Topic outline

 • Úvod

  Deti majú rady animované filmy. Sú v nich stvárnené pútavé a vtipné príbehy, ktoré im prinášajú veľa radosti a zábavy. Deti, ale i mnohí dospelí zväčša nevedia, že vlastný animovaný film (stop motion) alebo video si môžu vytvoriť aj samy. Tvorba (stop motion) filmu si vyžaduje veľa práce, nejde len o postupné snímanie záberov.

  Vysvetlite deťom, že nebude možné vytvoriť dlhý (stop motion) film. Nechajte ich zistiť, koľko práce je potrebné vynaložiť a aké obmedzenia sa môžu vyskytnúť pri tvorbe filmu v prostredí materskej školy. Ani kvalita filmu nebude rovnaká. Ide skôr o spoznávanie procesu takejto tvorby, ako i o kreatívne a rozumné využitie dostupných zdrojov.

  Pri tvorbe filmov technikou stop motion využívajte dostupné prostriedky, hľadajte jednoduché a nekomplikované cesty ich produkcie.

  Tento modul vám takéto stratégie predstaví, vďaka čomu budete môct s deťmi prakticky a tvorivo s videom pracovať.

 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu…

  • Dozviete sa o dôležitosti rôznych perspektív a scén, aby ste vytvorili pre cieľové publikum vzrušujúci a zaujímavý film
  • Naučíte sa naplánovať si (stop motion) film s deťmi predškolského veku
  • Dozviete sa ako deti naučiť prakticky a tvorivo pracovať s videom
  • Získate základné informácie o tvorivej práci v aplikácii Stop Motion Studio App a programe Windows Movie Maker 2012

  V tomto module…

  • Názorne vám vysvetlíme základné techniky stop motion
  • Dostanete praktické rady ohľadom tvorivej práce s deťmi v predprimárnom vzdelávaní
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Čo je stop motion video?

  Stop Motion videá sú filmy, ktoré sa skladajú z jednotlivých obrázkov/fotografií - kedysi boli známe ako klasické flipbooky. Pohyb sa vytvorí miernou zmenou polohy postáv alebo objektov na každom obrázku. Obrázky sa spájajú rýchlejšie, napr. v aplikácii Stop Motion Studio App, takže prechody sú sotva vnímateľné. Technika stop motion je jednoduchý spôsob, ako natočiť filmy s postavičkami a objektmi bez toho, aby ste potrebovali vedieť niečo o počítačovej animácii.

  Takmer akýkoľvek objekt alebo postavička môže poslúžiť na vytvorenie animovaného filmu. Podobne ako v známych rozprávkach Červíčkovia alebo v rozprávke o Ovečke Shaun. Predstavivosti sa nekladú takmer žiadne medze.

  Stop Motion filmy sa dajú vytvárať s najjednoduchšími zdrojmi, a preto sa dajú ľahko tvoriť aj s malými deťmi. Digitálne technológie a aplikácie zvlášť uľahčujú výrobu animovaných filmov.


  V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko návrhov, ako a s akými nástrojmi môžete vyrobiť stop motion film:

  V maľovaných animovaných filmoch, divák vidí akoby zázrakom, čiarku po čiarke vznikajúci obraz alebo text. Efekt sa dosiahne nasnímaním fotografií po každom krátkom ťahu štetca, až kým sa nedokončí celý obrázok.

  Video 1: Ukážka stop motion videa, vytvoreného záznamom maľby:


  V animovanom vrstvenom filme, sa obrázky alebo predmety vystrihnuté z papiera môžu pohybovať na pozadí. Deti ich samozrejme môžu medzi jednotlivými zábermi presúvať.

  Video 2: Ukážka animovaného vrstveného fimu:


  Materiálový animovaný film je vyrobený pomocou hračiek, kociek stavebnice alebo iných trojrozmerných predmetov, ktoré zastupujú hercov. Takto boli vytvorené známe Stop Motion filmy s Lego postavičkami alebo filmy s postavami vymodelovanými z cesta. Postavy sa môžu pohybovať po scenérii, ktorá trochu pripomína domček pre bábiky.

