Lista de tópicos

 • Úvod

  (Digitálne) médiá deti veľmi zaujímajú. Aj tí najmladší sa hrajú na tabletoch alebo smartfónoch a tešia sa z vtipných zvukov a pohyblivých obrázkov. Deti vo veku od troch do šiestich rokov vnímajú médiá najmä ako rozprávačov príbehov alebo hračky. Deti zvyčajne nedokážu posúdiť ani predvídať vplyv a dôsledky svojho využívania médií. Je dôležité zahrnúť tému médií do predprimárneho vzdelávania, aby sme deti v predškolskom veku zoznámili s kompetentným a kritickým prístupom k médiám.

 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu...

  • Získate poznatky sa o mediálnom svete detí vo veku 3 až 6 rokov
  • Identifikujete rôzne typy médií a ako ich deti vnímajú
  • Identifikujete characteristiky mediálnej ponuky vhodnej pre deti
  • Pochopíte, prečo môže byť medálny obsah príliš zaťažujúci
  • Dozviete sa ako podporiť rodičov

  In this module…

  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Mediálne detstvo

  Deti sa každý deň stretávajú s veľkým množstvom médií: neustály pohľad na smartfóny dospelých, ranné čítanie správ, počúvanie rádia počas večere alebo sledovanie televíznych správ. Vo väčšine prípadov tieto médiá nesmerujú priamo na deti, ale iní ich používajú v ich prítomnosti. Deti len sledujú užívateľov.

  Je pravda, že médiá často štruktúrujú každodenný život v rodine. Čítanie a počúvanie rádia ráno alebo sledovanie správ večer je súčasťou každodennej rutiny. To, aké médiá deti používajú a poznajú, aký obsah ich zaujíma a ako dlho sa mu venujú, závisí do veľkej miery od zvykov v ich rodinách. Rodičia a súrodenci sú pre deti predškolského veku dôležitými vzormi a sledujú, ako médiá hodnotia a ako sa správajú.

  V prípade predškolákov zohráva dôležitú úlohu aj stála a aktívna podpora učiteliek a rodičov pri ich používaní médií. Rodičia a učiteľky v predprimárnom vzdelávaní napríklad chránia deti pred nevhodným obsahom tým, že pre ne vyberajú vhodné obsahy. Inými slovami, podporujú deti v porozumení médiám tým, že im umožňujú používať ich vedome a kontrolovane.

  Deti v predškolskom veku potrebujú pomoc rodičov a pedagogických pracovníkov aj pri zvládaní (zaťažujúcich) mediálnych skúseností a pri vytváraní vlastných stratégií ich spracúvania. Je podstatné, aby dospelí vedeli, aký obsah môže deti zaťažiť, čo ich napríklad môže vyrušiť alebo vystrašiť a aké metódy sú užitočné pri riešení negatívnych mediálnych zážitkov.

 • Podpora v MŠ

  MŠ ponúkajú deťom aj rodičom dôležitú podporu vo forme mediálnej výchovy. Učiteľky môžu napríklad rodičom poradiť s problémami každodenného života s médiami alebo im môžu pomôcť s vyhodnotením vhodných mediálnych ponúk a pri voľbe vývinovo primeraných médií. Deti zas môžu zoznámiť s témou médií hravou a veku primeranou formou a systematicky ich sprevádzať aj pri možnom spracovávaní (negatívnych) mediálnych zážitkov.

  Učiteľky môžu k podpore detí prispieť svojimi odbornými znalosťami a zohľadniť napríklad aj dôležité vedecké poznatky a aspekty vývinovej psychológie. Týmto spôsobom MŠ rozširujú a dopĺňajú rodičovskú podporu a posilňujú mediálnu gramotnosť detí v ranom veku.

 • Médiá pre deti vo veku od troch do šiestich rokov

  Existujú štúdie, ktoré poskytujú užitočné a dôležité informácie o identifikácii trendov a porozumení súčasnému mediálnemu správaniu detí vo veku tri až šesť rokov.

  Pre túto konkrétnu vekovú skupinu je doposiaľ k dispozícii iba málo výskumných výsledkov z oblasti mediálnych skúseností a rozsahu ich využívania. Dostupné štúdie však ukazujú, ako sa vyvíja používanie médií u detí vo veku od troch do šiestich rokov a ktoré aspekty v ňom zohrávajú úlohu.


  Médiá doma

  V mnohých rodinách majú deti vo veku od troch do šiestich rokov k dispozícii širokú škálu médií. Médiá sú v domácnostiach všadeprítomné, hoci väčšina detí predškolského veku nemá vlastné mediálne zariadenia.

