• MŠ má kapacitu radiť rodičom ohľadom mediálneho obsahu

  V rodinách sú médiá denne prítomné v rôznych formách a deti k nim zvyčajne majú prístup. Ich využívanie však môže byť problematické z hľadiska mediálneho obsahu a jeho spracovania, dĺžky používania médií a prístupu k nim.

  MŠ môže poskytovať odborné poradenstvo aj v mediálnej oblasti. Učiteľky môžu byť rodičom oporou pri získavaní praktických tipov v usmerneniach týkajúcich sa mediálnej ponuky a navzájom si môžu vymieňať skúsenosti o mediálnych skúsenostiach detí.

  Spoločne by sa mali zamerať na oboznámenie detí s využívaním médií primeraných ich vývinu a veku, ako aj na spracovanie ich emocionálnych zážitkov vyvolaných médiami.

  Pre rodičov môže byť zaujímavé zistiť, akým spôsobom učiteľky pracujú s detskými mediálnymi skúsenosťami a ako ich využívajú v pedagogickej praxi. Taktiež informácie o vývinových a psychologických aspektoch, ako aj o vývinových a vekovo špecifických charakteristikách spracovania mediálnych skúseností môže byť pre rodičov zaujímavé. Výmena informácií o vhodných mediálnych ponukách a pravidlách používania médií môže byť užitočná rovnako pre rodičov, ako aj pre učiteľky. Materské školy môžu rodičom pomôcť s riešením rôznych otázkoch ohľadom používania médií deťmi.


  Otázky na porozumenie

  1. V akom ohľade môžu učiteľky v MŠ pomôcť rodičom s mediálnym obsahom pre deti predškolského veku?

  2. O akých témach môžu spoločne viesť dialóg rodičia a učiteľky v MŠ?