Topic outline

 • Úvod

  Napriek rôznorodej mediálnej ponuke rozhlasové hry a iné zvukové záznamy stále hrajú dôležitú úlohu pri každodenných činnostiach detí. Počúvanie zvukových programov je u nich veľmi obľúbené, najmä ak ide o rodinné rituály pred spaním alebo počas rodinných ciest autom.

  Modul Audio má viacero predností. Prináša množstvo zábavy a viete ho jednoducho, bez veľkej námahy, použiť pri rozvíjaní Mediálnej gramotnosti. Modul predstavuje vhodné stratégie práce s audio ponukou v mediálnej výchove v predprimárnom vzdelávaní. Najmä deti vo veku od troch do šiestich rokov sa rýchlo naučia, že existuje médium, ktoré môžu samostatne a zodpovedne používať. Zvukové médiá poskytujú deťom veľa výhod pri ich produktívnej a tvorivej práci. Sotva existuje príbeh alebo téma, ktorú nemožno spracovať vo zvukovej podobe. Technológia nahrávania zvuku, napríklad diktafón na tablete sa ľahko používa. Nie je problém naučiť sa s ním narábať a po krátkom čase môžu deti túto techniku používať samostatne. Jediný problém spočíva v strihaní záznamov, ktoré musí na počítači zabezpečiť učiteľka. Táto práca je však tiež jednoduchá a nenáročná. No ešte dlho po dokončení projektu budú všetci môcť vytvorené produkty používať.


 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu…

  • Dozviete sa o dôležitosti počúvania vo všeobecnosti a zvlášť o význame audio hier
  • Naučíte sa naplánovať si audio projekt s deťmi v predškolskom veku
  • Získate vedomosti o tom, ako deti naučiť prakticky a tvorivo pracovať v oblasti audia
  • Získate základné informácie o tvorivej práci v programe Audacity

  In this module…

  • Názorne vám vysvetlíme základné audio techniky
  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia, umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Audio projekty v predprimárnom vzdelávaní

  WPri výrobe vlastných zvukových projektov, ako sú zvukové hry alebo rozhovory, sa deti zoznámia s technikou zaznamenávania zvuku a ich možnými výstupmi. Môžu si rozšíriť svoje poznatky o technológiách a získať zručnosti a skúsenosti so záznamovou a mikrofónovou technikou. Učia sa však predovšetkým používať technológie produktívnym a aktívnym spôsobom už v ranom veku. Deti sa učia vnímať rozdiely medzi počúvaním a sledovaním, napríklad rozprávkovej hry v rozhlase a v televízii. Učia sa, ako porozprávať príbeh bez použitia reči tela, učia sa o úlohe akustiky a o tom, ako používať v projektoch hudbu a zvuky z prostredia. Napríklad ak deti tvoria zvukovú hru, získavajú dôležité skúsenosti s mediálnou realitou. Zisťujú, aký potenciál má ich hlas, ako ho môžu mierne meniť a napriek tomu ho dobre odlíšiť od hlasov ostatných detí. Pochopia, že môžu používať rôzne zvuky a napodobňovať nimi iné zvuky, napríklad šuchotanie pokrčeného papiera môže na nahrávke znieť ako pukot ohňa.

  Graf 1: Rozvoj zručností pri tvorbe audio projektov

  IV audio hrách je možné bez veľkého úsilia oživiť fiktívne postavy pomocou zvukov a samotného hlasu. Deti majú možnosť skryť sa za svojich obľúbených hrdinov a odhaliť vlastnú fantáziu, kreativitu, obavy, aj svoje negatívne stránky. Dokonca aj mlčanlivé deti môžu prekonať svoju plachosť, keď do mikrofónu hovoria ako rozprávkové postavy – čarodejnice, králiky.

  Vytváranie a rozpoznávanie zvukov je nevyhnutným základom tvorby zvukových záznamov, pretože všetko, čo sa má zaznamenať, musí byť počuteľné. Zvuky sa preto pri zvukových produkciách nedajú vnímať len ako pomôcka, ale môžu sa používať aj dramaturgicky, čo pri počúvaní zvyčajne deti nadchne. Okrem toho, keď sa deti hrajú so zvukmi, rozvíjajú si sluchové vnímanie. Rozlišujú zvuky vo svojom prostredí zažívajú a učia sa ich dekódovať.

