• Možnosti uplatnenia techniky stop motion a videa v predprimárnom vzdelávaní

  Vývin jazyka a reči

  Vďaka výrobe vlastných filmov založených na krátkych scenároch sa môže slovná zásoba dieťaťa rozšíriť. Pri vytvoraní scenára deti hľadajú slová do dialógov, ktoré chcú natočiť. Učia sa, ako sa vyjadriť v určitých situáciách, čo rozvíja ich komunikačné schopnosti.

  Umožnite deťom zapojiť sa do všetkých fáz tvorby stop motion filmu. Mali by cítiť, že film vzniká vďaka ich spoločnému úsiliu.

  Podpora emocionálneho a sociálneho rozvoja

  Natáčanie filmu je tímová práca. Či už v úlohe herca, za kamerou, alebo pri strihaní, všetci si navzájom pomáhajú a spolupracujú. Je to veľmi dôležité pre sociálny rozvoj detí. Prostredníctvom práce s videom sa deti veľa naučia o rôznych emóciách, ktoré prežívajú počas hrania. To umožňuje s deťmi hovoriť o pocitoch spojených s ich vlastnými skúsenosťami, napr. čo ich robí šťastnými alebo smutnými.

  Podpora tvorivosti a fantázie

  Tvorba filmových príbehov stimuluje detskú predstavivosť. Deti musia premýšľať o kulisách, kostýmoch a rekvizitách, ktoré použijú alebo samy pre tento účel vytvoria. Je to kreatívna a produktívna práca, ktorej výsledky môžu vidieť v relatívne krátkom čase. Deti sú na ne hrdé a uvedomujú si, že samy dokážu niečo vytvoriť. Pre ich osobnostný rast je to veľmi dôležité poznanie.

  Vytváranie špeciálnych spomienok pomocou videa

  VVideá vytvorené deťmi a učiteľkami, napríklad na besiedkach môžu byť príjemnou spomienkou, ktorú môžete poslať domov rodičom alebo ich prezentovať na iných sploločných stretnutiach. Obzlášť cennými pre rodičov môžu byť záznamy každodenného života detí v triede, ktoré zvyčajne rodičia nemajú možnosť spoznať.

  Podpora pohybu detí

  Veľkou výhodou videí je, že nimi dokážete zachytiť scény v pohybe. Pri ich tvorbe sa deti neustále hýbu a zároveň rozhodujú, akú scénu vytvoria, aké kostýmy použijú a ako všetko zrealizujú. Vytvorené videá, napríkad aj hudobné, môžete sledovať spolu s deťmi. Môžete sa s deťmi porozprávať o tom, čo videli, deti môžu zreprodukovať obsah videa rôznymi spôsobmi, vrátane prostriedkov pohybového sebavyjadrenia.

  Monitorovanie a reflexia

  Používanie videokamery je dobrým prostriedkom na pozorovanie detí a následnú reflexiu v tíme alebo v rozhovoroch s rodičmi. Je možné zaznamenať a vyhodnotiť správanie a zručnosti detí počas hier alebo sledovať, ako sa deti medzi sebou navzájom správajú a ako reagujú. Pri takomto projekte by ste si mali overiť, či nepotrebujete získať dodatočný súhlas rodičov.

  V akomkoľvek mediálnom projekte dbajte na dodržiavanie ochrany osobných údajov dotknutých, osôb ako aj na dodržiavanie autorských práv.

  Graf 1: Video tvorba v predprimárnom vzdelávaní  Otázky na porozumenie

  1. Ako môže tvorba filmu prispieť k rozvoju jazyka a reči detí?

  2. Ako môže tvorba filmu prispieť k sociálnemu a emocionálnemu rozvoju detí?

  3. Ako môže tvorba filmu podporiť detskú kreativitu a fantáziu?