  Video 3: Ukážka materiálového animovaného filmu vyrobeného deťmi v materskej škole


  Ďalším typom je reálny animovaný film, v ktorom ako herci účinkujú skutoční ľudia. Trik je v rozpohybovaní niečoho, čo sa bežne nehýbe, napríklad knihy alebo taniere. U detí je obzvlášť obľúbená možnosť „predvádzať kúzla“ a oživovať bábiky alebo makety zvierat. Zaujímavé je napríklad nechať zmiznúť predmety alebo ľudí. Alebo naopak, uviesť do pohybu bábiku sediacu vedľa dieťaťa.

  Video 4: Ukážka reálneho animovaného filmu so stop motion trikmi od detí


  Technika stop motion ponúka veľa kreatívnych príležitostí. Jej využitie v predprimárnom vzdelávaní poskytuje deťom a učiteľkám množstvo zábavy a nových zážitkov.  Otázky na porozumenie

  1. Koľko typov stop motion filmov sme predstavili v kapitole 1?

  2. Aký materiál potrebujete na vytvorenie animovaného vrstveného filmu?

  3. Ako sad á dosiahnuť efekt “čara” v maľovanom animovanom filme?

 • Video and stop motion projekty v predprimárnom vzdelávaní

  Ak majú deti možnosť používať fotoaparát/tablet samy, učia sa

  • ako tvoriť zaujímavé príbehy o priateľstve a konfliktoch, o veľkých a malých hrdinoch,
  • či produkovať krátke audiovizuálne informácie, napríklad o pečení koláča.
  • Takto získavajú elementárne predstavy o tom, ako sa vyrábajú skutočné filmové a televízne programy.
  • Okrem toho majú príležitosť byť tvorivé a vyjadriť sa.

  Deti sa môžu zapojiť do všetkých častí tvorby videí: do vymýšľania krátkeho príbehu, navrhovania scény, strihu a tvorby soundtracku.

  Na základe poznaktov a skúseností detí s rôznymi filmovými a televíznymi žánrami môžu k vlastnej produkcii pristúpiť podobne, Tiež môžu vytvoriť animované filmy, reportáže či reklamu.

  Deti môžu napodobniť svoju obľúbenú šou z televízie a tvorivo ju prepracovať. V hre spoznajú základné techniky produkcie krátkeho filmu.

  Filmy deti fascinujú, ľahko však uveria ilúziám prezentovaným v médiách. Filmový a televízny priemysel používa pri tvorbe filmov triky. Miniatúrne modely miest sa javia ako veľké vďaka nastaveniam kamery. Scény sa digitálne spracúvajú na počítači a hercov nahrádzajú kaskadéri. Deti v predškolskom veku ešte nemajú dostatočné vedomosti na to, aby pochopili, ako tieto triky vznikajú.

  Vyskúšanie jednoduchých filmových trikov hravým spôsobom posilní mediálnu gramotnosť detí.

  Deti sa pri sledovaní svojich obľúbených programov striktne nedržia dejovej línie príbehu. Majú tendenciu zamerať sa na podrobnosti, ktoré súvisia s realitou, ktorú samé poznajú alebo sa sústredia na niekoré silné emocionálnu reakcie. Vnímanie obrazu malými deťmi je náhodné, málo systematické a orientuje sa na daný okamih. Podobne ako pri práci s fotoaparátom. No vďaka týmto možnostiam môžete nahliadnuť do detského sveta, pretože deti tieto prostriedky využívajú intuitívne.

  Dajte deťom príležitosť inštinktívne a spontánne pracovať s kamerou, bez scenára alebo pripraveného plánu. Nechajte ich zachytiť to, čo ich zaujíma. Deti potom môžu zobraziť to, čo vnímajú vlastnými očami a zviditeľniť tak svoj vnútorný pohľad na svet.

