naplníte. Jedine to je cesta dosahovania kontinuálneho učenia sa prostredníctvom médií.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo je pre učiteľky v predprimárnom vzdelávaní mediálna gramotnosť dôležitá?

  2. Prečo je dôležité aktívne partnerstvo medzi učiteľklami v predpirmárnom vzdelávaní a rodičmi?

  3. Čo je zmysluplná stratégia používania médií v predprimárnom vzdelávaní?

 • Partnerstvo s rodičmi

  Ešte donedávna sa spolupráca s rodičmi chápala skôr ako jednosmerný tok informácií o pokroku a správaní sa dieťaťa smerom od učiteľov k rodičom. Súčasné partnerstvo medzi rodičmi a MŠ sa však viac zameriava na vzájomnú spoluprácu.

  Spoločným cieľom takéhoto partnerstva je optimálny vývin dieťaťa a jeho duševná pohoda.


  Jadrom trvalo udržateľného partnerstva v oblasti vzdelávania je pravidelná výmena informácií medzi oboma stranami. MŠ môžu plniť svoju úlohu a podporovať rodiny len vtedy ak učiteľky poznajú: keď poznajú:

  • sociálny status rodín,
  • ich súčasné a minulé ťažkosti,
  • a vedia aké výchovné princípy rodičia dodržiavajú.

  Pre rodičov sú zas užitočné rôzne možnosti účasti na živote MŠ. Napríklad účasť na stretnutí pre rodičov a učiteľov o vzdelávacích projektoch alebo nadviazanie osobného kontaktu s ostatnými rodičmi a personálom.

  Týmto spôsobom majú rodičia možnosť podieľať sa na rozhodovacích procesoch a aktívne formovať každodenný život MŠ. Môžu spoznávať aktuálne témy, ktorým sa deti v MŠ venujú, môžu a tiež vidieť vlastné dieťa mimo prostredia rodinnej rutiny a lepšie ho spoznať.


  Stabilné partnerstvo, v ktorom spolu komunikujú rodičia a učitelia (prípadne aj iní odborníci), je dôležité aj pri posilňovaní mediálnej gramotnosti detí. Ak spolu obe strany diskutujú o každodennom živote v MŠ, ako aj o využívaní médií deťmi v rodine, umožní to všetkým zúčastneným lepšie napĺňať potreby detí.

  Môžu pri tom nájsť spoločné spôsoby povzbudenia a podpory. Okrem toho môžu učitelia rodičom poradiť v otázkach výchovy, či už vo všeobecnej rovine, alebo aj v mediálnych oblastiach, v ktorých sa možno cítia neistí.

  Základom úspešnej spolupráce sú pochopenie názorov toho druhého a otvorená myseľ. Dôležitý je rešpekt, tolerancia a prijatie. Je potrebná atmosféra rovnosti a dôvery, ktorá umožňuje nepretržitú a priamu výmenu názorov medzi učiteľmi a rodičmi, čo efektívne pomáha vyjasniť si možné názorové rozdiely či riešiť konflikty.


  Transparentnosť, výmena, spolupráca

  Väčšina rodičov má základnú predstavu o svojej úlohe v mediálnej výchove. Citlivo sledujú, ako ich deti vnímajú a využívajú médiá a optimálne ich podporujú pri výbere vhodných mediálnych projektov.

  V rodinách sa však často objavujú pochybnosti ohľadom prístupu k médiám. Rodičia majú veľa špecifických aj všeobecných otázok o používaní médií, ako aj o rôznych výchovno-vzdelávacích postupoch.

  TOPICS of CONCERN PARENTS’ FREQUENT QUESTIONS
  suitability Which media offers are suitable for my child?
  protection How can I protect my child from harmful media?
  appropriacy How can I choose appropriate media content?
  advice & support Who can advise and support me?
  dependency How can I prevent my child from becoming too dependent on educational apps?

