Представяне по теми

 • Úvod

  Ukazuje sa, že pri rozvíjaní mediálnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní je obzvlášť užitočné pracovať s témou mediálnych hrdinov. Keďže mediálni hrdinovia sú pre deti v procese učenia sa veľmi dôležití, možno ich použiť ako referenčný bod pri práci na dôležitých otázkach mediálnej gramotnosti.

  K prejavom mediálnej gramotnosti patrí napríklad to, že:

  • deti hodnotia a spochybňujú mediálny obsah,
  • sprácúvajú mediálne skúsenosti
  • a učia sa rozlišovať medzi fikciou a realitou.

  Keďže postavy z médií dominujú v ich každodennom živote, mali by sme myslieť aj na vhodnú pedagogickú intervenciu.

  Neustála podpora a monitorovanie toho, ako deti spracúvajú a rozumejú mediálnym zážitkom patria k dôležitým úlohám rodičov ako aj odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. Týmto spôsobom je možné pomôcť deťom vybudovať prvé rozhodujúce základy reflexie a zodpovedného využívania médií.

 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu...

  • Dozviete sa o úlohe mediálnych hrdinov pre deti vo veku 3 až 6 rokov
  • Získate informácie o tom, ako mediálni hrdinovia ovplyvňujú a sú vzormi pre deti predškolského veku
  • Zistíte viac o mediálnych postavách a ich úlohe spoločníkov detí
  • Pochopíte, že mediálni hrdinovia sa stávajú projekčným plátnom postavami, s ktorými sa deti identifikujú

  V tomto module...

  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na testv
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Mediálne postavy

  Pri hodnotení mediálnych odkazov sú pre deti veľmi dôležité postavy, preto postavy z filmov, kníh, rozhlasovaných hier, aplikácií a reklám pre ne predstavujú zásadný referenčný bod. Vo všeobecnosti existujú hrdinovia a antihrdinovia, ktorých deti obdivujú alebo odmietajú.

  Vo všetkých médiách je možné identifikovať množstvo rôznych typov postáv. Líšia sa vzhľadom, osobnostnými črtami aj správaním. Pestré možnosti grafického vyjadrenia a animácií umožnili vytvorenie rôznych hrdinov ako aj antihrdinov.

  Mediálne postavy nielenže vytvárajú príbeh, ale poskytujú aj poznatky o sociálnych rolách a vzorcoch správania. Bez ohľadu na ich rôznorodosť majú všetky imaginárne postavy vytvorené pre deti niečo spoločné: v porovnaní so skutočnými ľuďmi sú značne zjednodušené.

  Fiktívne postavy pre deti zvyčajne dajú priradiť k určitej kategórii, napríklad k dobru alebo zlu. Navyše sa nekompromisne držia svojho názoru a zriedkavo sa vychýlia zo svojej roly a vzorcov správania. Jasná reprezentácia charakteru postáv je pre deti kľúčová.

  Takto môžu postavám porozumieť a použiť ich ako príklad pri hodnotení skutočných osôb. Cez veľmi jasné činy a charakteristiky vnímajú ich konanie ako návod pre svoje vlastné konanie a správanie. Odvážne a silné postavy, ako aj zlé, škodoradostné alebo násilné postavy, pôsobia na deti fascinujúco.

  Súčasná mediálna ponuka pre deti sa neustále rozrastá. Prináša nové mediálne obsahy a postavy. Okrem toho sa vytvárajú komplexné reklamné kampane a inzeráty. Na trhu existujú aj postavičky, ktoré nás sprevádzajú už niekoľko generácií.

  Odborníkom v predprimárnom vzdelávaní sa odporúča zaoberať sa nielen aktuálnou ponukou médií, o médiá by sa mali zaujímať predovšetkým z perspektívy dieťaťa.

  Aby sme pochopili, prečo sa deti zaujímajú o mediálne postavy a špecifiká, ktoré na mediálnych postavách vnímajú ako obzvlášť zaujímavé, tak stojí za to tento fenomén podrobne a diferencovane preskúmať.

  Naviac postavy z médií ponúkajú deťom vynikajúce inšpirácie pre hru a každodenné činnosti. V praxi sme svedkami najrôznejších foriem uchopenia mediálnych skúseností. Deti predškolského veku tieto postavičky kreslia, maľujú, hrajú sa na ne alebo sa o nich radi rozprávajú.