  Deti a zariadenia

  Ak deti od troch do šiestich rokov majú vlastné médiá, ide väčšinou o knihy a MP3 alebo CD prehrávače. Až so začiatkom školskej dochádzky začína čoraz viac detí vlastniť mobilné telefóny alebo smartfóny, počítače, notebooky a televízory.

  Mladšie deti však často majú prístup k rôznym médiám v domácnosti cez iných členov rodiny a používajú ich spoločne s nimi.

  Obľúbené činnosti

  Sledovanie televízie a čítanie kníh patria k najpopulárnejším a najpoužívanejším médiám u detí vo veku od troch do šiestich rokov. Rozhlasové hry a zvukové knihy, videá, DVD a počítačové hry za nimi ďaleko zaostávajú.

  Deti a televízia

  Mnohé troj- až šesťročné deti majú svoje obľúbené televízne stanice. Stáva sa, že aj slovenské deti okrem domácej televízie sledujú aj zahraničné, ako napríklad SuperRTL, či Disney Channel alebo CBBC. Deti majú často aj svoj obľúbený program. Ich preferencie sa líšia rovnako ako ich záujmy v iných oblastiach.

  V priemere sledujú tri až šesťročné deti televíziu asi trištvrte hodiny denne a strávia viac ako pol hodinu s knihami. Dôležitosť počítačov a online hier je u detí v tejto vekovej skupine stále pomerne nízka. Deti v tomto veku často počúvajú audio knihy alebo rozhlasové hry. Ostatné médiá však väčšinou zdieľajú s ostatnými členmi rodiny, t. j. deti čítajú knihy a pozerajú televíziu hlavne so svojimi rodičmi alebo súrodencami.

  Preferencie troj- až šesťročných detí

  V tomto bode treba zdôrazniť, že záľuby detí vo veku od troch do šiestich rokov sú veľmi mnohostranné a že vzťah medzi ich záujmami mimo médií a záujmom o médiá je vyvážený.

  Deti radšej pracujú s knihami alebo sa jednoducho hrajú.

  Uprednostňujú kreslenie, maľovanie a ručné práce pred sledovaním DVD alebo videí.

  Pre štyri- až šesťročné deti sú stretnutia s priateľmi rovnako dôležité ako pozeranie televízie. Deti sa tiež tešia zo širokej škály voľnočasových aktivít, ako je: počúvanie hudby alebo rádia, šport, hra na hudobnom nástroji, hranie počítačových hier, chodenie do kina alebo počúvanie rozhlasových hier.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké médiá deti vo veku 3-6 rokov uprednostňujú?

  2. Čo určuje, aké médiá si deti vyberajú?

  3. O aké médiá sa malé deti delia s ostatnými členmi rodiny?

  4. Vysvetlite výrok: "Médiá deťom vo veku od tri do šesť rokov slúžia ako pomôcka na orientáciu vo svete".


 • Médiá ako súčasť každodenného života

  (Digitálne) médiá sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života detí a sú dôležitými spoločníkmi na ceste detí k dospelosti, pretože ich môžu podporovať napríklad v rozvoji dôležitých oblastí, ako sú jazyk, sociálne pravidlá a rodová identifikácia. Médiá plnia v jednotlivých vekových skupinách odlišné funkcie.


  Keď deti v predškolskom veku spoznajú rôzne médiá a pochopia, aké je ich potenciálne využitie, je to krok dobrým smerom k zodpovednému narábaniu s nimi. Dokážu napríklad lepšie pochopiť, že dospelí používajú médiá nielen na zábavu, ale aj ako pracovné nástroje. Odporúčam vám sa s deťmi rozprávať, maľovať obrázky alebo vytvárať koláže, aby ste im tému médií priblížili spôsobom primeraným ich veku a vývoju.

  Rôzne úlohy médií

  Deti vo veku od troch do šiestich rokov vnímajú médiá ako objekty. Zamestnáva ich snaha o pochopenie sveta a jeho uchopovanie, a preto zvedavo skúmajú svoje prostredie a chcú objavovať aj médiá ako objekty.

  Pre deti vo veku od troch do šiestich rokov sú média pomôckou na orientáciu vo svete. v médiách deti nachádzajú mnoho rôznych, niekedy diskutabilných vzorov. Tvorbu hodnôt ovplyvňujú aj médiá. Od útleho veku deti skúšajú vzorce správania, ktoré poznajú z médií a replikujú mediálne obsahy. V tom potrebujú vedenie a podporu dospelých, aby dokázali správne klasifikovať a spracovať svoje skúsenosti.

