• Orientatácia a fascinácia

  Vďaka médiám sa deti stretávajú každý deň s rôznymi mediálnymi postavami, ktoré ich sčasti či do značnej miery ovplyvňujú. Dôvodom je skutočnosť, že ich záujmy a potreby sa odrážajú v ich individuálnom svete skúseností, v ich živote a úzko súvisia s ich rastom a vývinom.

  V tomto ohľade mediálni hrdinovia ovplyvňujú ich sociálne správanie a to, ako spolupracujú, ako konajú a ako myslia.

  Prostredníctvom ich obľúbeného hrdinu/-ov môžete zistiť, ako sa cítia a čo ich baví. Mediálni hrdinovia nepriamo ponúkajú vzory a môžu ovplyvniť orientáciu detí v každodennom živote. Aj keď nemusí ísť o žiadny dlhodobý vplyv na správanie a charakter dieťaťa, často môžeme pozorovať krátkodobé účinky v rolových hrách, v ktorých deti vyjadria nálady a činy postáv. Deti v predškolskom veku často fascinujú výnimočné schopnosti a kvality mediálnych hrdinov.

  Pre rodičov a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní predstavujú príbehy v médiách hodnotné nástroje pre učenie malých detí o tom, ako čeliť výzvam v skutočnom svete a ako ich prekonávať. Spolu s prirodzenou zábavou, ktorú tieto príbehy ponúkajú, môžu dospelí viesť s deťmi rozhovory o hlbších významoch v každom príbehu, a tak s nimi nadviazať užitočnú interakciu. Môže to pomôcť rodičom aj odborníkom v predprimárnom vzdelávaní získať informácie o detských emóciách a myšlienkach. V rozhovoroch môžu zistiť, ako vnímajú postavy a ako hodnotia ich činy, môžu diskutovať o silných a slabých stránkach jednotlivých postáv.

  Postavy z príbehov v knihách či vo videu môžu odborníkom v predprimárnom vzdelávaní slúžiť pri vštepovaní hodnôt deťom, pretože príbehy často zobrazujú výzvy, s ktorými sa ľudia stretávajú na svojej životnej ceste. Mediálni hrdinovia tak môžu deti inšpirovať mnohými spôsobmi.

  Graf 2: Mediálni hrdinovia pre deti

  Jednoduchý spôsob, ako porozumieť tomu, čo malé deti cítia a ako premýšľajú o rôznych aspektoch života je vyzvať ich, aby nakreslili svojich obľúbených hrdinov. Potom môžu rodičia a/alebo učiteľky tieto kresby použiť a diskutovať s deťmi o dôvodoch, prečo sa im tieto postavy páčia, aké sú ich silné a slabé stránky.  Roly mediálnych hrdinov

  Mediálni hrdinovia môžu predškolákom poslúžiť ako premietacie plátno, vďaka ktorému môžu vyjadriť svoje pocity, obavy alebo potreby. Ak svoje vnútorné problémy prenesú na mediálne postavy, môžu ich lepšie zvládať a rozumieť im. Napríklad, ak je dieťa nahnevané alebo smutné, tento pocit sa môže premietnuť aj do mediálnej postavy. Ak je to potrebné, dieťa môže zistiť dôvod svojho hnevu alebo smútku, ale tiež môže lepšie pochopiť a prijať svoje pocity.

  Mediálni hrdinovia môžu byť pre deti vo veku od troch do šiestich rokov vzorom, s ktorým sa stotožnia, pretože ich záujem o mediálny obsah sa zvyšuje, ak príbehy súvisia s ich každodenným životom. Obzvlášť vzrušujúce sú typické ústredné témy detstva, ako je strach zo straty alebo dokázanie vlastnej šikovnosti, ako aj rozdiel medzi dobrom a zlom. Mediálni hrdinovia môžu deťom pomôcť sledovať udalosti v príbehu a pochopiť kontext. Dôležitá je najmä účasť na činoch a pocitoch. Deti sledujú konanie hrdinov so záujmom a cítia sa nimi oslovené práve vďaka odkazom na svet, v ktorom žijú: napríklad, keď Kocúr v čižmách čelí hrozivej situácii a prekoná ju s nápadom, alebo keď malá čarodejnica Bibi Blocksbergová využíva magickú silu, aby si nemusela upratať svoju izbu.