  Vzhľadom na to, že postavičky z médií majú pre deti veľký význam, je užitočné zaoberať sa témou „mediálnych hrdinov“ počas každodenných aktivít v MŠ.

  Ak budete venovať osobitnú pozornosť svetu, v ktorom deti žijú, budú sa cítiť zvlášť ocenené. Budú vystupovať v pozícii „odborníkov“ svojich obľúbených postáv. Takto sa môžete dozvedieť viac aj o témach, ktorými sa deti aktuálne zaoberajú.

 • Mediálni hrdinovia ako spoločníci

  Deti vo veku 3 až 6 rokov čelia pri zvládaní rôznych vývinových úloh viacerým výzvam. Preto hľadajú podporu, rady a informácie v živom svete okolo seba. Dôležitá je pre nich podpora rodiny a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. V osobnostnom rozvoji môžu deti podporovať a sprevádzať aj hrdinovia z detských kníh, televízie a rozhlasových hier.

  Deťom sa zvlášť páči sledovať postavičky z médií pri činnostiach, ktoré sa len nedávno naučili alebo pri situáciách, ktoré im stále spôsobujú nejaké ťažkosti. Týmto spôsobom si môžu potvrdzovať vlastné konanie alebo sa môžu nimi inšpirovať. Postavičky z médií im pomáhajú zorientovať sa a inšpirovať sa vo vývinových úlohách uvedených nižšie (napríklad):

  Graf 1: Proces vývinu detí od 0 - 7 rokov

  Informácie o veku slúžia na orientáciu, ale nemali by byť vnímané ako rigidné kategórie.

  Ak majú postavičky z médií nereálne charakterové črty, tak pri práci s touto témou vám môže pomôcť experimentovanie so základným kritickým myslením. Môže to byť obzvlášť vzrušujúce pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Pýtajte sa detí napríklad: Ako by príbeh vyzeral, keby aj statočný a odvážny princ mal aj nejakú slabú stránku. Alebo aké by to bolo, keby nežná a zraniteľná princezná bola zároveň aj veľmi silná? Pri ilustrovaní takýchto myšlienok vám pomôže metóda dramatická metóda - hranie rolí.

  Okrem vývinových úloh sa deti stretávajú s rôznymi problémami a požiadavkami v rôznych oblastiach každodenného života, napríklad v MŠ, v skupine rovesníkov alebo v rodine. Patrí medzi ne spoznávanie:

  • sociálnych štruktúr, ktoré sa môžu v rôznych situáciách líšiť,
  • negatívnych a pozitívnych reakcií na vlastné správanie,
  • rozdielov v skúsenostiach a poznatkoch v porovnaní s inými deťmi alebo dospelými,
  • rôznych možností a foriem konania dospelých vo funkcii vzoru (napr. učiteľky v materskej škole alebo rodičia),
  • pravidiel sociálnej spolupráce, ktoré musia deti dodržiavať alebo si dohodnúť (napr. vo vzťahu k svojim rovesníkom).

  Deti preto využívajú mediálnych hrdinov ako zdroj informácií o sociálnom správaní, rozvoji rodových rol a vzťahoch s rovesníkmi.

  Rôzne úlohy a vzorce správania, ktoré sa objavujú cez mediálnych hrdinov, podporujú schopnosť detí rozvíjať svoje vlastné normy a hodnoty. Vďaka nim tieto vzorce odmietajú alebo prijímajú.


  Otázky na porozumenie

  1. Akú úlohu zohrávajú hrdinovia z kníh, televízie a rozhlasovných hier v živote detí?

  2. V akom veku deti rozoznať jednoduchú kauzalitu?

  3. V akom veku dokážu deti robiť jednoduché morálne súdy?

  4. V akom veku si deti začínajú byť vedomé samých seba?

 • Orientatácia a fascinácia

  Vďaka médiám sa deti stretávajú každý deň s rôznymi mediálnymi postavami, ktoré ich sčasti či do značnej miery ovplyvňujú. Dôvodom je skutočnosť, že ich záujmy a potreby sa odrážajú v ich individuálnom svete skúseností, v ich živote a úzko súvisia s ich rastom a vývinom.