  Médiá sú dôležitým zdrojom poznania, preto zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri získavaní informácií. Okrem kníh sú dôležitými zdrojmi informácií aj filmy a rozhlasové hry. Televízne programy pre deti obsahujú informácie primerané veku. Často sa dajú nájsť vhodné webové stránky súvisiace s televíznymi programami, ktoré zohľadňujú potreby detí. Tu môžu deti v sprievode dospelých ľahko a hravou formou objavovať nové veci.


  Stanovte jasné pravidlá ohľadom používania médií a pomôžte tak deťom sa pri kontakte s nimi lepšie orientovať. Je dôležité, aby MŠ, ale aj rodiny stanovili prijateľné pravidlá používania médií spolu s deťmi. Takéto pravidlá môžu napríklad určovať, že médiá sa môžu používať len obmedzený čas, že médiá sú v určitých situáciách, napríklad pri jedle, zakázané, alebo že sa môžu používať iba médiá vhodné pre deti. Pre deti je užitočný plagát s domácimi pravidlami, aby vedeli, že sú isté obmedzenia, ktoré musia dodržiavať.

  Pripravili sme pre vás príklad plagátu Domáce pravidlá na stiahnutie.


  Deti si obvykle vypestujú priateľský vzťah k médiám, ak využívajú programy na kreslenie na počítači, tablete alebo smartfóne. Pre deti od troch rokov sa odporúčajú programy, ktoré môžu používať pod dohľadom dospelých. Postavy z kníh a televízie sa tiež stávajú vo svete fantázie detí ich priateľmi, s ktorými sa môžu hrať.

  Pokiaľ ide o používanie médií deťmi predškolského veku, dôležitú úlohu v tejto súvislosti zohráva príbeh. Príbehy sprostredkujú vedomosti, skúsenosti a emócie. Audiovizuálny obsah z televíznych seriálov alebo filmov je tiež fascinujúci, rovnako ako čítanie kníh a počúvanie rozhlasových hier.

  Médiá preto môžu pre deti plniť rôzne funkcie. Používajú ich na zábavu, získavanie informácií a orientáciu v sociálnom správaní. Zároveň môžu byť pre deti jednoducho zábavné. Je tiež dôležité poskytovať deťom alternatívy, pri ktorých môžu robiť rovnaké veci bez využitia médií, napríklad prostredníctvom kladenia otázok, spoločného hrania, alebo rozprávania príbehov. Médiá nemajú v každodennom živote detí dominantný význam, ale preberajú úlohu doplnkovej služby.


  Vždy je dôležité ponúknuť deťom alternatívu k lákavému mediálnemu obsahu. Predškoláci potrebujú najmä veľa pohybu a príležitostí na objavovanie, skúmanie a prieskum svojho okolia. V tomto ohľade sú obzvlášť užitočné alternatívne ponuky, ktoré priamo súvisia so známym mediálnym obsahom. Môžete si napríklad vyskúšať experimenty, ktoré sa objavili v programoch pre deti, alebo si spolu nakresliť príbeh, ktorý ste počuli. Aj malé podnety často vzbudia u detí nadšenie a nasmerujú ich záujem na iné veci.

 • Typy médií a ich vnímanie

  Jednotlivé médiá možno kategorizovať podľa zmyslov, cez ktoré ich vnímame. Existujú

  zvukové médiá, ktoré vnímame sluchom,

  vizuálne médiá, ktoré vnímame výlučne prostredníctvom zraku,

  a audiovizuálne médiá, ktoré vnímame sluchom aj zrakom.

  Okrem toho existujú aj interaktívne médiá, ktoré súčasne oslovujú vizuálne aj sluchové senzorické kanály a tiež umožňujú priamo ovplyvňovať, to čo sa v nich deje. Patria medzi ne aplikácie, počítačové hry a webové stránky alebo internetové aplikácie.

  Deti používajú rôzne typy dostupných médií. v závislosti od ich príťažlivosti aj v rôznej intenzite. v prípade statických vizuálnych médií, ako sú knihy alebo fotografie, si sami určujú, ako dlho a akým tempom sa budú médiom zaoberať. Na druhej strane pri dynamických vizuálnych a audiovizuálnych médiách je to viac-menej médium, ktoré určuje dĺžku používania aj tempo vnímania.