  Deti môžete sprevádzať pri vytváraní zvukových produkcií tak, že im ukážete, ako sa vyrábajú krátke zvukové hry alebo ako zmeniť obrázkovú knihu na hudobnú. Nahrávky zvukov z prírody a vytváranie imitovaných zvukov umožňuje deťom spoznávať mediálnu realitu, pretože imitované zvuky na zázname znejú realisticky.

  Kvíz “Vytvorte vlastné zvuky ”

  Nájdite dvojice. Ktorý zvuk sme vytvorili s použitím vecí v ľavom stĺpci?

  Zaujíma vás, ako vyrobiť kŕkanie žiab alebo šum mora? Pozrite si tieto videá a sami si to vyskúšajte. (Nebojte sat oho, že video je v cudzom jazyku, všetko pochopíte z obrázkov)

  https://www.youtube.com/watch?v=Tyr3TDMSt-Q
  https://www.youtube.com/watch?v=WU11IdEkwy8

  Na výrobe zvukových záznamov by sa mali podieľať všetky deti. Každé dieťa vo vašej triede by malo dostať úlohu: moderátora, technika, ktorý obsluhuje nahrávacie zariadenie, technika, ktorý drží mikrofón (ak ho používate) a podobne. Zvuková produkcia, podobne ako filmová produkcia, je výsledkom tímovej práce. Konečné úpravy by však mali vykonávať dospelí, pretože programy na úpravu nahrávok nie sú určené deťom. Tak ako napríklad bezplatný editačný program Audacity, ktorý predstavujeme v tomto module a na prácu s ktorým potrebujete vedieť čítať.


  Otázky na porozumenie

  1. Ako môžete do výroby audio projektu zapojiť čo najviac detí?

  2. Aké rôzne úlohy môže deti hrať pri výrobe audionahrávky?

  3. Aké zručnosti si deti rozvíjajú zapojením sa do výroby audio projektov?

 • Audio v praxi

  Tak ako v častiach o fotografii a videu, aj pri téme audio by ste mali deťom ukázať, ako používať zvukové záznamové zariadenia. Mnohé z pravidiel uvedených v module 6 sa dajú použiť aj pri práci so zvukom.

  O funkciách diktafónu (napr. ako aplikácie na tablete) by ste sa mali s deťmi porozprávať:

  • Ako spustím nahrávanie?
  • Ako môžem pozastaviť nahrávanie?
  • Ako ho ukončiť?
  • Kde si môžem znova vypočuť nahrávku?

  Diktafón

  Väčšina tabletov a smarfónov už obsahuje integrovanú aplikáciu diktafón, ktorá vám umožní nahrávať v dobrej kvalite. Skontrolujte svoje zariadenie a zoznámte sa s funkciami aplikácie, aby ste mohli dať inštrukcie deťom. Ak v zariadení nie je predinštalovaná žiadna aplikácia, veľký výber aplikácií je k dispozícii na stiahnutie (napr. v obchode Google Play).

  Ak chcete prostredníctvom v zvukového projektu porozprávať príbeh, je potrebné si vopred premyslieť krátky scenár a určiť spolu s deťmi dĺžku projektu. To uľahčuje realistické plánovanie a skracuje čas na prípravu.

  Hudobné nahrávky vytvárajú rôzne efekty. Porozprávajte sa s deťmi nielen o tom, aký príbeh chcú vyrozprávať, ale aj o tom, aké emócie chcú v poslucháčovi vyvolať. Vypočujte si spolu rôzne hudobné skladby a diskutujte o tom, ktorá hudba alebo ktorý zvuk by sa mal v danom okamihu v príbehu použiť.

  Pre deti je zábavné objavovať zvuky v prírode alebo ich aj umelo vyrábať. Existuje však aj možnosť stiahnuť si voľne dostupné zvuky z internetu.


