• Médiá ako súčasť každodenného života

  (Digitálne) médiá sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života detí a sú dôležitými spoločníkmi na ceste detí k dospelosti, pretože ich môžu podporovať napríklad v rozvoji dôležitých oblastí, ako sú jazyk, sociálne pravidlá a rodová identifikácia. Médiá plnia v jednotlivých vekových skupinách odlišné funkcie.


  Keď deti v predškolskom veku spoznajú rôzne médiá a pochopia, aké je ich potenciálne využitie, je to krok dobrým smerom k zodpovednému narábaniu s nimi. Dokážu napríklad lepšie pochopiť, že dospelí používajú médiá nielen na zábavu, ale aj ako pracovné nástroje. Odporúčam vám sa s deťmi rozprávať, maľovať obrázky alebo vytvárať koláže, aby ste im tému médií priblížili spôsobom primeraným ich veku a vývoju.

  Rôzne úlohy médií

  Deti vo veku od troch do šiestich rokov vnímajú médiá ako objekty. Zamestnáva ich snaha o pochopenie sveta a jeho uchopovanie, a preto zvedavo skúmajú svoje prostredie a chcú objavovať aj médiá ako objekty.

  Pre deti vo veku od troch do šiestich rokov sú média pomôckou na orientáciu vo svete. v médiách deti nachádzajú mnoho rôznych, niekedy diskutabilných vzorov. Tvorbu hodnôt ovplyvňujú aj médiá. Od útleho veku deti skúšajú vzorce správania, ktoré poznajú z médií a replikujú mediálne obsahy. V tom potrebujú vedenie a podporu dospelých, aby dokázali správne klasifikovať a spracovať svoje skúsenosti.

  Médiá sú dôležitým zdrojom poznania, preto zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri získavaní informácií. Okrem kníh sú dôležitými zdrojmi informácií aj filmy a rozhlasové hry. Televízne programy pre deti obsahujú informácie primerané veku. Často sa dajú nájsť vhodné webové stránky súvisiace s televíznymi programami, ktoré zohľadňujú potreby detí. Tu môžu deti v sprievode dospelých ľahko a hravou formou objavovať nové veci.


  Stanovte jasné pravidlá ohľadom používania médií a pomôžte tak deťom sa pri kontakte s nimi lepšie orientovať. Je dôležité, aby MŠ, ale aj rodiny stanovili prijateľné pravidlá používania médií spolu s deťmi. Takéto pravidlá môžu napríklad určovať, že médiá sa môžu používať len obmedzený čas, že médiá sú v určitých situáciách, napríklad pri jedle, zakázané, alebo že sa môžu používať iba médiá vhodné pre deti. Pre deti je užitočný plagát s domácimi pravidlami, aby vedeli, že sú isté obmedzenia, ktoré musia dodržiavať.

  Pripravili sme pre vás príklad plagátu Domáce pravidlá na stiahnutie.


  Deti si obvykle vypestujú priateľský vzťah k médiám, ak využívajú programy na kreslenie na počítači, tablete alebo smartfóne. Pre deti od troch rokov sa odporúčajú programy, ktoré môžu používať pod dohľadom dospelých. Postavy z kníh a televízie sa tiež stávajú vo svete fantázie detí ich priateľmi, s ktorými sa môžu hrať.

  Pokiaľ ide o používanie médií deťmi predškolského veku, dôležitú úlohu v tejto súvislosti zohráva príbeh. Príbehy sprostredkujú vedomosti, skúsenosti a emócie. Audiovizuálny obsah z televíznych seriálov alebo filmov je tiež fascinujúci, rovnako ako čítanie kníh a počúvanie rozhlasových hier.

  Médiá preto môžu pre deti plniť rôzne funkcie. Používajú ich na zábavu, získavanie informácií a orientáciu v sociálnom správaní. Zároveň môžu byť pre deti jednoducho zábavné. Je tiež dôležité poskytovať deťom alternatívy, pri ktorých môžu robiť rovnaké veci bez využitia médií, napríklad prostredníctvom kladenia otázok, spoločného hrania, alebo rozprávania príbehov. Médiá nemajú v každodennom živote detí dominantný význam, ale preberajú úlohu doplnkovej služby.


  Vždy je dôležité ponúknuť deťom alternatívu k lákavému mediálnemu obsahu. Predškoláci potrebujú najmä veľa pohybu a príležitostí na objavovanie, skúmanie a prieskum svojho okolia. V tomto ohľade sú obzvlášť užitočné alternatívne ponuky, ktoré priamo súvisia so známym mediálnym obsahom. Môžete si napríklad vyskúšať experimenty, ktoré sa objavili v programoch pre deti, alebo si spolu nakresliť príbeh, ktorý ste počuli. Aj malé podnety často vzbudia u detí nadšenie a nasmerujú ich záujem na iné veci.