  V tomto ohľade mediálni hrdinovia ovplyvňujú ich sociálne správanie a to, ako spolupracujú, ako konajú a ako myslia.

  Prostredníctvom ich obľúbeného hrdinu/-ov môžete zistiť, ako sa cítia a čo ich baví. Mediálni hrdinovia nepriamo ponúkajú vzory a môžu ovplyvniť orientáciu detí v každodennom živote. Aj keď nemusí ísť o žiadny dlhodobý vplyv na správanie a charakter dieťaťa, často môžeme pozorovať krátkodobé účinky v rolových hrách, v ktorých deti vyjadria nálady a činy postáv. Deti v predškolskom veku často fascinujú výnimočné schopnosti a kvality mediálnych hrdinov.

  Pre rodičov a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní predstavujú príbehy v médiách hodnotné nástroje pre učenie malých detí o tom, ako čeliť výzvam v skutočnom svete a ako ich prekonávať. Spolu s prirodzenou zábavou, ktorú tieto príbehy ponúkajú, môžu dospelí viesť s deťmi rozhovory o hlbších významoch v každom príbehu, a tak s nimi nadviazať užitočnú interakciu. Môže to pomôcť rodičom aj odborníkom v predprimárnom vzdelávaní získať informácie o detských emóciách a myšlienkach. V rozhovoroch môžu zistiť, ako vnímajú postavy a ako hodnotia ich činy, môžu diskutovať o silných a slabých stránkach jednotlivých postáv.

  Postavy z príbehov v knihách či vo videu môžu odborníkom v predprimárnom vzdelávaní slúžiť pri vštepovaní hodnôt deťom, pretože príbehy často zobrazujú výzvy, s ktorými sa ľudia stretávajú na svojej životnej ceste. Mediálni hrdinovia tak môžu deti inšpirovať mnohými spôsobmi.

  Graf 2: Mediálni hrdinovia pre deti

  Jednoduchý spôsob, ako porozumieť tomu, čo malé deti cítia a ako premýšľajú o rôznych aspektoch života je vyzvať ich, aby nakreslili svojich obľúbených hrdinov. Potom môžu rodičia a/alebo učiteľky tieto kresby použiť a diskutovať s deťmi o dôvodoch, prečo sa im tieto postavy páčia, aké sú ich silné a slabé stránky.  Roly mediálnych hrdinov

  Mediálni hrdinovia môžu predškolákom poslúžiť ako premietacie plátno, vďaka ktorému môžu vyjadriť svoje pocity, obavy alebo potreby. Ak svoje vnútorné problémy prenesú na mediálne postavy, môžu ich lepšie zvládať a rozumieť im. Napríklad, ak je dieťa nahnevané alebo smutné, tento pocit sa môže premietnuť aj do mediálnej postavy. Ak je to potrebné, dieťa môže zistiť dôvod svojho hnevu alebo smútku, ale tiež môže lepšie pochopiť a prijať svoje pocity.

  Mediálni hrdinovia môžu byť pre deti vo veku od troch do šiestich rokov vzorom, s ktorým sa stotožnia, pretože ich záujem o mediálny obsah sa zvyšuje, ak príbehy súvisia s ich každodenným životom. Obzvlášť vzrušujúce sú typické ústredné témy detstva, ako je strach zo straty alebo dokázanie vlastnej šikovnosti, ako aj rozdiel medzi dobrom a zlom. Mediálni hrdinovia môžu deťom pomôcť sledovať udalosti v príbehu a pochopiť kontext. Dôležitá je najmä účasť na činoch a pocitoch. Deti sledujú konanie hrdinov so záujmom a cítia sa nimi oslovené práve vďaka odkazom na svet, v ktorom žijú: napríklad, keď Kocúr v čižmách čelí hrozivej situácii a prekoná ju s nápadom, alebo keď malá čarodejnica Bibi Blocksbergová využíva magickú silu, aby si nemusela upratať svoju izbu.

  Negatívne a pozitívne postavy

  Predpoklad, že deti uprednostňujú mocných a silných hrdinov, ktorí bojujú proti nespravodlivosti, je mýtus. Aj postavy s negatívnymi charakterovými črtami alebo zraniteľné postavy zohrávajú u detí roly, ktoré netreba podceňovať.