  Čím viac foriem dizajnu, montážnych princípov a trikov deti spoznajú, tým skôr budú schopné klasifikovať a porozumieť zložitejším prvkom akcie, používaniu flashbackov, paralelných dejov a skokov v priestore a čase. Pri tejto forme práce s videom s deťmi ide o aplikáciu a učenie sa o nevyhnutných nástrojoch filmovej dramaturgie, ktoré sú dôležité vo filme a televízii. Vďaka hravému skúšaniu špecifických prostriedkov filmového dizajnu ľahšie pochopia dej, no príbehy ich neprestanú fascinovať. Napriek získaným vedomostiam budú mať stále záujem o film a televíziu.

  Pripravili sme niekoľko usmernení, ktoré môžu učiteľkám v MŠ a deťom pomôcť pracovať s technikou stop motion efektívne. Učitelia by nemali príliš zasahovať do práce detí s kamerou, aby neovplyvnili zámery detských tvorcov. Prácu s videom však môžu obohatiť. Napríklad pri príprave dialógov, aby ich video prinieslo divákom nejaké posolstvo. Učiteľky v MŠ nemusia vždy deti svojimi vedomosťami predstihnúť; skôr by mali byť otvorené novým veciam a spoločnému procesu učenia sa.

  Video & Stop Motion v praxi

  Podobne ako pri fotografiách mali by ste deťom ukázať, ako používať zariadenia na záznam videa. Platia pritom rovnaké pravidlá, aké v module 6.

  Rôzne nastavenia a perspektívy uvedené v module 6 samozrejme oživia aj (stop motion) video. Pri stop motion videách nám záleží na tom, aby výsledok pre divákov nebol nudný.

  Nemali by sme sa snažiť o dokonalosť, dôležitejší je v tomto prípade proces a skúsenosti, ktoré deti získavajú pri kreatívnom experimentovaní s technológiami.

  Ak chcete vytvoriť filmový príbeh technikou stop motion či prostredníctovm videa, mali by ste spolu s deťmi vopred popremýšľať nad krátkym scenárom, ako aj dĺžkou filmu. To vám uľahčí realisticky si veci naplánovať a nerobiť príliš veľa.


  Otázky na porozumenie

  1. Prečo by sa učiteľky nemali príliš zapájať, keď deti pracujú s fotoaparátom?

  2. Mali by sa deti predškolského veku zápájať do všetkých fáz výroby filmu? Prečo/ prečo nie?

  3. Na čo sa sústredia male deti pri sledovaní filmu?


 • Možnosti uplatnenia techniky stop motion a videa v predprimárnom vzdelávaní

  Vývin jazyka a reči

  Vďaka výrobe vlastných filmov založených na krátkych scenároch sa môže slovná zásoba dieťaťa rozšíriť. Pri vytvoraní scenára deti hľadajú slová do dialógov, ktoré chcú natočiť. Učia sa, ako sa vyjadriť v určitých situáciách, čo rozvíja ich komunikačné schopnosti.

  Umožnite deťom zapojiť sa do všetkých fáz tvorby stop motion filmu. Mali by cítiť, že film vzniká vďaka ich spoločnému úsiliu.

  Podpora emocionálneho a sociálneho rozvoja

  Natáčanie filmu je tímová práca. Či už v úlohe herca, za kamerou, alebo pri strihaní, všetci si navzájom pomáhajú a spolupracujú. Je to veľmi dôležité pre sociálny rozvoj detí. Prostredníctvom práce s videom sa deti veľa naučia o rôznych emóciách, ktoré prežívajú počas hrania. To umožňuje s deťmi hovoriť o pocitoch spojených s ich vlastnými skúsenosťami, napr. čo ich robí šťastnými alebo smutnými.

  Podpora tvorivosti a fantázie

  Tvorba filmových príbehov stimuluje detskú predstavivosť. Deti musia premýšľať o kulisách, kostýmoch a rekvizitách, ktoré použijú alebo samy pre tento účel vytvoria. Je to kreatívna a produktívna práca, ktorej výsledky môžu vidieť v relatívne krátkom čase. Deti sú na ne hrdé a uvedomujú si, že samy dokážu niečo vytvoriť. Pre ich osobnostný rast je to veľmi dôležité poznanie.

