Представяне по теми

 • Úvod

  V každodennom živote sa deti stretávajú s najrôznejšími formami reklamy, napríklad v časopisoch, televízii, supermarketoch alebo vo verejnej doprave. Reklama sa zvyčajne deťom zdá veľmi zaujímavá. Čím roztomilejšia, pútavejšia a zábavnejšia je, tým skôr sa o ňu začnú zaujímať.

  Reklamní marketéri využívajú prirodzenú detskú zvedavosť, a tak ľahko vstupujú do detského sveta.

  Reklama orientovaná na zisk sa zameriava na kreovanie konkrétnych záujmov v oblasti nákupu, vytvára spotrebiteľské potreby. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na konkrétnu spoločnosť, značku, službu alebo produkt. Má povzbudiť potenciálnych zákazníkov k nákupu. V závislosti od cieľovej skupiny, na ktorú sa reklama zameriava, nadobúda rôzne formy.

  V ekonomike sú aj deti dôležitou cieľovou skupinou, pretože ich želania dokážu ovplyvňovať nákupné správanie rodičov. Aj samotné deti nadobúdajú vlastnú nákupnú silu v prípadoch, keď dostanú vreckové alebo nejaký peňažný dar. Reklama však nie je zameraná na deti len pre ich súčasnú kúpnu silu. Orientuje sa na ne aj z dôvodu ich budúcej kúpnej sily. Firmy počítajú s tým, že ak si v detstve vytvoríme k určitým výrobkom vzťah, pravdepodobne aj v dospelosti prevládne túžba k ich spotrebe.

  Deti predškolského veku nedokážu pochopiť zámery reklamy, pretože zatiaľ nerozumejú fungovaniu ekonomiky. Je pre ne ťažké vyhnúť sa všadeprítomnej reklame a odlíšiť skutočný obsah od reklamného obsahu. Sťažujú im to aj nové, neustále sa zdokonaľujúce reklamné stratégie, ktoré deti vnímajú ako obzvlášť príťažlivé. Rozmanitosť ponúkanej reklamy spôsobuje, že tento fenomén, ako aj mediálni hrdinovia sa stávajú prirodzenou súčasťou nášho a aj detského života.

  Graf 1: Vzťah medzi deťmi a reklamou


  Deti sú súčasťou našej spotrebiteľsky orientovanej spoločnosti, a preto sú aj priamymi cieľmi reklamy. Keďže aj oni sú dennodenne vystavené reklame, je dôležité, aby sme im pomohli rozvíjať kritický postoj k nej. Deti by sa mali učiť rozoznávať vlastnosti reklamy, mali by poznávať jej skryté zámery.

  Spoľahlivej identifikácii rôznych čŕt reklamy sa možno naučiť iba vďaka nácviku a s pomocou dospelých. Spoločne s deťmi môžete zbierať príklady reklamy z rôznych médií. Vytlačené obrázky alebo kresby vám môžu poslúžiť ako záchytné body pri určovaní vlastností reklám.

  Deti vo veku od troch do šiestich rokov potrebujú vedenie, aby dokázali reklamu reflektovať a vytvoriť si k nej kritický postoj. Aby si rozvíjali mediálnu gramotnosť je dôležité, aby mali možnosť identifikovať a kriticky hodnotiť reklamu. Preto je dôležité konať na rôznych úrovniach. Na jednej strane potrebujeme takých odborníkov v predprimárnom vzdelávaní, ktorí môžu pomôcť deťom rozvíjať zodpovedný a reflexívny prístup k reklame (a inému mediálnemu obsahu). Na druhej strane je potrebné zamerať sa aj na spotrebiteľské návyky a prístup k reklame v rámci rodiny, pretože rodičovské vzory sú tiež veľmi dôležité. Na ceste k výchove uvedomelých a reflektujúcich používateľov médií sú rozhodujúce osobné skúsenosti samotných detí. Tieto môžu získať aj v rámci predprimárneho vzdelávania pod odborným vedením učiteliek a vďaka uplatneniu vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií, ktoré položia základy mediálnej gramotnosti detí a povedú k ich postupnému scitlivovaniu.