  Tab.: Obavy rodičov

  Pokiaľ ide o transparentnosť MŠ, je dôležité, aby boli rodičia informovaní o tom, akú stratégiu inštitúcia uplatňuje v oblasti posilnenia mediálnej gramotnosti. Je to prospešné tak pre rodičov, ako aj pre odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. Rodičia sa môžu dozvedieť, aké mediálne skúsenosti a zručnosti ich dieťaťa v MŠ nadobudlo a ako je posilňovaná jeho mediálnu gramotnosť. Učiteľky majú zase pravidelne prístup k informáciám o používaní médií doma.

  Výmena informácií podporuje komplexný obraz o každom jednotlivom dieťati a umožňuje porozumieť rôznym vzdelávacím koncepciám v rodinách pri používaní médií. Týmto spôsobom je možné identifikovať potrebné stratégie v MŠ, čo prospieva vzájomnej koordinácii smerujúcej k individuálnej podpore každého dieťaťa.


  Model posilňovania mediálnej gramotnosti detí  Otázky na porozumenie

  1. V čom sa líši partnerstvo medzi učiteľkami v predprimárnom vzdelávaní a rodičmi dnes oproti tomu, ako to bolo v minulosti?

  2. Prečo je dôležité podporovať aktívne partnerstvo medzi učiteľkami v MŠ a rodičmi?

  3. Dokážete navrhnúť niekoľko spôsobov ako zaviesť trvalo udržateľné vzdelávacie partnerstvo medzi učiteľkami v MŠ a rodičmi?

  4. Aké sú výhody aktívneho pratnerstva s učiteľkami v MŠ pre rodičov?

 • Posilňovanie partnerstva

  V oblasti výchovy existujú rôzne možnosti na vytvorenie udržateľného partnerstva s rodičmi. Uvádzame Niektoré z nich.

  Stretnutia pre rodičov a učiteľov

  Stretnutia pre rodičov a učiteľov zamerané na konkrétne témy sú tradičnou vzdelávacou a informatívnou službou, ktorú MŠ poskytujú rodičom. Pokiaľ ide o posilnenie mediálnej gramotnosti, stretnutia pre rodičov a učiteľov sú vhodné napríklad na informovanie rodičov o pripravovaných projektoch mediálneho vzdelávania a ich cieľoch. Ukážu sa na nich možné obavy, názory a postoje rodičov k téme „médiá a deti v ranom veku“ a je možné o nich otvorene diskutovať.

  Stretnutia pre rodičov a učiteľov vytvárajú príležitosť poskytnúť rodičom odborné rady ohľadom podpory detí pri zmysluplnom využívaní médií. Je to ideálna príležitosť zistiť, ktorí rodičia pracujú v mediálnom odvetví (napr. v knižnici, reklamnej agentúre, vo vydavateľstve, IT alebo žurnalistike) alebo majú nejaké hobby spojené s médiami (napr. fotografia alebo filmovanie).

  Na stretnutí pre rodičov a učiteľov sa môžete zamyslieť napríklad nad dôležitosťou mediálnej gramotnosti u detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do program môžete zaradiť aj prednášky alebo krátke príspevky odborníkov.

  Odporúčam, aby ste spoločne hodnotili existujúce mediálne projekty pre deti.


  Výmena skúseností

  Pravidelné diskusie za okrúhlym stolom, rodičovská kaviareň alebo diskusné skupiny rodičov poskytujú rodičom príležitosť vymieňať si navzájom skúsenosti a tak pomáhajú s praxou výchovy v rodinách. Takéto stretnutia môžu organizovať a naplánovať samotní rodičia, alebo ich môžu podporovať a iniciovať učiteľky MŠ. Vzhľadom na dôležitosť médií v živote detí majú rodičia zvyčajne veľký záujem o vzájomnú výmenu názorov a vzdelávacích postupov.