  Najmä vizuálne médiá si deti vedome vyberajú už vo veľmi skorom veku a používajú ich samostatne. Miera nezávislosti a sebaurčenia sa naopak zvyšuje len pri využívaní interaktívnych médií od predškolského veku.

  Je však zrejmé, že už deti od dvoch rokov majú záujem o médiá všetkého druhu, vedome ich vnímajú a používajú ich, pokiaľ sú dostupné a majú k nim prístup.

  Kvíz - Typy médií

  Potiahnite typy médií na obrázkoch.

  Otázky na porozumenie

  1. Médiá možno rozdeliť podľa zmyslov cez ktoré ich vnímame. Viete ako sa rozdeľujú a dokážete uviesť niekoľko príkladov jednotlivých skupín médií?

  2. Prečo deti vo veku 3-6 rokov uprednostňujú kratšie trvanie a jednoduchú dramaturgiu mediálnych ponúk ?

  3. Čím priťahujú malé deti interaktívne médiá ako sú aplikácie na mobilných telefónoch a počítačové hry?

  4. Aké faktory ovplyvňujú schopnosť detí vnímať, spracúvať, chápať a vyberať si médiá? • Médiá sú fascinujúce

  Okrem mediálneho obsahu inšpirujú médiá deti v predškolskom veku aj inak. v závislosti od konkrétneho typu média deti uchvacujú rôzne faktory.

  Zvukové médiá ako MP3 alebo CD a vizuálne médiá, ako sú fotografie alebo knihy, sú bežne deťom voľne dostupné. Deti si ich zvyčajne môžu vybrať a používať samy. Možnosť samostatne sa rozhodovať čiastočne vysvetľuje, prečo sú deti médiami fascinované.

  Na jednej strane sa čisto sluchové alebo vizuálne médiá zameriavajú iba na jeden senzorický kanál, a preto je pri nich hustota informácií znížená. Na druhej strane to pomáha zlepšiť koncentráciu a pritiahnuť pozornosť mladších detí. Okrem toho zvukové a vizuálne médiá umožňujú deťom vstúpiť do svojho vnútra, pretože príbehy na počúvanie a obrázkové knihy sa zvyčajne používajú v známej a uvoľnenej atmosfére, napríklad pred spaním.


  O tom, ktoré mediálne ponuky sú vhodné, by mali vždy rozhodovať dospelí. Deti vo veku od troch do šiestich rokov si ešte nevedia samostatne zvoliť vekovo vhodný mediálny obsah. Odporúčam vám však nechať deti, aby si volili a vyhodnocovali vhodný mediálny obsah zo zoznamu, ktorý ste pre ne predtým vytvorili. Tak sa deti učia vedome rozhodovať o tom, aký obsah sa im páči a aký nepáči. Posilňuje to ich schopnosť nezávisle médiá hodnotiť a selektovať.


  Kombinácia zvuku a obrazu v audiovizuálnych médiách oslovuje deti najmä rýchlymi sekvenciami obrázkov a možnosťou manipulácie s nimi. Aj rodičia, ktorí sú pre deti vzormi správania, bývajú audiovizuálnymi médiami fascinovaní.

  Deti priťahujú interaktívne médiá, ako napríklad aplikácie na mobilných zariadeniach či počítačové hry, pretože v nich môžu priamo vyjadriť svoj názor a zasahovať do deja. Sú nadšené, keď môžu ovplyvňovať rôzne prvky a postavy a zažiť dôsledky svojich činov. Jednoduché a intuitívne ovládanie dotykových obrazoviek je navyše pre deti príťažlivé, čo im otvára nové priestory pre hru ako i uznanie zo strany dospelých. v závislosti od toho, ako často dospelí používajú svoje tablety a smartfóny, alebo ako prísne regulujú používanie médií, sa detské nadšenie pre tieto médiá zvyšuje alebo znižuje.


  Podporujte aj veľmi malé deti v tom, aby vyjadrili svoj vlastný názor na mediálne obsahy. Pomôžte im tým, že sa s nimi budete rozprávať o ich konkrétnych mediálnych zážitkoch, obsahu alebo postavách. Zisťujte, čo sa im páči a čo nie. Dajte deťom príležitosť vyjadriť sa a zamyslieť sa nad svojimi záujmami a preferenciami, čo sa týka určitých mediálnych obsahov, typov médií postáv a používania médií. Rozhovory budú pre deti prospešnejšie, ak sa vám podarí na tieto veci pozrieť aj z pohľadu dieťaťa a budete brať detské preferencie, záujmy a úvahy vážne.