  Graf 2: Reflexia dieťaťa na reklamu v médiách.


  Zahrajte sa s deťmi na „reklamných detektívov“. Deti môžu v malých skupinách vyhľadávať a vystrihovať reklamy v časopisoch. Spoločne ich vyhodnotia a určia jej charakteristické znaky. V interakcii s ostatnými si deti môžu upevniť vedomosti o reklame a postupne si vybudujú schopnosť rozlišovať ju od ostatných mediálnych foriem.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo je potrebné, aby sa učiteľky v MŠ sústredili na rozvoj kritického myslenia detí vo vzťahu k reklame v médiách?

  2. Aké faktory ovplyvňujú schopnosť detí reflektovať na reklamu v médiách?

 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu...

  • Získate informácie o tom, ako sa zaoberať témou reklamy v MŠ
  • Pochopíte, prečo je reklama pre deti taká vzrušujúca a v čom je pre nich láklavá
  • Získate informácie o rôznych formách reklamy v médiách
  • Dozviete sa ako môžu učiteľky v MŠ pomôcť deťom rozvinúť schopnosť reflektovať na reklamu

  V tomto module...

  • Budeme sa zaoberať vplyvom reklamy na deti v predškolskom veku
  • Uvidíte rôzne technické zariadenia
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Reklama a malé deti

  Deti sú pre reklamný priemysel atraktívnou cieľovou skupinou. V tejto kapitole sa preto zameriame na to, prečo sa deti zaujímajú o reklamné posolstvá, aké typy reklamy ich najviac oslovujú, ale aj na to, ako ich reklama ovplyvňuje.

  Reklama sa zameriava na základné potreby

  Reklama adresovaná deťom sa zameriava na ich základné potreby a túžby. Spracúva témy ako popularita, uznanie, dosiahnutie niečoho výnimočného, vyjadrenie vlastného názoru. Reklama premyslene pracuje s problémami, vývinovými medzníkmi a psychologickými špecifikami cieľovej skupiny, pre ktorú je určená. Deti v nej hľadajú informácie o svete a návod na orientáciu v ňom. Reklama spúšťa v deťoch potrebu vyjadrenia vlastného názoru a rozhodovania. Deti majú príležitosť zaoberať sa tým, čo je pre ne dôležité a učia sa rozhodovať.

  Reklama je fascinujúca

  Podobne ako pri iných mediálnych obsahoch, deti fascinujú také reklamy, ktoré sa týkajú ich života a záujmov. Navyše reklama je pre ne dobre zrozumiteľná a zvyčajne obsahovo stručná, čo priťahuje ich pozornosť. Okrem atraktívnych výrazových prostriedkov deti nadchýna nápaditosť tvorcov a uplatnenie humoru. Veľmi silným prvkom je aj použitá hudba. Je veľmi ľahké začať si pospevovať s reklamou. Inzerované výrobky sa tak stávajú ľahko zapamätateľnými.

  Reklama využíva známe postavičky

  Pozornosť detí v reklame pútajú známe postavičky. Tvorcovia používajú postavičky, ktoré už deti poznajú, alebo vytvárajú špeciálne postavy, ktoré sa zameriavajú na ich obľúbené témy a záujmy. Detskú pozornosť ovplyvňujú aj vďaka poznaniu ich obľúbených výrobkov, značiek či trendov. Keď deti rozpoznávajú značky alebo mená firiem ich záujem o reklamu sa zvyšuje.

  Niekedy pomáha zmena perspektívy. Povzbuďte deti, aby vymysleli krátku reklamu na nejaký produkt a predstavili ju. Takto deti lepšie pochopia reklamné zámery a ciele, ktoré sledujú skutoční tvorcovia. Spolu s deťmi premýšľajte nad tým, prečo niekedy dáva reklama klamlivé prísľuby. Tak deťom umožníte reklamu kriticky preskúmať a lepšie jej porozumieť.