  Napríklad negatívne postavy ponúkajú deťom príležitosť vysporiadať sa s tabuizovanými pocitmi chuti po pomste alebo s každodennou agresivitou. Ak postavy potrebujú ochranu, deti sa môžu zaoberať rolou obete. Vo forme nepotrestaného riešenia problémov deti, zastúpené mediálnou postavou, spoznávajú a zažívajú možné reakcie a dôsledky rôznych správaní z bezpečnej vzdialenosti a môžu ich porovnávať so svojimi vlastnými potrebami a túžbami.

  V rozhovoroch o obľúbených detských postavách môžete s deťmi zozbierať črty postáv, ktoré sa deťom obzvlášť páčia a nepáčia. Spolu môžete usporiadať pozitívne a negatívne vlastnosti mediálnych hrdinov do koláže. Skúsenosti ukazujú, že pre deti je ťažšie pomenovať negatívne vlastnosti obľúbenej postavičky, ale nie je pre nich také ťažké identifikovať negatívne črty u postáv, ktoré sa im nepáčia. Ďalšou možnosťou je vytvoriť plagáty známych mediálnych postáv s pozitívnymi a negatívnymi črtami (farebnými fixkami napísať „dobré“ a „zlé“ črty) a vystaviť ich v triede na vytvorenie vizuálnej stimulácie. Pozrite sa na tento príklad:  Týmto spôsobom môžu individuálne charakterové črty, vonkajšie znaky a správanie mediálnych postáv ponúkať deťom podnety pre orientáciu v ich vlastnom správaní. Toto napodobňovanie si netreba zamieňať s hraním mediálneho obsahu. Pri hre sa deti prezliekajú za mediálneho hrdinu a predvádzajú akčné scény alebo si pre postavy vymýšľajú nové príbehy, aby mohli spracovať svoje mediálne zážitky.

  Deti predškolského veku často využívajú hranie rol pri spracovaní svojich každodenných skúseností. Môže byť užitočné, ak ich necháte hrať postavy z detských médií a spýtate sa, ktoré vlastnosti ich obľúbených hrdinov by boli pre ne užitočné a žiaduce v každodennom živote.

  Posilňovanie vzťahov

  Ak sa bližšie pozriete na najobľúbenejších detských hrdinov, uvidíte, že v popularite určitých typov postáv sú zreteľné podobnosti. Väčšina detí je fascinovaná nadľudskými schopnosťami a mágiou (napr. výnimočnou silou, schopnosťou lietať a premieňať sa...). Takéto postavy sú vykreslené ako nezávislé, zodpovedné, úspešné a silné a tieto vlastnosti sú pre deti žiaduce.

  Obľuba a nadšenie detských rovesníkov pre určité postavy často ovplyvňuje individuálny výber obľúbených postáv. Rozdielne názory na rôzne postavy v médiách vyvolávajú medzi deťmi komunikáciu a poskytujú im impulzy na vzájomnú konfrontáciu. Medzi priateľmi môžu obľúbení mediálni hrdinovia posilniť vnútorné väzby v skupine a ponúkať príležitosť na rozprávanie sa, ako aj pre hru. Znalosť určitých postáv môže tiež vytyčovať hranicu, ktorá oddeľuje skupinu od zvyšku sveta, čo opäť posilňuje vnútorné vzťahy v skupine.

  Mediálne postavy umožňujú deťom byť odborníkmi v tejto oblasti, čo vplýva aj na ich vzájomnú sociálnu spoluprácu a interakciu.


  Ak dieťa obzvlášť dobre pozná niektoré mediálne postavy a mediálny obsah, môže to vytvárať porozumenie a vzbudzovať rešpekt u ostatných detí. Hry a rozhovory o obľúbených postavách zvyšujú popularitu dieťaťa medzi rovesníkmi.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké základné charakteristiky definujú detských mediálnych hrdinov?

  2. Čo sa deti učia od svojich obľúbených mediálnych hrdinov?