  Vytváranie špeciálnych spomienok pomocou videa

  VVideá vytvorené deťmi a učiteľkami, napríklad na besiedkach môžu byť príjemnou spomienkou, ktorú môžete poslať domov rodičom alebo ich prezentovať na iných sploločných stretnutiach. Obzlášť cennými pre rodičov môžu byť záznamy každodenného života detí v triede, ktoré zvyčajne rodičia nemajú možnosť spoznať.

  Podpora pohybu detí

  Veľkou výhodou videí je, že nimi dokážete zachytiť scény v pohybe. Pri ich tvorbe sa deti neustále hýbu a zároveň rozhodujú, akú scénu vytvoria, aké kostýmy použijú a ako všetko zrealizujú. Vytvorené videá, napríkad aj hudobné, môžete sledovať spolu s deťmi. Môžete sa s deťmi porozprávať o tom, čo videli, deti môžu zreprodukovať obsah videa rôznymi spôsobmi, vrátane prostriedkov pohybového sebavyjadrenia.

  Monitorovanie a reflexia

  Používanie videokamery je dobrým prostriedkom na pozorovanie detí a následnú reflexiu v tíme alebo v rozhovoroch s rodičmi. Je možné zaznamenať a vyhodnotiť správanie a zručnosti detí počas hier alebo sledovať, ako sa deti medzi sebou navzájom správajú a ako reagujú. Pri takomto projekte by ste si mali overiť, či nepotrebujete získať dodatočný súhlas rodičov.

  V akomkoľvek mediálnom projekte dbajte na dodržiavanie ochrany osobných údajov dotknutých, osôb ako aj na dodržiavanie autorských práv.

  Graf 1: Video tvorba v predprimárnom vzdelávaní  Otázky na porozumenie

  1. Ako môže tvorba filmu prispieť k rozvoju jazyka a reči detí?

  2. Ako môže tvorba filmu prispieť k sociálnemu a emocionálnemu rozvoju detí?

  3. Ako môže tvorba filmu podporiť detskú kreativitu a fantáziu?

 • Základy práce v aplikácii Stop Motion Studio

  Aplikácia Stop Motion Studio umožňuje vytváranie animovaných filmov. Uplatniť ju môžu v predprimárnom vzdelávaní nielen učiteľky, prácu v nej s pomocou dospelého ľahko zvládnu aj mladšie deti.

  Fotky môžete snímať jednu po druhej priamo v aplikácii a výsledky si môžete opakovane prezerať. Časovú postupnosť snímok je možné nastaviť alebo vymazať. V plnej verzii môžete pridávať titulky, zvukové nahrávky akéhokoľvek druhu alebo efekty. Základná verzia je dostatočná na vytvorenie jednoduchého stop motion filmu. Ak chcete k filmu neskôr pridať hudbu, môžete to urobiť v programe Movie Maker. Film možno na konci exportovať do bežného filmového formátu .mp4.

  Aplikáciu je možné používať v operačných systémoch Android, iOS a Windows a je možné ju nainštalovať do tabletu alebo smartfónu.

  Aplikáciu Stop Motion Studio App nájdete na webovej stránke: https://www.cateater.com.

  Nižšie v texte ponúkame stručný úvod k aplikácii Stop Motion Studio so základnými informáciami. Na ovládacom paneli v pravom dolnom rohu vás Ikona s otáznikom (?) tejto aplikácie zavedie do ponuky pomocníka, vďaka čomu môžete získať kedykoľvek potrebnú podporu pri práci.