  Časté opakovanie reklamy a propagovanie produktov prostredníctvom viacerých mediálnych kanálov vedie k rýchlemu zapamätaniu si sloganov a značiek. To môže ovplyvniť vnímanie produktu/značky deťmi, ako aj rozhodnutie detí (nepriamo cez rodičov) zakúpiť propagovaný produkt. Ak je reklama vnímaná kladne, prebúdza spotrebiteľove priania a pozitívne prijatie produktu. Ak teda reklama hovorí o pozitívnych vlastnostiach produktu, deti jej veria.

  Vo všeobecnosti deti nespochybňujú jej dôveryhodnosť. Až vďaka vlastným pozitívnym či negatívnym skúsenostiam s reklamou začínajú postupne reklamné prísľuby zvažovať.

  Sledujte s deťmi vybranú reklamu na potraviny, napr. na jogurt, a zistite, aké posolstvá v nej nachádzajú a aké dojmy z nej deti majú. Výrobok s deťmi vyskúšajte a ohodnoťte ho z hľadiska chuti a vzhľadu. Ponechajte deti nech vyjadria, aké boli ich očakávania a aké sú výsledky ich testovania. Porovnajte rozdiely a podobnosti medzi reklamným prísľubom a skutočným produktom.

  Na stiahnutie: Vzor Testovanie potravín


  Reklamný priemysel dokáže narábať s prirodzenou detskou zvedavosťou, využíva to, že deti sú veciam otvorené, sú zvedavé a túžia objavovať. Malé deti ale nedokážu informácie kriticky hodnotiť a komplexne im porozumieť. Reklama sa preto môže ľahko dostať k tejto cieľovej skupine.

  U detí sa občas môže objaviť kritický a negatívny postoj k reklame. Stáva sa to napríklad vtedy, ak ich počas používania médií reklama silne znepokojí.

  Spotrebiteľské zvyklosti a základné hodnoty v rodine majú tiež významný dosah na mieru vplyvu reklamy na dieťa. Nakoniec práve rodičia deťom ukazujú, ako sa vysporiadať so spotrebiteľskými želaniami a s reklamou, oni sú zodpovední za nákupné rozhodnutia v rodine.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo malé deti zaujíma reklama?

  2. Na aké potreby detí sa reklamné spoločnosti zameriavajú pri tvorbe reklamy pre túto cieľovú skupinu?

  3. Aké prvky použité v médiách spôsobujú zapamätateľnosť reklamy?

  4. Ako môžete deťom v MŠ pomôcť s hodnotením produktov z reklamy a rozhodovaním, ktorý produkt kúpiť?

 • Reklamné médiá a formy

  Reklama využíva rôzne médiá, ako sú noviny, rozhlas, televízia alebo webové stránky, aby spotrebiteľov oslovila a vyvolala u nich potrebu nakupovať. V nasledujúcej časti opíšeme niekoľko základných podobností a rozdielov medzi rôznymi formami reklamy.

  Základné ciele reklamy sú vo všetkých oblastiach rovnaké

  Reklama má sprostredkovať pozitívny imidž, má vytvárať potreby a túžby, má inšpirovať ľudí k nákupu, má zvyšovať obrat a povedomie o značke/produkte alebo službe a má vzbudzovať o ne záujem. Reklamné posolstvá sa zameriavajú na konkrétnu cieľovú skupinu, ktorú predajcovia veľmi dobre poznajú. Informácie o cieľovej skupine (o jej životnej situácii, túžbach, hodnotách, postojoch alebo finančných možnostiach) sa zakladajú na dlhodobých a presných pozorovaniach a výskumoch. Aby marketing dosiahol požadovaný účinok a uspokojil špecifické cieľové skupiny, často využíva poznatky zo semiotiky, teórie farieb a dizajnu, komunikačnej vedy a psychológie. Týmto spôsobom je možné reklamné koncepcie presne prispôsobiť príslušným cieľom a požadovanej cieľovej skupine, ako i médiu a dostupnému priestoru v ňom.

  Reklama v televízii, rozhlase, na internete a v aplikáciách sa snaží zintenzívniť svoje posolstvo formou častého opakovania a neustálej prítomnosti. Účelom vysokej frekvencie opakovaní je sprostredkovať cieľovej skupine svoje posolstvo. To však môže vytvoriť veľký tlak najmä na mladšie deti, pretože je pre ne ťažké uniknúť častým a opakujúcim sa reklamným odkazom. Zároveň to môže byť pre deti frustrujúce, pretože ich prebudené spotrebiteľské túžby zostávajú väčšinou nenaplnené.