  Ako odborník v predprimárnom vzdelávaní môžete podporovať rôzne formy výmeny skúseností - pokiaľ vás o to rodičia požiadajú - a moderovať diskusiu medzi nimi. Na začiatku vám môže pomôcť, ak pripravíte nejakú polarizujúcu tému alebo krátky príspevok, ku ktorému sa rodičia budú môcť vyjadriť.

  Môže byť užitočné klásť im otázky a zaznamenávať si ich názory na papieriky na tabuli. Rýchlo si všimnete, aké postoje rodičia zastávajú a či majú obavy z nejakých konkrétnych tém. Môžete zbierať otvorené otázky a znova sa nimi zaoberať pri následnej skupinovej diskusii alebo na tematickom stretnutí pre rodičov a učiteľov.

  Ako odborník v predprimárnom vzdelávaní nemusíte mať odpovede na všetky otázky. Do mediálnej výchovy môžete zapojiť aj rodičov. Požiadajte ich napríklad o zistenie nejakých informácií.  Rozhovor s rodičmi

  Tento spôsob zapojenia rodičov sa zameriava hlavne na a ich individuálne skúsenosti. V osobnom rozhovore alebo v dotazníku môžete použiť konkrétne otázky o vybranej téme a dozvedieť sa dôležité podrobnosti a informácie o používaní a význame médií v rodinách. Anonymný dotazník dáva rodičom možnosť vyjadriť svoje obavy a hovoriť o problémoch otvorene a bez váhania.

  Okrem toho môžete cez cielené otázky rodičov motivovať k tomu, aby pozorne sledovali svoje deti a zaoberali sa ich vnímaním médií a tým, ako ich deti využívajú. Vďaka priamej reflexii správania dieťaťa môžu byť rodičia k tejto téme vnímavejší. Okrem toho učiteľky získajú dôležité informácie a pohľady na individuálne preferencie detí mimo rutinného fungovania MŠ. Ponuky pre rodičov tak môžete pripraviť priamo na základe odpovedí z dotazníka.

  Na základe rozhovorov s rodičmi môžete napríklad prezentovať preferencie detí alebo významný pokrok, ktorý ste v rámci svojej MŠ dosiahli. Výsledky vám môžu poslúžiť ako podnet na zamyslenie a ponúkajú vám príležitosť usporiadať tematické stretnutie pre rodičov a učiteľov.

  To, aké otázky zaradíte do dotazníkov pre rodičov veľmi závisí od toho, na čo a akým spôsobom chcete použiť získané výsledky. Ak chcete získať všeobecný prehľad, odporúčame vám použiť uzavreté otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Ak však chcete získať diferencovaný a individuálny pohľad na vybrané témy, sú vhodné otvorené otázky s možnosťou voľných odpovedí. Môžete použiť aj oba typy otázok. Ďalším krokom môže byť zverejnenie výsledkov prieskumu medzi rodičmi na nástenke vašej inštitúcie.  Časopis pre rodičov alebo bulletin

  Časopisy a tlačoviny pre rodičov poskytujú MŠ príležitosť zbierať témy z každodenného života v prostredí predprimárneho vzdelávania, ktoré sú prierezové alebo špecifické. Môžete v nich publikovať pozvánky na večery pre rodičov, diskusné skupiny alebo plánované podujatia. Môžete v nich predstaviť projekty alebo uverejniť výstupy z projektov.

  Časopis pre rodičov ponúka príležitosť zozbierať názory rodičov na polarizujúcu tému alebo prezentovať s nimi rozhovor o tom, ako sa vysporiadajú s nejakou konkrétnou mediálnou témou. To dáva rodičom možnosť vyjadriť sa a zároveň spoznať názory ostatných rodičov. Možno tak následne zjednodušíte ostatným rodičom spôsob ako vás kontaktovať a požiadať o podporu a radu.