  Vývojár: Cateater
  Systémy: Android, iOS and Windows
  Cena: Základná aplikácia je zdarma. Cena plnej verzie je 4.99€ až 5.99€.
  Cieľové skupiny: Učitelia, deti predškolského veku od 4 rokov pod dohľadom žiaci základných škôl, rodičia
  Témy: Tvorivý dizajn a maľba, praktická práca s médiami
  Reklama: Základná aplikácia obsahuje nákupy v aplikácii. Aby ste mohli používať všetky funkcie aplikácie, potrebujete plnú verziu.
  Použiteľnosť: Plne funkčná offline.
  Navigácia: Jednoduchá a jasná.
  Dizajn: Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné farby. Prostredie piateľské k užívateľom, prehľadne navrhnuté.


  Ako funguje aplikácia Stop Motion Studio?

  Pozrite si tento manuál o tom, ako sa pustiť do tvorby stop motion videa na You Tube:

  alebo nájdite ďalšie tipy v príručke od tvorcov.  Otázky na porozumenie

  1. V akých operačných systémoch môžete aplikáciu Stop Motion Studio app používať?

  2. Aké rôzne prvky môžete do svojho filmu pridať?

  3. Ako môžete do filmu pridať hlasovú nahrávku?

  4. Aké efekty môžete využiť?


 • Základy programu Windows Movie Maker 2012

  Program Windows Movie Maker 2012 nie je náročný na obsluhu. Poskytuje možnosti na úpravu videí a filmov v systéme Windows 7 alebo Windows 10. Tento program nemôžu používať deti samostatne. Na úpravu stop motion videí detí ho však môžu využiť učiteľky v MŠ, vďaka čomu môžu filmy ľahko zdieľať s rodičmi detí.

  Dôležité upozornenie:

  Program Microsoft Windows Movie Maker 2012 Microsoft nebude ďalej vyvíjať, preto sa už nedá stiahnuť z obchodu Microsoft Store. Program si preto musíte zakúpiť od tretej strany.

  Vyhľadajte Windows Movie Maker Download pomocou vyhľadávacieho nástroja, napr. Google. Objaví sa niekoľko výsledkov a program si môžete stiahnuť.


  V nasledujúcom texte uvádzame stručný úvod k základom práce s programom Movie Maker. Klávesa F1 na klávesnici vášho PC alebo sybol otáznika ? v ponukovej lište v pravom hornom rohu programu Movie Maker vás prepojí s funkciou online pomocníka, kde nájdete zrozumiteľné nápovedy.

  Vývojár: Microsoft
  Systémy: Windows
  Cena: Program je bezplatný.
  Cieľové skupiny: Učitelia, žiaci základných škôl od 4. ročníka, rodičia.
  Poznámka: Mladšie deti nedokážu tento program používať samostatne, pretože ešte nevedia čítať a program je pre túto vekovú skupinu veľmi zložitý.
  Témy: Úprava videa, praktická práca s médiami
  Reklama: Bez reklám
  Použiteľnosť: Plne funkčný offline.
  Navigácia: Jednoduchý a zrozumiteľný pre staršie deti a dospelých, pre mladšie deti ešte príliš komplexný.
  Dizajn: Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné farby; priateľský k čitteľom, zrozumiteľné rozloženie.

  Ako funguje program Movie Maker 2012?

  Po spustení programu sa automaticky otvorí nový projekt s názvom Môj film.

  Najprv sa s programom oboznámte. Ak prejdete myšou po poliach funkcií, otvoria sa vám okná, v ktorých nájdete vysvetlenia, ako v programe fungujú.

  Odporúčame vám na začiaku uložiť projekt do vybranej zložky pod novým menom. Uľahčuje to neskoršiu orientáciu v práci. Je vhodné ukladať „nespracované dáta“ do samostatného priečinku.


  Užívateľské rozhranie

  1. Importovanie súborov

  Kliknutím na ikonu Pridať videá a fotografie sa otvorí knižnica, do ktorej môžete tieto súbory pridávať.

  Náhľad filmu ukazuje, či fotografie a videá zodpovedajú predvolenému formátu obrazu. V ponuke Projekt je možné upraviť nastavenia strán a zvuku.

