• Mediálni hrdinovia ako spoločníci

  Deti vo veku 3 až 6 rokov čelia pri zvládaní rôznych vývinových úloh viacerým výzvam. Preto hľadajú podporu, rady a informácie v živom svete okolo seba. Dôležitá je pre nich podpora rodiny a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. V osobnostnom rozvoji môžu deti podporovať a sprevádzať aj hrdinovia z detských kníh, televízie a rozhlasových hier.

  Deťom sa zvlášť páči sledovať postavičky z médií pri činnostiach, ktoré sa len nedávno naučili alebo pri situáciách, ktoré im stále spôsobujú nejaké ťažkosti. Týmto spôsobom si môžu potvrdzovať vlastné konanie alebo sa môžu nimi inšpirovať. Postavičky z médií im pomáhajú zorientovať sa a inšpirovať sa vo vývinových úlohách uvedených nižšie (napríklad):

  Graf 1: Proces vývinu detí od 0 - 7 rokov

  Informácie o veku slúžia na orientáciu, ale nemali by byť vnímané ako rigidné kategórie.

  Ak majú postavičky z médií nereálne charakterové črty, tak pri práci s touto témou vám môže pomôcť experimentovanie so základným kritickým myslením. Môže to byť obzvlášť vzrušujúce pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Pýtajte sa detí napríklad: Ako by príbeh vyzeral, keby aj statočný a odvážny princ mal aj nejakú slabú stránku. Alebo aké by to bolo, keby nežná a zraniteľná princezná bola zároveň aj veľmi silná? Pri ilustrovaní takýchto myšlienok vám pomôže metóda dramatická metóda - hranie rolí.

  Okrem vývinových úloh sa deti stretávajú s rôznymi problémami a požiadavkami v rôznych oblastiach každodenného života, napríklad v MŠ, v skupine rovesníkov alebo v rodine. Patrí medzi ne spoznávanie:

  • sociálnych štruktúr, ktoré sa môžu v rôznych situáciách líšiť,
  • negatívnych a pozitívnych reakcií na vlastné správanie,
  • rozdielov v skúsenostiach a poznatkoch v porovnaní s inými deťmi alebo dospelými,
  • rôznych možností a foriem konania dospelých vo funkcii vzoru (napr. učiteľky v materskej škole alebo rodičia),
  • pravidiel sociálnej spolupráce, ktoré musia deti dodržiavať alebo si dohodnúť (napr. vo vzťahu k svojim rovesníkom).

  Deti preto využívajú mediálnych hrdinov ako zdroj informácií o sociálnom správaní, rozvoji rodových rol a vzťahoch s rovesníkmi.

  Rôzne úlohy a vzorce správania, ktoré sa objavujú cez mediálnych hrdinov, podporujú schopnosť detí rozvíjať svoje vlastné normy a hodnoty. Vďaka nim tieto vzorce odmietajú alebo prijímajú.


  Otázky na porozumenie

  1. Akú úlohu zohrávajú hrdinovia z kníh, televízie a rozhlasovných hier v živote detí?

  2. V akom veku deti rozoznať jednoduchú kauzalitu?

  3. V akom veku dokážu deti robiť jednoduché morálne súdy?

  4. V akom veku si deti začínajú byť vedomé samých seba?