  Webstránka Téma
  Salamisound: www.salamisound.com Hudba a zvuky na stiahnutie zadarmo.
  Audiyou: www.audiyou.de Internetový portál na nahrávanie a sťahovanie zvukových súborov s extra stránkou pre deti.
  Auditorix: www.auditorix.de Kooperatívny projekt na zmysluplnú sluchovú výchovu a podporu počúvania u detí s extra stránkou pre deti.
  With an extra page for children.
  Hudba a zvuky na stiahnutie zadarmo.

  Tab. 1: Zvuky na stiahnutie  Uistite sa, že pri každom mediálnom projekte dodržiavate zásady ochrany osobných údajov a autorské práva.


  Otázky na porozumenie

  1. Kde môžete nájsť zvuky, ktoré použijete vo svojich audio projektoch?

  2. Je možné si nejaké zvuky stiahnuť?

 • Možnosti uplatnenia audia v predprimárnom vzdelávaní

  Audio produkcie na podporu vývinu jazyka a reči

  Počúvanie rozhlasových hier a nahrávanie vlastných zvukových nahrávok podľa krátkych scenárov môže rozšíriť a upevniť slovnú zásobu detí. Deti prirodzene poznávajú štruktúru jazyka a pravidlá gramatiky. Cez počúvanie príbehov spoznajú nové postavy, spôsoby ich konania a situácie, ktoré im umožnia porovnať vlastné prístupy a reakcií na riešenie konfliktov. Aby si mohli vytvoriť vlastnú nahrávku, musia vopred zvážiť, ako by mala daná postava pôsobiť, reagovať a vyjadrovať sa v konkrétnej situácii. To môže deťom pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako sa môžu zachovať v podobných situáciách v skutočnosti.

  Graf 2: Prínos audio hier

  Obsah príbehu, ktorý ste si vymysleli, by mal byť prepojený so životom, ktorý deti žijú. Môžete sa inšpirovať nejakým obrázkom alebo ilustrovanou knihou. Realistické príbehy niekedy nepomáhajú pri rozvíjaní detskej fantázie. Tiež nie je vhodné pripravovať príbeh do detailov, pretože tie najlepšie nápady sa často objavia práve počas nahrávania.

  Podpora tvorivosti a predstavivosti

  Počúvanie príbehov podporuje detskú obrazotvornosť. Príbehy silne stimulujú ich fantáziu a tvorivosť, čo môžu prejaviť vo vlastných kreatívnych produktoch.

  Vypočujte si s deťmi nejakú rozhlasovú hru a vo vybraných pasážach príbeh zastavte a nechajte deti, aby vám povedali, ako si myslia, že bude pokračovať.

  Rozvoj empatie

  Počúvanie a tvorba zvukových hier môže zvýšiť empatiu u detí, pretože sa prostredníctvom príbehov učia porozumieť emóciám a pocitom iných postáv, lepšie sa dokážu vcítiť do ich prežívania. Uľahčuje im to konanie s empatiou vo vzťahu k ich vlastným skúsenostiam.

  Podpora sústredenia a schopnosti počúvať

  Pri počúvaní si deti rozvíjajú schopnosť sústrediť sa. Získavajú cit pre štruktúru príbehov a pre časové sledy. Zvukové príbehy môžu navyše zlepšiť vedomosti detí o svete okolo nich.

  TSpoločne s deťmi načúvajte zvukom a ruchom z okolia a rozprávajte sa s nimi o tom, čo počujú: „Čo počujete, keď zavriete oči?“, „Ako to znie?“, „Odkiaľ zvuk vychádza?“, „Kto vydáva tento zvuk?“, „Môžete ten zvuk opísať?“, „Ktoré zvuky sa vám páčia a ktoré sa vám nepáčia?“ Takto im pomôžete zvyšovať citlivosť na zvuky a vycvičiť ich schopnosť načúvať. Zvuky z okolia sa navyše stanú pre deti významnejšími a zmysluplnými.