  Absolútna ochrana pred reklamou tiež nie je vhodným riešením. Dôležitejšia je selekcia vhodných mediálnych obsahov, sprevádzanie dieťaťa pri používaní médií. Je potrebné začať s posilňovaním mediálnej gramotnosti detí v ranom veku.

  IZnížiť reklamný tlak môžete deťom pomôcť vtedy, keď s nimi budete hovoriť o ich skúsenostiach. S cieľom podporiť spracovanie dojmov vyvolaných reklamou je potrebné riešiť emocionálne aspekty, ako sú túžby, frustrácia alebo pocit rozrušenia. Rozhovor môžete začať tým, že s deťmi hravou formou zdokumentujete, ako často ich pri používaní médií vyrušuje reklama. Môžete napríklad spolu počúvať rádio (a pri každom prerušení reklamou nalepiť nálepku na časovú os. Pomocou časovej osi sa vizualizuje dĺžka používania média a všetky prerušenia reklamou, čo stimuluje diskusiu o téme reklamy

  Počet prerušení reklamou:

  Graf 3: Časová os zonrazujúca reklamu v priebehu rozhlasového vysielania.


  Reklamy v tlači a na plagátoch

  Reklamné odkazy v tlačených médiách sú zvyčajne prinášané prostredníctvom pôsobivej kombinácie obrázkov a textu, v zaujímavom grafickom spracovaní. Reklama sa líši od redakčného obsahu písmom alebo využitím pútavých farieb. Niekedy je označená slovom „reklama“ alebo „inzercia“. Typickým znakom je viditeľné umiestnenie loga spoločnosti alebo produktu. Časopisy a periodiká často obsahujú celé reklamné stránky alebo veľmi veľké reklamy, ktoré sa takmer nelíšia od ostatného redakčného obsahu, preto si ich mladšie deti nedokážu spojiť s reklamou. Deti si radi prezerajú tlačené časopisy a knihy, podobne ako ich rodičia. Aj keď ešte nevedia čítať, vizuálny odkaz je pre ne dostatočne zrozumiteľný.

  Rozhlasová reklama

  Dospelí často používajú rádioprijímač ako médium, ktoré ich sprevádza pri iných činnostiach, napríklad pri raňajkách alebo počas jazdy v aute. „Konzumujú” ho náhodne a nevedome. Rozhlasová reklama preto býva jasne oddelená zreteľným signálom a pôsobí výraznejšie, aby si ju poslucháč vypočul. Reklama v rozhlase využíva špecifické črty, ako sú chytľavé zvučky, strašidelné hlasy, opakovania alebo vtipné slovné hračky. Tieto konštrukčné prvky umožňujú deťom reklamu ľahko rozoznať. Inou špecifickou črtou rozhlasovej reklamy je jej neustále opakovanie. To podnecuje deti, aby si tiež slová reklamy opakovali alebo sa pridali k pútavému popevku. Rozhlasové reklamné spoty sú zvyčajne krátke, čo priťahuje pozornosť detí. Zvukové reklamné odkazy sa tak rýchlo dostanú do detskej pamäti (ale aj pamäti dospelých), čo môže výrazne ovplyvniť spotrebiteľské rozhodnutia o kúpe a výbere značky.

  Televízna reklama

  Televízna reklama priťahuje pozornosť malých detí pomocou farebných obrazov, vtipnej a podmanivej hudby a krátkych príbehov. Okrem toho sa v nej často používa jazyk, ktorý sa vyznačuje rýmami, krátkymi vetami a inými jazykovými ozdobami. Vďaka tomu sú vzhľadom na vývin jazyka reklamné posolstvá pre deti zaujímavejšie a zrozumiteľnejšie. Súkromné televízne stanice vysielajú reklamu pre deti hlavne počas programov pre deti. Reklamné klipy sú umiestnené na vybranom mieste v programe a sú zoskupené podľa tém, tak ako v prípade cieľovej skupiny dospelých. Napríklad pred a po programe o zvieratách nasledujú reklamy na produkty, ktoré osobitne oslovujú detského výskumníckeho ducha. Reklamy na bábiky sa budú pravdepodobne vysielať v priebehu programu „pre dievčatá“. V televízii však deti môžu vidieť aj reklamy určené dospelým. V niektorých prípadoch môžu takéto spoty narušiť vývin detí, a preto by sa nemali vysielať v priebehu dňa. Štúdie ukazujú, že deti vo veku od troch do šiestich rokov nevedia v televízii rozlišovať medzi reklamou a samotným programom.

