• Faktory ovplyvňujúce spracovanie a výber médií u malých detí

    Schopnosť detí vnímať, spracúvať, chápať a vyberať si médiá úzko súvisí s množstvom ich skúseností, s úrovňou ich vývinu, ako aj s ich kultúrnym a sociálnym zázemím. Medzi dôležité základné zručnosti patria abstraktné myslenie, jazykový vývin a schopnosť sústrediť sa.

    Podstatnú úlohu zohráva aj obsah a postavy z príbehov. Detskú pozornosť priťahujú najmä témy, ktoré sú im blízke a stretávajú sa s nimi v bežnom živote. Takouto témou môže byť aj strach zo samoty, strach z toho, že sú malí a túžia po väčšej nezávislosti. Ak je téma deťom primerane podaná, vedia si ju spojiť s realitou vlastného života.

    Keďže sa u detí vo veku od 3 - 6 rokov rozvíja pamäť a schopnosť koncentrácie, pútajú ich najmä krátke programy s jednoduchou dramaturgiou. K záujmu detí o tieto médiá prispieva aj skutočnosť, že určité médiá je možné počúvať a sledovať opakovane. Výsledkom je rozpoznanie deja a podpora dlhodobej pamäti.

    Kvalita spracovania mediálneho obsahu je podmienená aj individuálnym vývinom každého konkrétneho dieťaťa. Deti sa postupne učia mediálne posolstvá interpretovať, dešifrovať, vyhodnocovať. Informácie začleňujú do svojich poznatkových štruktúr, snažia sa im porozumieť v súlade s realitou vlastného života.