  3. Ako môžete postavy "hrdinov" využiť v každodennej práci v MŠ?

 • Mediálni hrdinovia vs. skutočné vzory

  Mediálni hrdinovia

  Rovnako ako mediálny obsah, tak aj mediálne postavy môžu deti ovplyvňovať. Mediálne postavy nesúperia so skutočnými identifikačnými postavami a vzormi, ale dopĺňajú ich. Dopĺňajú:

  • škálu spoločenského správania a konania
  • a môžu tak kompenzovať prípadné deficity v bezprostrednom sociálnom prostredí detí.

  Deti vo veku 3 - 6 rokov majú problém s hodnotením vlastností fiktívnych postáv. Predovšetkým majú ťažkosti rozoznať, ktoré vlastnosti sú imaginárne a ktoré skutočné, keď ich príbeh vykresľuje tak realisticky. Dokonca aj prehnanú veľkosť, rýchlosť a silu majú deti predškolského veku problém rozoznať ako fiktívne. Súvisí to aj s tým, že z hľadiska detí sú takmer všetci ľudia rýchlejší, väčší a silnejší ako oni.

  Keď sa s deťmi rozprávate o mediálnych postavách, je dôležité dať im záchytné body, aby lepšie porozumeli rôznym charakterovým črtám postáv. Napríklad vám môže pomôcť porovnať známe atribúty: ak je nejaký mediálny hrdina nereálne rýchly alebo nadľudsky veľký, môže deťom pomôcť, ak ho opíšete ako rýchleho ako pretekárske auto alebo veľkého ako dom. Takéto porovnávanie rôznych čŕt môže byť veľmi užitočné aj pri výtvarnej tvorbe a maľovaní. Ak chcete, aby bola nadrozmerná veľkosť mediálnej postavy zrozumiteľná a viditeľná, môžete namaľovať veľkú mediálnu postavu vedľa obyčajnej osoby alebo domu.

  Vzorce a charakteristiky správania, ktoré sú úplne vymyslené, môžu zase mladšie deti klasifikovať ako neskutočné alebo imaginárne. Patria sem napríklad ľudia s magickými schopnosťami alebo zvieratá, ktoré vedia rozprávať.

  Ak dospelí monitorujú, ako deti využívajú média, môžu im pomôcť vyhodnotiť mediálne postavy a ich vlastnosti ako fiktívne alebo skutočné.

  Aby ste deti ochránili pred nereálnymi očakávaniami od seba a následným sklamaním, je obzvlášť dôležité rozvíjať u nich citlivosť voči preháňaniu údajne žiaducich charakterových vlastností (napr. byť extrémne silný), ktoré by deti mohli chcieť kopírovať, a vysvetliť im, že sú fiktívne

  Vzory

  Prítomnosť celebrít v médiách, napr. futbalistov alebo moderátorov detských programov, môže byť tiež pre deti predškolského veku dôležitá.

  Títo ľudia zvyčajne prejavujú veľkú vášeň a nadšenie pre svoju prácu. V zmysle funkcie vzoru to môže na deti pôsobiť motivujúco. Môžu spoznať rôzne záľuby a talenty, alebo si môžu sami vyskúšať niektoré umelecké alebo športové aktivity. Okrem toho sa deťom prostredníctvom prominentnej osoby komunikujú normy, hodnoty, kritériá fyzického vzhľadu, vlastnosti.

  Je dôležité vedieť, že charakter a často aj vzhľad celebrít je obchodovaný a vytvorený rovnako umelo ako obrázky kreslených postavičiek.

  Cieľom je obyčajne získať jednorozmerný charakter (napr. niekoho „silného“, „spoločenského“, „milého“), s ktorým sa však príslušná prominentná osoba ťažko dokáže stotožniť. Svety fiktívnych postáv sú prezentované naratívnym spôsobom, zatiaľ čo skutoční ľudia nie sú vždy jednorozmerní. Ich osobnostné črty sú komplexnejšie. Táto multidimenzionalita môže byť pre deti náročnejšia na spracovanie, najmä v prípade tabuizovaných tém, ktoré sa v médiách objavujú.

