• Typy médií a ich vnímanie

  Jednotlivé médiá možno kategorizovať podľa zmyslov, cez ktoré ich vnímame. Existujú

  zvukové médiá, ktoré vnímame sluchom,

  vizuálne médiá, ktoré vnímame výlučne prostredníctvom zraku,

  a audiovizuálne médiá, ktoré vnímame sluchom aj zrakom.

  Okrem toho existujú aj interaktívne médiá, ktoré súčasne oslovujú vizuálne aj sluchové senzorické kanály a tiež umožňujú priamo ovplyvňovať, to čo sa v nich deje. Patria medzi ne aplikácie, počítačové hry a webové stránky alebo internetové aplikácie.

  Deti používajú rôzne typy dostupných médií. v závislosti od ich príťažlivosti aj v rôznej intenzite. v prípade statických vizuálnych médií, ako sú knihy alebo fotografie, si sami určujú, ako dlho a akým tempom sa budú médiom zaoberať. Na druhej strane pri dynamických vizuálnych a audiovizuálnych médiách je to viac-menej médium, ktoré určuje dĺžku používania aj tempo vnímania.

  Najmä vizuálne médiá si deti vedome vyberajú už vo veľmi skorom veku a používajú ich samostatne. Miera nezávislosti a sebaurčenia sa naopak zvyšuje len pri využívaní interaktívnych médií od predškolského veku.

  Je však zrejmé, že už deti od dvoch rokov majú záujem o médiá všetkého druhu, vedome ich vnímajú a používajú ich, pokiaľ sú dostupné a majú k nim prístup.

  Kvíz - Typy médií

  Potiahnite typy médií na obrázkoch.

  Otázky na porozumenie

  1. Médiá možno rozdeliť podľa zmyslov cez ktoré ich vnímame. Viete ako sa rozdeľujú a dokážete uviesť niekoľko príkladov jednotlivých skupín médií?

  2. Prečo deti vo veku 3-6 rokov uprednostňujú kratšie trvanie a jednoduchú dramaturgiu mediálnych ponúk ?

  3. Čím priťahujú malé deti interaktívne médiá ako sú aplikácie na mobilných telefónoch a počítačové hry?

  4. Aké faktory ovplyvňujú schopnosť detí vnímať, spracúvať, chápať a vyberať si médiá?