• Učenie sa o médiách

  Deti predškolského veku sú prirodzene otvorené a zvedavé, majú záujem dozvedieť sa čo najviac o svojom prostredí. Aby pochopili svet okolo seba a dokázali ho uchopiť, kladú veľa otázok. Mladšie deti vo všeobecnosti nerozlišujú medzi technológiami a prírodou alebo medzi neživým a živým prostredím. Svoje prostredie vnímajú ako jeden celok.

  To samozrejme platí aj pre médiá. Deti ich vnímajú v konkrétnom vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú, pretože sú v ňom všadeprítomné. To môže byť prospešné aj v predprimárnom vzdelávaní. Už tam sa môže vytvoriť (prvý) prístup k technológiám, ktorý môže byť nezávislý od pohlavia. Aktívna skúsenosť je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitá. Príťažlivé je pre ne skúmanie a experimentovanie s mediálnymi technológiami. K tomuto účelu im môžu slúžiť aj vyradené staré počítače, telefóny a klávesnice.

  Deti sa vždy pýtajú na veci, s ktorými sa vo svete stretávajú. Využite preto ich prirodzenú zvedavosť aj v otázkach týkajúcich sa médií. Poskytnite im počiatočné vysvetlenia toho, ako fungujú médiá.

  Keď sa deti učia transformujú nové fakty do svojich existujúcich poznatkových štruktúr a reorganizujú súvislosti. Je pre ne dôležité robiť vlastné predpoklady a formulovať vlastné závery a zistenia.

  Vo vhodných momentoch možno diskutovať a zamyslieť sa aj nad tým, čo médiá v skutočnosti sú. Dôležitým krokom k ich pochopeniu je skúsenosť, že médiá nie sú ani magickými objektmi, ani živými bytosťami, ale tvoria ich ľudia.

  Keď hovoríte s deťmi v triede o negatívnych mediálnych skúsenostiach, ukážte im, že aj dospelí sa niektorých vecí boja a že sa za svoj strach nemusia hanbiť. Deti tak skôr vyhľadajú pomoc, keď ich mediálne zážitky zaskočia.  Otázky na porozumenie

  1. Viete vysvetliť prečo by deti v predškolskom veku mali získavať skúsenosti s médiami a skúmať ich?

  2. Ako môžete u malých detí podporiť záujem o technológiu?