 • Faktory ovplyvňujúce spracovanie a výber médií u malých detí

  Schopnosť detí vnímať, spracúvať, chápať a vyberať si médiá úzko súvisí s množstvom ich skúseností, s úrovňou ich vývinu, ako aj s ich kultúrnym a sociálnym zázemím. Medzi dôležité základné zručnosti patria abstraktné myslenie, jazykový vývin a schopnosť sústrediť sa.

  Podstatnú úlohu zohráva aj obsah a postavy z príbehov. Detskú pozornosť priťahujú najmä témy, ktoré sú im blízke a stretávajú sa s nimi v bežnom živote. Takouto témou môže byť aj strach zo samoty, strach z toho, že sú malí a túžia po väčšej nezávislosti. Ak je téma deťom primerane podaná, vedia si ju spojiť s realitou vlastného života.

  Keďže sa u detí vo veku od 3 - 6 rokov rozvíja pamäť a schopnosť koncentrácie, pútajú ich najmä krátke programy s jednoduchou dramaturgiou. K záujmu detí o tieto médiá prispieva aj skutočnosť, že určité médiá je možné počúvať a sledovať opakovane. Výsledkom je rozpoznanie deja a podpora dlhodobej pamäti.

  Kvalita spracovania mediálneho obsahu je podmienená aj individuálnym vývinom každého konkrétneho dieťaťa. Deti sa postupne učia mediálne posolstvá interpretovať, dešifrovať, vyhodnocovať. Informácie začleňujú do svojich poznatkových štruktúr, snažia sa im porozumieť v súlade s realitou vlastného života.

 • Presýtenie detí mediálnymi zážitkami

  Násilie

  Pri dennodennom používaní médií sa môžu deti stretnúť aj s násilnými scénami. v kreslených filmoch určených malým deťom sa tvorcovia snažia násilie prezentovať prijateľným a zábavným spôsobom. No niekedy to môže byť aj inak, najmä v prípadoch, keď sa roztomilé animované postavičky objavujú aj v programoch pre dospelých. Násilie, ktoré je prezentované cez ich známe postavičky, prostredníctvom drsných slov a často aj cez sexuálne správanie, môže deti vystrašiť, rozrušiť a šokovať.

  Aj tie "najnevinnejšie" kreslené filmy pre najmenšie deti mžu obsahovať násilné scény alebo hádky medzi postavami, ktoré môžu deti vystrašiť.


  Násilné scény stvárňované skutočnými hercami, napríklad v akčných filmoch alebo thrilleroch, zvyčajne nie sú malé deti schopné vnímať ako fikciu. Program nedokážu sledovať s odstupom. Ide skôr o to, že deti majú často pocit, že oni sami sú súčasťou deja, a preto v nich takéto scény môžu vyvolať mimoriadne znepokojujúce pocity. Tento efekt sa zvyšuje, keď je násilie namierené proti deťom.

  Desivé a znepokojujúce pocity u detí môžu vyvolať aj scény, kde je ubližované slabším, menším alebo zvieratám. Môže ich vystrašiť i to, ak vo filme vidia, ako dravec trhá bezbranné zviera, pretože deti vo veku od troch do šiestich rokov sa tiež cítia malé a bezbranné. Takéto scény môžu deti prežívať mimoriadne emotívne. To isté platí pre seriály alebo filmy, v ktorých hrá zviera hlavnú úlohu. Deti sa silne stotožňujú s hlavnou postavou, preto veľmi intenzívne prežívajú nebezpečenstvá a dobrodružstvá, ktoré zvieracia postava zažíva.

  V správach sa skutočné násilie páchané na ľuďoch často vyskytuje, napríklad pri hláseniach o prírodných katastrofách, hladomore alebo vojnových konfliktoch. Niekedy sa dramatické a násilné obrazy objavia v rýchlom slede a nečakanom kontexte a je ťažké ich vytriediť. Násilné výjavy v správach môžu pôsobiť na deti traumatizujúco, preto by im nemali byť vystavené.


  Deťom môžete pomôcť spracovať ich mediálne skúsenosti, najmä tie negatívne. Spoločne hovorte o vašich mediálnych skúsenostiach, napríklad počas ranného kruhu. Pomôckou vám môžu byť aj vopred pripravené obrázky alebo konkrétne otázky.