  Pridávanie fotiek a videí

  Projekt si pravidelne ukladajte kliknutím na symbol diskety v ľavom hornom rohu programového riadku alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl a klávesy S.

  Krok môžete vrátiť späť alebo zopakovať pomocou šípok vedľa symbolu diskety.

  2. Zoradenie a strih

  TPoradie fotografií a filmových sekvencií je možné meniť nasmerovaním kurzora/myši na ikonu v pracovnom priestore a kliknutím na ľavé tlačidlo myši. Modrý rámček označuje, že prvok je aktívny. Teraz môžete prvok presunúť do požadovanej polohy podržaním tlačidla myši.

  Zoraďovanie sekvencií a strih

  Ak v ponuke Upraviť kliknutím aktivujete nejaký prvok, tak sa pre daný nástroj zobrazia jeho dostupné možnosti. Zvýraznená farba označuje, ktorý nástroj pre úpravu práve používate. Video stopa je zvýraznená žltou farbou.

  Pridávanie fotiek a videí

  Na strihanie filmu sa používa Strihací nástroj. Na nastavenie oblasti, ktorú chcete ponechať, môžete použiť karty vedľa časovej osi pod oknom prehrávania. Časy sa dajú nastaviť aj manuálne pomocou počiatočného a koncového bodu. Kliknutím na symbol diskety sa vybratý prvok filmu vystrihne a uloží do oblasti medzi orezovými značkami.

  Strihací nástroj

  Ak chcete videozáznam rozdeliť na dve časti, vyberte zodpovedajúci prvok filmu. Objaví sa modrý rámik. Teraz sa posúvač prehrávania (čierna čiara) presunie do polohy, kde sa má film rozdeliť. Kliknutím na pole Rozdeliť sa tento krok spracovania ukončí.

  Rozdelenie filmu

  Ak chcete z filmu odstrániť časť začiatku alebo konca, môžete použiť polia Nastaviť počiatočný bod alebo Nastaviť koncový bod. Ak použijete Nastaviť počiatočný bod, všetko, čo sa nachádza na posúvači prehrávania pred týmto bodom sa z filmového klipu odstráni. Všetky ostatné filmové prvky tam zostanú. Ak použijete možnosť Nastaviť koncový bod, všetko, čo sa nachádza za bodom, kde je umiestnený posúvač prehrávania sa z filmu odstráni. Všetky ostatné prvky filmu tam zostanú.

  3. Prechody medzi orbázkami a filmom

  Prechody medzi obrázkami a filmovými sekvenciami vytvárajú vizuálne spojenia a umožňujú nám ich plynulé vnímanie. Ich používanie je jednoduché. Karta ponuky Animácie obsahuje množstvo prechodových efektov. Ak kurzor/ myš ukazuje na jeden zo zodpovedajúcich prechodov, jeho účinok je okamžite viditeľný v ukážke.

  Možnosti prechodov

  Ak kliknete na požadovaný prechod, prenesie sa do aktívnej grafiky vo výberovom okne (rozpoznáte ho podľa modrého rámčeka). Šedý trojuholník na začiatku filmovej sekvencie naznačuje, že bol k nemu priradený efekt prechodu.

  Symbol prechodu

  Ak chcete pri viacerých fotografiách a videozáznamoch použiť rovnaký prechod, môžete to urobiť naraz podržaním klávesy Ctrl a kliknutím myšou na požadované sekvencie. Rovnaký efekt prechodu potom aplikujte prostredníctovm ponuky Použiť na všetky.

  Dĺžka trvania prechodu sa môže líšiť. Štandardne je nastavená na 1 alebo 1,5 sekundy. Kliknutím na šípku výberu vedľa poľa ponuky Trvanie sa otvorí okno, v ktorom je možné zadať aj iný čas prechodu.