  Existuje množstvo mediálnych hrdinov, ktorí môžu obohatiť každodenný život detí a ponúknuť im dobré nápady. Je však dôležité vziať do úvahy, že okrem mediálnych hrdinov existujú v ich prostredí aj hmatateľné a skutočné identifikačné postavy a vzory, napríklad vtipná učiteľka, múdra staršia sestra, chápavý otec alebo odvážny priateľ. Na podporu rovnováhy v tejto oblasti je vhodné v súvislosti s posilňovaním mediálnej gramotnosti detí venovať sa aj hrdinom zo skutočného života. Neexistujú takmer žiadne obmedzenia ohľadom sprievodných a tvorivých aktivít v každodennom živote MŠ.

  Môžete pozvať do MŠ hrdinov z každodenného života, akými sú policajti, zdravotné sestry alebo vaša stará mama, ktorí sa porozprávajú s deťmi o ich živote a vlastných vzoroch. Potom môžu deti s vašou podporou napríklad vytvoriť koláže na tému, o ktorej sa diskutovalo, alebo urobiť rozhovory s „hrdinami každodenného života" a nahrať ich.

  Aby si deti uvedomili, že sa aj samy môžu stať hrdinami, odporúčame, aby ste s nimi diskutovali o situáciách, v ktorých sa buď oni, alebo ich priatelia prejavili hrdinsky. Môže ísť o prekonanie veľkého strachu, nezištnú pomoc niekomu inému alebo dosiahnutie niečoho veľmi náročného. Odporúčam vám diskusiu, ale vhodné je aj maľovanie obrázkov a hranie rolí.


  Pre orientáciu vo svete a pozitívny a zdravý vývin detí je nevyhnutná vyvážená prítomnosť skutočných a mediálnych hrdinov.


  Vytvorte si rodinný plagát s hrdinami z vašej rodiny. Zozbierajte obrázky a zamyslite sa nad tým, prečo je ktorá osoba taká fascinujúca. Bratia, sestry, tety, strýkovia - zoznam sa dá aj rozšíriť. Ukážku plagátu nájdete tu:

  Na stiahnutie: Ukážka plagátu Rodinní hrdinovia


  Otázky na porozumenie

  1. Aké črty odlišujú skutočných ľudí od mediálnych hrdinov?

  2. Ako môžu skutočné, hmotné postavy ovplyvniť deti v ich vlastnom prostredí?

  3. Čo sa deti učia od skutočných ľudí, ktorých vidia v médiách, napríklad obľúbených športovcov?

  4. Ako si deti môžu uvedomiť, že sa aj sami môžu stať hrdinami?

 • Podpora rodičov

  Mediálne postavy majú veľký význam pre každodenný život detí a rozvoj ich osobnosti. Z tohto dôvodu by sa táto téma mala zahrnúť aj do diskusií medzi odborníkmi v predprimárnom vzdelávaní a rodičmi.

  Problematika mediálnych hrdinov v predprimárnom vzdelávaní, je vhodnou príležitosťou na výmenu informácií s rodičmi o širokom spektre a relevantnosti mediálnych hrdinov. Rodičia si nemusia byť istí, ako správne zaobchádzať s mediálnymi postavami. Učiteľky im však môžu pomôcť získať informácie o tejto téme na rodičovskom stretnutí. Môžu tiež rodičom ukázať konkrétne výsledky práce na tému mediálnych hrdinov. K veľmi efektívnym rozhovorom dospejete, ak rodičom ukážete rôzne výrobky, obrazy, plagáty alebo koláže, ktoré deti vytvorili.

  Rodičia si musia uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohrávajú mediálne postavy pri hľadaní orientácie a pri hľadaní riešení problémov u detí. Treba im tiež zdôrazniť, že okrem priateľov a súrodencov majú aj rodičia veľký vplyv na to, ktorých hrdinov z médií deti obľubujú.

  Rozhovory s rodičmi môžu byť cenné aj pre učiteľky, pretože rodičia im môžu poskytnúť zaujímavé podnety pre výchovno-vzdelávacie činnosti v oblasti mediálnej výchovy.

  Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje poznatky v praxi. Naše praktické príklady vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.


  Otázky na porozumenie

  1. Čím môžete podporiť rozhovor s rodičmi o detských mediálnych hrdinoch, aby ste si efektívne vymenili relevantné informácie?

  2. Prečo je výmena informácií o mediálnych hrdinoch medzi rodičmi a učiteľkami v MŠ?