  Vzrušujúci mediálny obsah

  Aj samotné deti niekedy pociťujú agresivitu a hnev a dávajú to najavo. Nie je pre ne vždy ľahké ovládať sa. Postupne sa musia učiť, ako zvládať rôzne situácie a ako ovládať svoje emócie. Lepšie pochopiť seba samého, nájsť optimálne riešenia či prehodnotiť prežité situácie môžu deťom pomôcť aj rôzne mediálne postavy, keď sú s nimi stotožnené. Navyše negatívne postavy môžu stelesňovať tabuizované pocity z každodenného života ako je chuť pomstiť sa a agresivita.

  Deti prežívajú pri sledovaní dobrodružných príbehov radosť a zábavu. Vzhľadom na ich prebiehajúci kognitívny a emocionálny vývin sa však nie vždy dokážu od príbehu odosobniť. Silné mediálne obsahy môžu ľahko spôsobiť prekročenie miery únosnosti pre dieťaťa.

  Mali by sme preto myslieť na to, že deti sú zvlášť citlivé na scény a príbehy, ktoré sa dotýkajú ich vlastných obáv z odlúčenia a straty. Smutné situácie, ako napríklad v animovanej rozprávke Bambi, keď mláďaťu zomrie matka, môžu malé deti ohromiť a vystrašiť.


  Umožnite deťom samostatne spracovať ich konkrétne mediálne skúsenosti. Diskusie o ich zážitkoch (aj tých negatívnych) môžu prebiehať počas bežných denných činnosti, napríklad pri prezliekaní, pri hre, kreslení.

  Strašidelné vs. fascinujúce

  Deti v predškolskom veku často vystrašia najmä hlasné a nečakané zvuky, momenty s pretrvávajúcim napätím či ponuré obrazy. Takéto pochmúrne a strašidelné scény sú pre deti zvlášť desivé. Postavy z médií, ako sú príšery, upíri, démoni, čarodejnice alebo duchovia, môžu pôsobiť na malé deti znepokojujúco.

  Nadprirodzené bytosti so svojimi magickými schopnosťami deti zároveň fascinujú, preto strašidelné a napäté scény úplne neodmietajú. Striedanie napätých momentov s pokojnými fázami dokáže deti očariť.

  V kontexte násilného a strhujúceho mediálneho obsahu je veľmi dôležitý šťastný koniec. Pozitívne ukončenie príbehov, v ktorých dobro zvíťazí nad zlom a strach sa rozplynie, je pre emocionálne spracovanie mediálneho obsahu a rozvoj pocitu bezpečia a dôvery detí veľmi významný.

  S nárastom skúseností a mediálnych zážitkov deti zisťujú, že aj napäté, strašidelné a dramatické udalosti končia dobre a nikto sa pri nich vážne nezraní. Je dôležité stavať na tomto poznaní, aby deti dokázali emocionálne príbehy dobre spracovať.


  Keď hovoríte s deťmi v triede o negatívnych mediálnych skúsenostiach, ukážte im, že aj dospelí sa niektorých vecí boja a že sa za svoj strach nemusia hanbiť. Deti tak skôr vyhľadajú pomoc, keď ich mediálne zážitky zaskočia.  Otázky na porozumenie

  1. Ako deti ovplyvňujú násilné scény napríklad v akčných filmoch?

  2. Ako môžu učiteľky v MŠ pomôcť deťom spracovať negatívne skúsenosti s médií?

  3. Ako ovplyvňuje šťastný koniec v kontexte násilného a vzrušujúceho mediálneho obsahu detskú psychiku?

 • Vlastnosti vhodnej mediálnej ponuky pre deti

  Rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za výber vhodného mediálneho obsahu, najmä pre deti do šesť rokov.

  Aby ste deti ochránili pred obsahom, ktorému nerozumejú alebo ho nedokážu spracovať, je potrebné ich podporovať a sprevádzať pri sledovaní filmov, televízie a internetu. Navyše vhodný predvýber vývinovo a vekovo primeraného mediálneho obsahu je veľmi dôležitý.

  To, či je nejaká mediálna ponuka vhodná pre deti, sa zvyčajne nedá posúdiť okamžite.


  Existuje však niekoľko faktorov, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa a správne sa rozhodnúť v rámci širokej škály dostupných médií:

  • Mediálny obsah pre deti môžete tematicky zoradiť.
  • Taktiež ich môžete podporiť v objavovaní, tým, že im dáte priestor, aby to urobili sami, čím podnecujete ich predstavivosť.
  • Deti túžia po informáciách a vedomostiach a sú nadšené, keď môžu svoje potreby uspokojiť prostredníctvom mediálnych ponúk.
  • Mediálny obsah nemusí byť nevyhnutne vzdelávací, aby bol vhodný pre deti.