  Niekedy môže priveľa efektov diváka preťažiť a rôzne prechody môžu odvrátiť jeho pozornosť od skutočného obsahu. Pridržiavajte sa preto základných pravidiel dizajnu. Pravidlo prvé – menej je viac, t. j. množstvo efektov radšej obmedzte. Pravidlo druhé – dodržujte jednotnosť. Efekty by sa mali používať postupne jeden po druhom. Je lepšie zvoliť si jeden typ prechodu na celú tému alebo kapitolu. Ak chcete upriamiť osobitnú pozornosť vo filme na niečo špecifické, môžete to urobiť odlišným prechodovým efektom.

  4. Vizuálne efekty

  Jednotlivé obrazy alebo celé filmové sekvencie môžu byť upravné vizuálnymi efektmi. V položke ponuky Vizuálne efekty si môžete vybrať z viacerých možností. Ak kurzor / myš ukazuje na vybraný efekt, jeho účinok je okamžite viditeľný v ukážke.

  Vizuálne efekty

  Kliknutím na spodnú šípku na posuvnej lište vedľa oblasti výberu sa otvorí celý rad dostupných efektov rozdelených do rôznych kategórií.

  Kliknutím myšou na efekt ho priradíte k aktívnej sekvencii (rozpoznateľnej podľa modrého rámčeka) vo výberovom okne.

  Vizuálny efekt je aktivovaný

  Piktogram v ľavom hornom rohu rámu označuje, že bol priradený vizuálny efekt.

  Ak chcete použiť rovnaký efekt pre viaceré alebo pre všetky filmové sekvencie, postupujte podľa návodu v bode 3 Prechody medzi fotografiami a filmovými sekvenciami. Ani tu by ste nemali diváka preťažiť prílišným množstvom efektov. Je lepšie použiť ich adresne, aby ste určitým častiam filmu pridali na zaujímavosti.

  5. Názov, text a titulky

  Nástroj na vkladanie textu sa nachádza v registri na úvodnej stránke.

  Názov, text a titulky

  Tu máte možnosť pridať názov filmu, názvy obrázkov a titulky.

  Pridávanie názvu: V položke ponuky Názov sa vkladá textový prvok pred samotný obraz a filmové sekvencie. Po kliknutí naň sa otvorí Textový nástroj. Karta a textová stopa sú ružovej farby pre lepšie rozlíšenie od videa a zvukovej stopy. Mali by ste stále sledovať, s ktorým nástrojom práve pracujete.

  Názov filmu má postupne zmiznúť a pripraviť diváka na to, čo bude nasledovať. Tu môžete použiť rôzne efekty, ktoré nájdete v časti Textové nástroje. Postup je opäť podobný ako pri aplikácii prechodov a efektov pre videosekvencie. Môžete upravovať aj dĺžku miznutia.

  Pridanie názvu

  Pridávanie názvu obrázka: Vo vybratom rámčeku alebo vo filmovom klipe sa zobrazí textové pole pre názov obrázka. Môže sa použiť ako názov kapitoly alebo ako popisný text. Texty je možné editovať rovnakými metódami ako texty nadpisov. Pri názvoch obrázkov sú k dispozícii aj efekty miznutia a funkcie na nastavenie začiatku a dĺžky trvania miznutia.

  Pridávanie názvu obrázka

  Pridávanie titulkov: Film bez záverečných titulkov nie je úplný. V tomto texte sú uvedené ďalšie informácie, účastníci a podporovatelia a ich úlohy. Ak kliknete na Titulky, kurzor sa presunie na koniec filmu a otvorí textové pole, kde môžete vpísať text, podobne ako pri názve.

  Pridajte titulky

  Nezabúdajte si projekt pravedelne ukladať, aby ste neprišli o časť svojej práce či dokonca o celú svoju prácu.

  6. Hudba a zvuk

  Hudba a zvuk dopĺňajú vizuálny dojem z filmu. Hudbu môžete pridať k celému filmu alebo iba k niektorým jeho častiam.

  Tip: WPri vkladaní hudby (ako aj pri vkladaní fotografií, filmových sekvencií a grafiky od tretích strán) by ste vždy mali dbať na dodržanie licenčných podmienok a autorských práv!