  Otázky na porozumenie

  1. Môže výroba audio projektov zlepšiť lingvistické schopnosti malých detí? Aké konkrétne?

  2. Aké témy je vo všeobecnosti vhodné vyberať na audio produkciu v predprimárnom vzdelávaní?

  3. Ako môžete deťom pomôcť zbystriť sluch?


 • Základy programu Audacity

  Audacity je bezplatný open source program na úpravu zvukových súborov, ako sú zvuky, šum, reč a/alebo hudba na viacerých stopách. Reč a hudbu je možné nahrávať, prehrávať a upravovať. Zvukové súbory možno tiež importovať a exportovať v rôznych formátoch napríklad .wav alebo .mp3.

  Hudbu a zvuky je možné medzi jednotlivé scény pridať aj neskôr. Týmto spôsobom je možné vopred zaznamenané hovorené príspevky, príbehy alebo zvuky postrihať do podoby zvukovej hry alebo zvukovej skladačky.

  Odporúčam vám najskôr s deťmi zaznamenať zvuky pomocou záznamového zariadenia alebo diktafónu na tablete. Až potom ich začnite upravovať v programe Audacity. Nahrávky sa dajú robiť aj priamo pomocou mikrofónu a programu Audacity, ale vždy musíte mať pri sebe notebook. Deti nemôžu program spustiť samy. Ak záznamy urobíte vopred, deti môžu ostatné úlohy plniť len s malou pomocou učiteľky. Záverečné „strihanie“ v programe Audacity by ste potom mali urobiť vy, pretože tento krok je náročnejší a vyžaduje si pokoj a sústredenie.

  Program je neustále vyvíjaný a zdokonaľovaný viacerými svetovými programátormi. Beží na operačných systémoch Windows, Mac OS a Linux. Zatiaľ neexistuje žiadna verzia pre operačné systémy pre smartfóny a tablety, ako je Android.

  Audacity je pomerne rozsiahly program, ktorý používajú aj profesionálni hudobníci a zvukoví inžinieri. Ponúka veľa funkcií. Napriek tomu je relatívne ľahko použiteľný a ako bezplatný program je svojou kvalitou jedinečný. Preto sa často odporúča aj učiteľom na spracovanie zvukových záznamov s deťmi.

  V tomto module našej príručky sú vysvetlené iba najdôležitejšie a najpotrebnejšie funkcie Audacity, ktoré by mohli byť dôležité pre učiteľky v predprimárnom vzdelávaní.

  Na internete nájdete množstvo podrobných návodov k programu. Nižšie uvádzame niekoľko odporúčaní vrátane informácií o tom, ako program nainštalovať.

  Na oficiálnej stránke Audacity je tutoriál. Program si môžete stiahnuť aj tu.

  Dôležitá poznámka, ak používate verziu staršiu ako 2.3.2:

  Aby bolo možné vytvárať súbory .mp3 priamo v programe Audacity, musí byť nainštalovaný reťazec .mp3 encoder lame, pretože z licenčných dôvodov nie je priamo implementovaný. V systémoch Windows a Mac OS si môžete aplikáciu lame stiahnuť z Internetu, ale môžete ju nainštalovať aj priamo z aplikácie Audacity (položka ponuky Edit > Settings Libraries).


  Vývojár: Celosvetovo prepojený tím programátorov
  Systémy: Windows, Mac OS and Linux
  Cena: Bezplatný
  Cieľové skupiny: Pedagógovia, žiaci základných škôl od 8 rokov, rodičia
  Témy: Praktická práca s médiami
  Reklama: Bez reklám
  Použiteľnosť: Plne funkčný offline.
  Navigácia: Množstvo funkcií, preto sa nedá využívať s menšími deťmi, ktoré ešte nevedia čítať. Program je však napriek tomu jednoduchý a zrozumiteľný a dá sa použiť na úpravu jednoduchých aj zložitejších audio projektov.
  Dizajn: Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk, jasné rozhranie.

  Ako funguje program Audacity?

  Pre ďalšie vysvetlenie a detailné informácie, návody a vysvetlenie funkcií navštívte stránku programu Audacity


  Otázky na porozumenie

  1. Aké funkcie má program Audacity?

  2. Môžu program Audacity používať deti v predškolskom veku?

  3. Dá sa program Audacity používať offline?

  4. Akú aplikáciu je potrebné si nainštalovať, keď chcete vytvárať súbory mp3 priamo v programe Audacity?