  Je nevyhnutné, aby mediálne ponuky pre malé deti neobsahovali nič, čo by ich vystrašilo alebo nepriaznivo ovplyvnilo. Treba im zabrániť v kontakte s nevhodným obsahom, ako je násilie namierené voči ľuďom a / alebo zvieratám, hrozivý a hlasný hluk alebo desivé postavy. Napätie v príbehu by malo byť tiež jasne ohraničené a nemalo by trvať dlho. Treba vziať do úvahy vývinové štádiá detí predškolského veku ako aj individuálne zvláštnosti jednotlivcov, pretože rovnaká mediálna ponuka môže niektoré deti zaťažiť, zatiaľ čo iné deti rovnakého veku sa pri nej budú nudiť.


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať niekoľko kritérií, ktoré vám pomôžu dobre vybrať médiá vhodné pre deti?

  2. Prečo je dôležité deti sprevádzať aj pri používaní rôznych aplikácií pre deti?

  3. Prečo je vhodné sa pri výbere mediálnych ponúk pre deti vo veku 3-6 rokov vyhýbať ponukám, ktoré obsahujú reklamy ?

 • Na čo dbať pri výbere médií

  Štýl rozprávania

  Deti predškolského veku prevažne rozumejú lineárnemu a jednoduchému rozprávaniu bez skokov alebo flashbackov (retrospektívy, spätných záberov). Obyčajne nedokážu sledovať veľké množstvo postáv ani časté zmeny miest deja. Je tiež dôležité, aby príbehy vždy končili dobre.

  Jazyk

  Či už pri zvukových médiách, alebo aj pri iných typoch médií by sme mali sledovať, či bol použitý vhodný jazyk pre deti. Vhodnejšie je použitie krátkych viet a bežnej slovnej zásoby. Zároveň sú pre deti obohacujúce napríklad nové koncepty, variácie hlasu, rytmy a slovné hry. Aj písaný text môže byť v mediálnych ponukách pre deti od troch do šiestich rokov zaujímavý. Farebné, veľké a zábavne navrhnuté písmená môžu vzbudiť zvedavosť pri práci so znakmi a písmom.

  Postavy

  Deti mladšie ako šesť rokov uprednostňujú jednorozmerné postavy. Postavy v médiách by sa preto mali na základe činov, postojov a vzhľadu zreteľne deliť do kategórií dobrých a zlých. To však neznamená, že by postavy nemali byť zaujímavé a rozmanité. Opak je pravdou: postavy by mali deti pobaviť a potešiť, očariť a prekvapiť. Pre deti je dôležitá aj vzájomná spolupráca medzi postavami v médiách. Obľubujú, ak sa postavy navzájom povzbudzujú alebo si pomáhajú. Postavy sa tak stávajú vzormi a spoločníkmi a môžu deťom pomôcť pri riešení ich aktuálnych problémov.

  Dĺžka

  Vyberať by sme mali krátke príbehy a rozprávania, ktoré deti nezaťažia a budú sa môcť dostatočne sústrediť. Ak nie je doba sledovania stanovená samotným formátom média, napr. pri televíznych seriáloch, mali by ste dobu sledovania vopred prediskutovať a skontrolovať.

  Ďalšie dôležité faktory

  Pri výbere médií pre deti vo veku od troch do šiestich rokov by sa malo aj naďalej dbať na to, aby obsahovali čo najmenej reklamy. Pre mladšie deti je ťažké rozlíšiť reklamné posolstvá od skutočného obsahu. Najmä reklama pre dospelých môže byť pre deti zdrojom napätia z dôvodu nevhodného obsahu.

  O vhodnosti aplikácií pre deti rozhoduje aj to, ako sa s ňou narába a ako sa ovláda. Aj keď aplikácie pre deti by sa mali používať vždy v sprievode dospelého alebo staršieho súrodenca, stále má význam, ak je interaktívny obsah jasne viditeľný a navigácia v aplikácii je hravá (napr. používa symboly namiesto písma).

  Pre učiteľky v materských školách, ako aj pre rodičov môže byť prospešné prečítať hodnotenia na médiá expertmi v tejto oblasti. Viaceré testovacie agentúry sa intenzívne zaoberajú hodnotením mediálnych ponúk a vysvetľujú najdôležitejšie kritériá svojho hodnotenia.