  Ak otvoríte kontextové menu pomocou malej šípky v pravom dolnom rohu pri symbole noty, môžete vyhľadať vhodnú hudbu online alebo pridať hudbu a zvuk priamo z dátového média. Upozorňujeme, že prepojení poskytovatelia neponúkajú len bezplatné a nelicencované zvukové súbory.

  Pridávanie hudby a zvukov

  Po spustení menu pre hudbu sa pod videoklipmi objaví zelená hudobná stopa. Karta Nástroje hudby na úpravu skladby je tiež zobrazená zelenou farbou. Vďaka tomu ľahko zistíte, či práve editujete video materiál, alebo zvuk.

  Nástroje pre hudbu

  Dvojitým kliknutím na hudobný klip otvoríte panel Nástroje hudby. Tu je možné meniť hlasitosť hudby, zapnúť alebo vypnúť zvuk a nastaviť čas začiatku, ak sa hudba nemá spustiť hneď na začiatku filmu.

  V prípade jednoduchého videa zvyčajne stačí do filmu pridať iba jeden hudobný klip. Ak je príliš krátky, môžete ho jednoducho skopírovať. Ak chcete zabrániť tomu, aby hudba začínala a končila príliš nečakane, je tiež dobre hudbu pomaly a postupne zoslabovať. Túto funkciu nájdete v nástrojoch hudby pod položkami Fade in alebo Fade out.

  Vo väčšine prípadov nepotrebujete videosekvencie doplniť zvukom, prípadne ich chcete doplniť len na niektoré sekvencie. Hlasitosť zvuku videa je možné znížiť v položke ponuky Nástroje videa (žltá). Môžete tiež zosilniť zvuk rozhovorov v jednotlivých sekvenciách a zároveň nechať znieť na pozadí hudbu.

  Zmeňte hlasitosť videa

  7. Exportovanie filmu

  Nástroj na vytvorenie alebo uloženie hotového filmu (v technickom jazyku „render“) sa nachádza na karte Úvodná stránka.

  Exportovanie filmu

  Pomocou kontextovej šípky vedľa položky ponuky Uložiť film zobrazíte výber. Rôzne možnosti ukladania sa zobrazujú v rôznych kategóriách. Keď prechádzate myšou po možnostiach, zobrazí sa malé okno s rozlíšením displeja a približnou veľkosťou súboru hotového filmu. Dobré je vybrať možnosť Pre počítač.

  Počas procesu ukladania sa jednotlivé súbory, ktoré ste vložili do projektu zlúčia do filmu. Môže to chvíľu trvať.

  Lišta priebehu ukladania

  Po uložení filmu sa zobrazí dialógové okno výberu, v ktorom je možné prehrať hotový film alebo otvoriť a zatvoriť súbor.

  Výber medzi “prehrať”, “otvoriť súbor” a “zatvoriť”


  Pri práci s programom Movie Maker postupujte v nasledovnom poradí, t. j. najskôr upravte filmové sekvencie, potom pridajte názov, texty a titulky a nakoniec hudbu. Ak v závere zistíte, že chcete ešte nejakú časť videa vystrihnúť, text a hudba s videom nebudú súladiť, preto budete musieť sekvenice upravovať. Je tiež dôležité, aby ste nespracované súbory a projekt počas úprav nepresunuli do iných priečinkov v počítači. Ak sa to stane, program nedokáže súbory sám znova nájsť.

  Začnite hneď teraz a vyskúšajte si svoje poznakty v praxi. Naše praktické príklady vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.


  Otázky na porozumenie

  1. Ako pri práci v programe Movie Maker viete, že je nejaký prvok aktívny?

  2. Ako môžete zmeniť dĺžku prechodu medzi obrázkami a filmovými sekvenciami?

  3. Aké ďalšie nástroje sú dostupné v programe Movie Maker?

  4. Prečo by ste mali hudbu pridávať až po dokončení filmu?