  Negatívne a pozitívne postavy

  Predpoklad, že deti uprednostňujú mocných a silných hrdinov, ktorí bojujú proti nespravodlivosti, je mýtus. Aj postavy s negatívnymi charakterovými črtami alebo zraniteľné postavy zohrávajú u detí roly, ktoré netreba podceňovať.

  Napríklad negatívne postavy ponúkajú deťom príležitosť vysporiadať sa s tabuizovanými pocitmi chuti po pomste alebo s každodennou agresivitou. Ak postavy potrebujú ochranu, deti sa môžu zaoberať rolou obete. Vo forme nepotrestaného riešenia problémov deti, zastúpené mediálnou postavou, spoznávajú a zažívajú možné reakcie a dôsledky rôznych správaní z bezpečnej vzdialenosti a môžu ich porovnávať so svojimi vlastnými potrebami a túžbami.

  V rozhovoroch o obľúbených detských postavách môžete s deťmi zozbierať črty postáv, ktoré sa deťom obzvlášť páčia a nepáčia. Spolu môžete usporiadať pozitívne a negatívne vlastnosti mediálnych hrdinov do koláže. Skúsenosti ukazujú, že pre deti je ťažšie pomenovať negatívne vlastnosti obľúbenej postavičky, ale nie je pre nich také ťažké identifikovať negatívne črty u postáv, ktoré sa im nepáčia. Ďalšou možnosťou je vytvoriť plagáty známych mediálnych postáv s pozitívnymi a negatívnymi črtami (farebnými fixkami napísať „dobré“ a „zlé“ črty) a vystaviť ich v triede na vytvorenie vizuálnej stimulácie. Pozrite sa na tento príklad:  Týmto spôsobom môžu individuálne charakterové črty, vonkajšie znaky a správanie mediálnych postáv ponúkať deťom podnety pre orientáciu v ich vlastnom správaní. Toto napodobňovanie si netreba zamieňať s hraním mediálneho obsahu. Pri hre sa deti prezliekajú za mediálneho hrdinu a predvádzajú akčné scény alebo si pre postavy vymýšľajú nové príbehy, aby mohli spracovať svoje mediálne zážitky.

  Deti predškolského veku často využívajú hranie rol pri spracovaní svojich každodenných skúseností. Môže byť užitočné, ak ich necháte hrať postavy z detských médií a spýtate sa, ktoré vlastnosti ich obľúbených hrdinov by boli pre ne užitočné a žiaduce v každodennom živote.

  Posilňovanie vzťahov

  Ak sa bližšie pozriete na najobľúbenejších detských hrdinov, uvidíte, že v popularite určitých typov postáv sú zreteľné podobnosti. Väčšina detí je fascinovaná nadľudskými schopnosťami a mágiou (napr. výnimočnou silou, schopnosťou lietať a premieňať sa...). Takéto postavy sú vykreslené ako nezávislé, zodpovedné, úspešné a silné a tieto vlastnosti sú pre deti žiaduce.

  Obľuba a nadšenie detských rovesníkov pre určité postavy často ovplyvňuje individuálny výber obľúbených postáv. Rozdielne názory na rôzne postavy v médiách vyvolávajú medzi deťmi komunikáciu a poskytujú im impulzy na vzájomnú konfrontáciu. Medzi priateľmi môžu obľúbení mediálni hrdinovia posilniť vnútorné väzby v skupine a ponúkať príležitosť na rozprávanie sa, ako aj pre hru. Znalosť určitých postáv môže tiež vytyčovať hranicu, ktorá oddeľuje skupinu od zvyšku sveta, čo opäť posilňuje vnútorné vzťahy v skupine.

  Mediálne postavy umožňujú deťom byť odborníkmi v tejto oblasti, čo vplýva aj na ich vzájomnú sociálnu spoluprácu a interakciu.


  Ak dieťa obzvlášť dobre pozná niektoré mediálne postavy a mediálny obsah, môže to vytvárať porozumenie a vzbudzovať rešpekt u ostatných detí. Hry a rozhovory o obľúbených postavách zvyšujú popularitu dieťaťa medzi rovesníkmi.


  Otázky na porozumenie

  1. Aké základné charakteristiky definujú detských mediálnych hrdinov?

  2. Čo sa deti učia od svojich obľúbených mediálnych hrdinov?

  3. Ako môžete postavy "hrdinov" využiť v každodennej práci v MŠ?