• Uplatnenie fotografie v predprimárnom vzdelávaní

  Fotografia ako nástroj na rozšírenie slovnej zásoby

  Potvrdzuje sa, že bohatosť životných skúseností podmieňuje rozsah a kvalitu slovnej zásoby detí, čo súvisí s ich pripravenosťou učiť sa čítať s porozumením. Slovnú zásobu detí môžu obohatiť fotografie. Práca s nimi môže spestriť bežné činnosti detí v materskej škole. Navyše, keď deti fotia vlastné fotografie, rozhodujú sa, čo je pre ne dôležité, a konštruujú si vlastné významy získaných skúsenosti. Hľadajú slová, ktoré im pomôžu ich skúsenosti vyjadriť. Zhromažďovanie fotografií rôznymi spôsobmi a z rôznych miest tak môže priniesť viaceré benefity.

  Graf 1: Fotografia ako vzdelávací nástroj

  Fotoalbum ako pripomienka roka

  Fotografie, ktoré počas celého roka zhromažďujú deti a učiteľky v materskej škole, zachytávajú dôležité momenty života školy. Odporúčame prehľadne ich usporiadať do fotoalbumov. Udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu roka a sú zachytené vo fotoalbume sú pre dieťa špeciálnou spomienkou. Album sa môže zamerať na jedno dieťa a obsahovať jeho fotografie spolu s fotkami, ktoré odfotilo. Album triedy môže obsahovať fotografie všetkých detí a pripomínať udalosti z celého roka. Na záverečnej slávnosti konca školského roka sa môže použiť prezentácia Power Point (PPT) s vybranými fotografiami. Album sa dá použiť aj ako obrázková kniha, ktorá ponúka mnoho príležitostí na budovanie slovnej zásoby. Deti môžu prostredníctvom fotografií „čítať“ príbeh udalostí, ktoré sa odohrali počas roka. Čítanie každého dieťaťa je jedinečné. Umožňuje nahliadnuť na prežité aktivity a udalosti z perspektívy jednotlivých detí.

  Sebapoňatie

  Fotografie môžu okrem zlepšenia jazykových zručností podporiť u detí aj rozvoj konceptu vlastného sebapoňatia.

  Umožnite deťom odfotografovať sa navzájom v rôznom čase, keď majú na sebe oblečené odlišné oblečenie alebo sa zámerne prezlečú (napr. za svoje obľúbené postavy z médií). Požiadajte ich, aby identifikovali osoby na obrázku. Porozprávajte sa o tom, ako vyzerajú rôzne deti a rôzni ľudia v závislosti od toho, čo majú oblečené. Nechajte deti identifikovať svoje fotky a diskutovať o prípadných rozdieloch a podobnostiach. Ak sa deti na obrázku nespoznajú, využite tento moment a porozprávajte sa s nimi o tom, ako sa ľudia môžu odlišovať vzhľadom, ale vnútorne byť rovnakí.

  Rozvoj tvorivosti

  Požiadajte deti, aby urobili niekoľko fotografií podľa vlastného záujmu. S pomocou učiteľky ich môžu vytlačiť a vytvoriť koláž. Pod jednotlivé fotografie odporúčame napísať na papierových kartičkách krátky popis záberu. Pozrite si nasledujúci príklad:

  Emocionálny a sociálny rozvoj

  Obdobie predškolského veku je rozhodujúcim v emocionálnom a sociálnom vývine človeka. Príležitosti, keď dieťa môže rozprávať o vlastnom prežívaní, pocitoch a emóciách mu pomáhajú orientovať sa v sebe samom a budovať jeho sebaobraz. Fotografie môžu byť v tomto smere tiež nápomocné. Umožňujú deťom hovoriť o ich pocitoch, napr. aj pri identifikovaní sa s vyjadrenými emóciami iných ľudí. Je tiež vhodné mať k dispozícii aktuálne fotografie detí, ktoré zachytávajú ich rôzne emócie, výrazy tváre a pocity. Tak môžu hovoriť o svojom vnútornom svete na základe ich vlastných skúseností. Fotografie, ktoré ich zobrazujú usmiate sa dajú použiť na rozhovor o tom, čo ich robí šťastnými. Naopak obrázky plačúcich ľudí im môžu pomôcť rozpoznať pocity smútku.

  Nechajte jedno dieťa prejaviť rôzne emócie a iné dieťa ho pri tom odfotografuje. Ak je pre dieťa náročné vyjadriť nejakú emóciu, pomôžte mu ak sa s ním porozprávate o tom, čo ho robí smutným, nahnevaným alebo šťastným v bežnom živote.


  Otázky na porozumenie

  1. Viete vymenovať nejaké výhody využívania fotografie s malými deťmi?

  2. V čom môžu fotografie či fotoalbumy pomôcť deťom s rozvojom jazyka?

  3. Ako môžu fotografie prispieť k emocionálnemu a sociálnemu rozvoju malých detí?