  Keď dospelí s deťmi hovoria o ich záujmoch, môžu im lepšie porozumieť a môžu to zohľadniť aj pri výbere vhodných médií.

  Správny výber médií pre deti je aj v rodinách dôležitou a často diskutovanou témou. v prípade záujmu, môže rodičom pri hodnotení a poskytovaní informácií pomôcť aj materská škola.

 • Učenie sa o médiách

  Deti predškolského veku sú prirodzene otvorené a zvedavé, majú záujem dozvedieť sa čo najviac o svojom prostredí. Aby pochopili svet okolo seba a dokázali ho uchopiť, kladú veľa otázok. Mladšie deti vo všeobecnosti nerozlišujú medzi technológiami a prírodou alebo medzi neživým a živým prostredím. Svoje prostredie vnímajú ako jeden celok.

  To samozrejme platí aj pre médiá. Deti ich vnímajú v konkrétnom vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú, pretože sú v ňom všadeprítomné. To môže byť prospešné aj v predprimárnom vzdelávaní. Už tam sa môže vytvoriť (prvý) prístup k technológiám, ktorý môže byť nezávislý od pohlavia. Aktívna skúsenosť je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitá. Príťažlivé je pre ne skúmanie a experimentovanie s mediálnymi technológiami. K tomuto účelu im môžu slúžiť aj vyradené staré počítače, telefóny a klávesnice.

  Deti sa vždy pýtajú na veci, s ktorými sa vo svete stretávajú. Využite preto ich prirodzenú zvedavosť aj v otázkach týkajúcich sa médií. Poskytnite im počiatočné vysvetlenia toho, ako fungujú médiá.

  Keď sa deti učia transformujú nové fakty do svojich existujúcich poznatkových štruktúr a reorganizujú súvislosti. Je pre ne dôležité robiť vlastné predpoklady a formulovať vlastné závery a zistenia.

  Vo vhodných momentoch možno diskutovať a zamyslieť sa aj nad tým, čo médiá v skutočnosti sú. Dôležitým krokom k ich pochopeniu je skúsenosť, že médiá nie sú ani magickými objektmi, ani živými bytosťami, ale tvoria ich ľudia.

  Keď hovoríte s deťmi v triede o negatívnych mediálnych skúsenostiach, ukážte im, že aj dospelí sa niektorých vecí boja a že sa za svoj strach nemusia hanbiť. Deti tak skôr vyhľadajú pomoc, keď ich mediálne zážitky zaskočia.  Otázky na porozumenie

  1. Viete vysvetliť prečo by deti v predškolskom veku mali získavať skúsenosti s médiami a skúmať ich?

  2. Ako môžete u malých detí podporiť záujem o technológiu?

 • MŠ má kapacitu radiť rodičom ohľadom mediálneho obsahu

  V rodinách sú médiá denne prítomné v rôznych formách a deti k nim zvyčajne majú prístup. Ich využívanie však môže byť problematické z hľadiska mediálneho obsahu a jeho spracovania, dĺžky používania médií a prístupu k nim.

  MŠ môže poskytovať odborné poradenstvo aj v mediálnej oblasti. Učiteľky môžu byť rodičom oporou pri získavaní praktických tipov v usmerneniach týkajúcich sa mediálnej ponuky a navzájom si môžu vymieňať skúsenosti o mediálnych skúsenostiach detí.

  Spoločne by sa mali zamerať na oboznámenie detí s využívaním médií primeraných ich vývinu a veku, ako aj na spracovanie ich emocionálnych zážitkov vyvolaných médiami.

  Pre rodičov môže byť zaujímavé zistiť, akým spôsobom učiteľky pracujú s detskými mediálnymi skúsenosťami a ako ich využívajú v pedagogickej praxi. Taktiež informácie o vývinových a psychologických aspektoch, ako aj o vývinových a vekovo špecifických charakteristikách spracovania mediálnych skúseností môže byť pre rodičov zaujímavé. Výmena informácií o vhodných mediálnych ponukách a pravidlách používania médií môže byť užitočná rovnako pre rodičov, ako aj pre učiteľky. Materské školy môžu rodičom pomôcť s riešením rôznych otázkoch ohľadom používania médií deťmi.


  Otázky na porozumenie

  1. V akom ohľade môžu učiteľky v MŠ pomôcť rodičom s mediálnym obsahom pre deti predškolského veku?

  2. O akých témach môžu spoločne viesť dialóg rodičia a učiteľky v MŠ?