  Časopisy pre rodičov alebo informačné letáky je možné distribuovať digitálne prostredníctvom e-mailu alebo ich vytlačiť. Mali by ste však starostlivo zvážiť, aký obsah uverejňujete na webovej stránke svojej MŠ alebo na svojom blogu. Obsah, ktorý nie je publikovaný v chránenej oblasti, je dostupný takmer kdekoľvek na svete. V každom prípade je potrebné mať vopred k dispozícii vyhlásenia o súhlase so zverejnením obsahu a overiť si autorské práva, ako aj osobné práva zobrazených osôb.

  Ak publikácie pripravujete pravidelne, môžete ich využiť pri rôznych príležitostiach či výročiach. Vhodným momentom je rozlúčkový večierok, keď deti nastupujú do základnej školy. Takto uchováte výnimočné udalosti, ktoré deti v MŠ zažili.


  Rodičia sa môžu spolupodieľať na niektorých úlohách počas plánovania časopisu. Môžu sa podieľať na výbere tém, písať texty, môžu byť zapojení do tlače časopisov, ale aj do celkového procesu. Počas stretnutí, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch, s nimi môžete diskutovať o tom, ktoré témy zaradiť do časopisu a aké úlohy si treba rozdeliť.

  Je množstvo spôsobov, ako zapojiť rodičov do diania a výmeny nápadov. Je dôležité zohľadniť motiváciu rodičov a ich časovú dostupnosť. Mali by ste zohľadniť aj ich vedomosti a zručnosti. Do činností sa môžu zapojiť naplno alebo len čiastočne.


  Informačné materiály

  V prípade, že mediálny projekt v skupine pritiahne viac pozornosti k téme médií alebo mediálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní a získa na význame, je vhodné zozbierať informačné materiály, ako sú knihy, hry alebo brožúry a poskytnúť ich rodičom. Môže byť užitočné pripraviť prehľad aplikácií a webových stránok.

  Rodičov zaujmú najmä informačné materiály, v ktorých nájdu konkrétne tipy výchovno-vzdelávacích aktivít. Niektorí rodičia môžu mať záujem zúčastniť sa aj na prednáškach alebo seminároch, ktoré idú viac do hĺbky. Na domovských stránkach miest a obcí môžete často nájsť vhodné programy univerzít, knižníc, vzdelávacích centier pre dospelých alebo iných vzdelávacích inštitúcií.


  Rodičia majú často priestor sa na chvíľu uvoľniť a vnímať dianie v MŠ keď deti do nich privedú alebo keď ich vyzdvihujú. Rodičov môžete podporiť v tom, aby sa zaoberali témou médií, ak im dáte k dispozícii vhodné materiály, napr. umiestnite plagáty ku vchodu do MŠ. Pozornosť rodičov si zvyčajne rýchlejšie získate, ak plagáty ozdobíte kolážami, obrázkami a maľbami detí.


  Odporúčame vám, aby ste mali pre rodičov pripravené médiá a hry na zapožičanie. Potom ich môžete vyzvať, aby porozprávali o svojich skúsenostiach z domáceho prostredia na rodičovskej konferencii alebo počas rodičovskej kaviarne.


  Do zostavovania informačného materiálu sa môžu zapojiť aj rodičia. Väčšina rodín sa už pravdepodobne touto témou zaoberala a pozná úlohy rodiny v oblasti mediálnej výchovy. Môžete sa stretnúť aj s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v mediálnej oblasti alebo pracujú v oblasti mediálnej pedagogiky. Tí vám môžu poskytnúť odporúčania alebo materiály.


  Ukážka projektu

  Výstupy z rôznych kreatívnych mediálnych projektov ponúkajú jedinečnú príležitosť na kontakt s rodičmi. Či už ide o kresby, fotografické koláže, vlastný film, alebo audio hru, detské výtvory ponúkajú skvelú príležitosť pozvať rodičov a predstaviť im výsledky projektu.

  Dá sa pracovať aj s predstavou určitej formy mediálnej vernisáže, ktorá sa môže integrovať do existujúcich štruktúr MŠ ako je jesenný festival alebo vianočný večierok.