  Až deti vo veku sedem a viac rokov si uvedomujú, že zámerom reklamy je niečo predať. Od jedenástich rokov začnú deti považovať reklamu za nedôveryhodnú. Na to, aby dokázali televíznu reklamu spoľahlivo odlíšiť od skutočných programov, potrebujú jej komplexne porozumieť. Takéto porozumenie deti predškolského veku zvyčajne nemajú.

  Deti však môžu reklamu ľahko identifikovať pomocou niekoľkých jej charakteristických čŕt. Užitočnými znakmi identifikácie pre deti môžu byť napríklad:

  • audiovizuálne zvučky na jej začiatku alebo na jej konci,
  • názvy výrobkov a značiek
  • a chýbajúce logo televíznej stanice, ktoré sa počas komerčnej prestávky nezobrazuje.

  Online reklama

  Online médiá ponúkajú nové formy reklamy, ktoré využívajú širokú škálu technických možností. Na webových stránkach nájdete napríklad reklamné bannery, ktoré okrem známych funkcií reklamy v tlači využívajú aj farebné efekty, zvuky alebo meniaci sa obsah. Na sociálnych sieťach sa reklama zvyčajne zobrazuje v personalizovanej forme medzi statusmi alebo na okraji stránky, zatiaľ čo do videí sa vkladajú audiovizuálne reklamné klipy. Keďže niektoré formy reklamy sú zámerne navrhnuté tak, aby neboli okamžite rozpoznané ako reklama, niekedy je aj pre dospelých ťažké jasne rozlíšiť medzi reálnym obsahom a reklamou. Je ťažké identifikovať jasné a jednoznačné charakteristiky online reklamy. Je len zopár charakteristík, ktoré deti môžu sledovať. Patria medzi ne napríklad:

  • údaje o cenách,
  • ilustrácie výrobkov a značiek,
  • výzvy na nákup a štítky s nápisom „reklama“ alebo „inzercia“.

  Deti online reklamu často vnímajú ako nepríjemnú a vyrušujúcu. Napríklad je pre nich ťažké kliknúť mimo veľké reklamné okná zakrývajúce skutočnú webovú stránku bez pomoci. Okrem toho pri online médiách sa zvyšuje riziko, že deti uvidia reklamu s nevhodným obsahom. Vždy treba zabezpečiť, aby deti navštevovali iba webové stránky určené deťom, a to aj vtedy, ak ich sprevádzajú dospelí. V prípade online programov pre deti je preto známkou skutočnej kvality, ak tieto ponuky neobsahujú reklamu a deti sú pred ňou chránené.

  Rôzne formy online reklamy

  Reklama v aplikáciách

  V bezplatných aplikáciách často nájdete reklamu vo forme vložených obrázkov, nahratých videí alebo malých reklamných bannerov. Platené verzie aplikácií sú väčšinou bez reklám. Samostatnou formou reklamy v aplikáciách sú takzvané „nákupy v rámci aplikácie“ alebo „položky v rámci aplikácie“. To znamená, že napríklad v bezplatnej hernej aplikácii je možné zakúpiť ďalšie materiály, ktoré pomôžu hráčovi rýchlejšie dosiahnuť cieľ hry. Zatiaľ čo veľké reklamy v aplikáciách, ako sú transparenty, videá alebo kontextové okná, možno zvyčajne identifikovať podľa rozdielov vo vzhľade a ponúkanom obsahu. Zodpovedajúce odporúčania týkajúce sa nákupu položiek v aplikácii sa dajú zvyčajne identifikovať iba po starostlivom prečítaní správy, a preto často nie sú jednoznačne rozpoznané ako reklama. Pri výbere aplikácií pre deti by sa malo dbať aj na to, aby neobsahovali reklamu. Deti zvyčajne považujú prerušenie spôsobené reklamou za nepríjemné, napríklad počas hry. Závažnejšie sú však riziká spojené s reklamou v rámci aplikácií. Na jednej strane môžu deti nadobúdať a platiť za digitálne ponuky bez toho, aby si to uvedomovali a bez súhlasu svojich rodičov. Na druhej strane existuje nebezpečenstvo, že reklama môže zobrazovať nevhodné témy.