  Dni otvorených dverí pre rodičov

  Počas dňa otvorených dverí pre rodičov, keď rodičia strávia v predškolskom zariadení celý deň, majú možnosť idieť nielen to, ako ich deti pracujú s médiami a aké výtvory v MŠ robia, ale majú aj skvelú príležitosť získať prístup k takej úrovni v živote dieťaťa, ku ktorej obvykle nemajú prístup. Na druhej strane môžu rodičia priamo zažiť, ako učiteľky v predprimárnom vzdelávaní vedú mediálnu výchovu v MŠ. • Právny rámec

  Nie vždy je jednoduché orientovať sa v mediálnej ponuke a vybrať vhodné médiá a mediálne obsahy pre deti predškolského veku. Niekedy nám v tejto veci pomáhajú piktogramy, ktoré vytvárajú napríklad klasifikáciu vhodnosti televíznych programov v závislosti od veku detí. Napriek tomu odporúčame, aby ste nenechávali výber mediálnych obsahov na deti. Je potrebné deti mediálnym svetom sprevádzať a učiť ich rozpoznávať aj potenciálne riziká médií.

  Odporúčam vám používať materiály s označením „0+“ a starostlivo zvážiť, ktoré ponuky a obsah v rámci jednotlivých médií sú vhodné pre malé deti.


  Existujú mnohé mobilné aplikácie pre malé deti, napríklad jednoduché hry alebo animované detské knihy do tabletov a smartfónov. Aj pri nich sa však objavujú určité problémy, preto by sa tieto aplikácie mali vždy používať pod dohľadom dospelej osoby. Mnohé aplikácie obsahujú napríklad ponuky predaja v rámci aplikácie alebo reklamy.

  Dospelí by preto mali posúdiť, či je obsah danej aplikácie vhodný pre dieťa. Hoci aj v obchodoch s aplikáciami nájdete označenia o vekovej vhodnosti, nie vždy sa dá na ne spoľahnúť, pretože nejde o označenie od nezávislých inštitúcií, ale len o odporúčania prevádzkovateľa obchodu.


  Rozšírenie a rozmanitosť médií predstavuje dnes pre zákonnú ochranu detí a mládeže obrovskú výzvu. Ich množstvo a rôznorodosť sťažuje zavedenie účinných kontrolných mechanizmov. Ochranné mechanizmy sú však pre zdravý vývin detí nevyhnutné.

  Pre deti vo veku tri až šesť rokov je absolútne nevyhnutné vedome ich zoznámiť s médiami a dozerať na to, ako ich používajú.

 • Ďalšie informácie

  Commission for Youth Media Protection

  The Federal Review Board for Media Harmful to Minors published a brochure which provides information on the statutory provisions on the protection of minors and gives an overview of the indexing procedure, the individual facts of the youth risk and the legal consequences resulting from the indexation.

  Autorské práva - publikovanie obrázkov a fotografií

  V súčasnosti je bežné, že sa mnohé MŠ snažia zviditeľniť. Okrem uverejňovania článkov v miestnych alebo regionálnych novinách majú často aj webovú stránku, kde publikujú fotografie detí, zamestnancov a informácie o projektoch. V každom prípade by mali mať vyhlásenie o súhlase s uverejnením od dotknutej osoby alebo od rodiča či iného zákonného zástupcu.

  Nezabúdajte s rodičmi diskutovať o uverejňovaní fotografií, ktoré zobrazujú ich deti a/alebo rodiny.


  Pre potreby publikovania je potrebné ovládať techniku správneho citovania iných autorských diel. Odporúčame vám preto publikáciu autorov Z. Adamovej a A. Škreka z roku 2012 s názvom Autorské právo v školách, ktorá vás v tejto problematike zorientuje. Publikácia je dostupná na internete:

  Autorské právo v školách