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať niekoľko základných cieľov rôznych foriem reklamy?

  2. Aké charakteristiky používa televízna reklama na prilákanie pozornosti malých detí?

  3. Je riešením deti úplná ochrana detí pre reklamou v médiách? Prečo? / Prečo nie?

  4. Ako môžete v MŠ zmenšiť tlak reklamy na deti?

 • Právny rámec

  Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii je reklama akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom. Reklama nesmie zobrazovať a ani podporovať diskrimináciu, nesmie propagovať správanie, ktoré ohrozuje zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, nesmie poškodzovať alebo zavádzať záujmy spotrebiteľov a nesmie ohrozovať ľudskú dôstojnosť.

  Zákon pamätá aj na ochranu maloletých osôb. Podľa neho je vysielateľ povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie. Preto, zákon upravuje aj vysielací čas programov alebo iných zložiek programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav. Takéto programy sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h.

  Napriek tomu všadeprítomnosť a rozmanitosť médií dnes stavia ochranu detí a mládeže pred škodlivými médiami do ťažkej pozície. Na jednej strane je čoraz ťažšie používať spoľahlivé kontrolné mechanizmy (napr. časové limity) alebo technické opatrenia z dôvodu veľkého počtu médií a rôznych dodávateľov. Na druhej strane sa ochranné opatrenia stávajú nevyhnutnými kvôli množstvu obsahu, ktorý treba sledovať s ohľadom na ochranu detí a mládeže. Z tohto dôvodu je nevyhnutné sprevádzať deti, najmä malé deti, pri používaní médií.

  Požiadavka jasného oddelenia programov a reklamy má veľký význam pre deti mladšie ako šesť rokov. Vo výchovno-vzdelávacom procese môžete cielene podporiť schopnosť detí rozlišovať medzi týmito dvoma oblasťami.

 • Podporte rodičov

  Reklama sprevádza deti v ich každodennom živote, a preto by sa ňou mali primerane zaoberať rodičia, ako aj učiteľky v materských školách. Rodičia môžu mať pochybnosti o téme reklamy a mať otázky, ktoré by chceli s niekým odborne prekonzultovať. Ak rodičia získajú prehľad o práci MŠ v oblasti mediálnej výchovy, môžu sa sami zaujímať o vhodné postupy. Preto je veľmi užitočné a potrebné posilňovať vzájomnú spoluprácu.

  Dôležitým poznaním pre rodičov je, že téma reklamy je rozhodujúca napríklad pri návšteve hračkárstva alebo pri nákupe potravín v supermarkete, pretože aj deti v ranom veku môžu uprednostňovať určité výrobky. Často je pre ne ťažké vysvetliť, prečo uprednostňujú konkrétny puding alebo hračku. Stáva sa, že ich želaniam rodičia nerozumejú alebo sú jednoducho nesplniteľné. Pre rodičov je zrejmé, že toto nadšenie detí pre určitý konkrétny produkt pramení práve z reklamy.

  Ak sa téma reklamy objaví v MŠ, mnoho rodičov to ocení. Aj samotní rodičia môžu túto tému obohatiť. Je však dôležité oboznámiť rodičov s tým, ako s touto témou budete vo výchovno-vzdelávacom procese pracovať a akými spôsobmi o nej budete s deťmi hovoriť.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo by sa témou reklamy v médiách mali zaoberať rodičia aj učiteľky v MŠ?

  2. Čo odrážajú preferencie detí ohľadom niektorých produktov pri nákupoch s rodičmi?