Lista de tópicos

 • Úvod

  Autorka detských kníh a programátorka Linda Liukas hovorí:

  "Táto generácia detí vyrastá vo svete, v ktorom počítače a kódovanie ovplyvňujú veľkú časť každodenného života. Preto je dôležité podporovať deti v záujme o techniku a ukázať im, že dokážu vymyslieť, vyrobiť a vytvoriť veľa vecí pomocou jednoduchej počítačovej klávesnice".

  Práca s malými deťmi v prostredí predprimárneho vzdelávania samozrejme nie je o tom, aby sme ich učili programovať pomocou zdrojových kódov a kódovacieho jazyka. Ide skôr o to, aby sme podporili určité zručnosti hravým spôsobom, pričom tieto zručnosti nie sú dôležité len pri kódovaní, ale aj v každodennom živote. Medzi tieto dôležité zručnosti, ktoré nesúvisia priamo s mediálnou gramotnosťou, patria trpezlivosť a koncentrácia, rozširovanie slovnej zásoby, logika, schopnosť plánovať, schopnosť veci štruktúrovať a orientovať sa, ako aj porozumenie symbolom.

  Aktívna mediálna práca v oblasti kódovania je veľmi vhodná na uspokojenie základnej potreby detí hrať sa kooperatívne a tematicky. Mnohých učiteľov však odradí už samotný pojem kódovanie. Môže sa im zdať, že si to vyžaduje osobitnú odbornosť, ale kódovanie jednoducho znamená rozpoznávanie štruktúr a sekvencií. Ide o niečo, čo robíme každý deň.


 • O tomto module

  Pri štúdiu tohto modulu…

  • Dozviete sa o rôznych spôsoboch využitia kódovania v každodennej pedagogickej praxi
  • Uvidíte, že nutne nepotrebujete špeciálne vedomosti o kódovaní, aby ste mohli deti učiť základy kódovania
  • Vás vyzveme, aby ste sa učili od detí, aby začali by otvorené, zažiarili vďaka svojim znalostiam a dokázali reflektovať na svoje používanie tohto média
  • Získate základné informácie o tvorivej práci v programe Scratch Jr.

  V tomto module…

  • Názorne vám vysvetlíme základné pojmy kódovania
  • Dostanete praktické rady
  • Aktivity vás podporia a umožnia vám lepšie porozumieť obsahu a pripravia vás na test
  • Odkazy na ďalšie stránky vám poskytnú viac informácií
 • Kódovanie v MŠ

  Kódovanie znamená zadávanie príkazov robotovi alebo počítaču prostredníctvom kódov. Kódovanie sa používa pri navrhovaní robotov, webových stránok, programov alebo aplikácií. Kódy sa skladajú zo symbolov a znakov, ktoré predstavujú určité príkazy. Povaha kódov sa môže líšiť a kódy sa môžu zadávať rôznymi spôsobmi, od jednoduchého zadávania kľúčov na ovládanie robota, až po používanie zložitých kódovacích jazykov.

  Môj tip: Ak chcete deťom predstaviť základy kódovania, nemusíte pracovať na počítači, tablete či s robotom. Začnite s logickými hrami alebo pohybovými hrami v priestore miestnosti. Odporúčam hry, ktoré sa zameriavajú na kreatívne a kolaboratívne riešenia kognitívnych problémov. Tým, že ide o spoločnú činnosť, tieto hry podporujú aj zručnosti v oblasti sociálneho vzdelávania, riešenia problémov a komunikácie.

  Deti zvyčajne vnímajú počítače iba ako zariadenia na sledovanie videí alebo hranie digitálnych hier. Tieto zariadenia sa používajú predovšetkým na získavanie informácií alebo na zábavu. Obsah sa len konzumuje a aktívne sa netvorí.

  Kódovanie však prináša možnosť stať sa kreatívnym a aktívnym dizajnérom mediálnych produktov.

  Tí, ktorí vedia programovať, môžu zapojiť svoje vlastné nápady a vytvoriť niečo nové. Aj v každodennom živote sú čoraz dôležitejšie aspoň základné znalosti kódovania. So základnými znalosťami kódovania sa zvyšujú šance na trhu práce a môžeme sa vďaka nim pohybovať sebavedomejšie v našom (mediálnom) svete a vedome ho vytvárať.

  Osvojenie si základných princípov kódovania navyše podporuje schopnosť plánovať, podporuje logické myslenie detí a stimuluje ich k diskusiám o postupnostiach a poradí. Pomocou hravého kódovania sa deti môžu naučiť tvorivo a úspešne riešiť problémy. Toto je možné dosiahnuť v MŠ pomocou rôznych cvičení a hier alebo jednoduchých aplikácií, ako napríklad ScratchJr. Deti postupne získavajú vedomosti o fungovaní počítača a rozvíjajú si zručnosti v oblasti IT. Učia sa napríklad, že počítače vykonávajú iba príkazy, ktoré im boli zadané pomocou kódov, a preto ich riadi človek.


  Otázky na porozumenie

  1. Z čoho pozotávajú kódy?

  2. Čo nám kódy umožňujú robiť?

 • Práca s kódovaním

  Napriek všeobecne rozšírenej predstave, že kódovanie je zložité, sa deti môžu naučiť základy kódovania ľahšie, než väčšina ľudí predpokladá. Deti v predškolskom veku dokážu porozumieť základným pojmom kódovania, aj keď ešte nerozumejú podrobnostiam.

  SAko je teda možné navrhnúť kódovanie pre predškolákov? Všetci pravidelne používame princípy kódovania bez toho, aby sme si to uvedomovali. Zdá sa prekvapujúce, že takmer všetko, čo ľudia v každodennom živote robia, sa môže použiť ako príklad, na ktorom sa deti môžu učiť o princípoch počítačového kódovania: pečenie koláčov, príprava raňajok, obliekanie, čistenie zubov a mnoho iného. Všetky tieto činnosti sú praktické algoritmy, ktoré sa vykonávajú každý deň a ktoré sú veľmi vhodné na prácu s deťmi ako príklady kódovania.

  Základné princípy kódovania sú uvedené nižšie pomocou jednoduchých príkladov, ktoré sa dajú ľahko použiť v MŠ. Ani počítač, ani žiadne iné digitálne médium nie je na sprostredkovanie týchto základných princípov potrebné.

  Pojem 1 – Algoritmus

  Keď chcete deťom predstaviť kódovanie, začnite s lekciou o algoritmoch. Pojem algoritmus nebudú vaše päťročné deti poznať, ale je to niečo, s čím sa stretávajú každý deň a ľahko princíp algoritmu chápu.

  Algoritmus je inštrukcia na vykonanie konkrétnej úlohy na dosiahnutie požadovaného výsledku. Opisuje postupnosť alebo poradie príkazov alebo krokov.

  Počítačový programátor preto píše algoritmus, ktorý počítaču povie, ako má vykonať konkrétnu úlohu, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Používa určité základné pokyny, ako napríklad sekvenciu, cyklus alebo vetvu.

  Graf 1: Dosiahnutie niečoho si vždy vyžaduje istú sekvenciu krokov

  Pozrite si toto krátke video o tom, že algoritky sú súčasťou nášho každodenného života.


  Deti poznajú princíp pokynov a ich poradia zo svojho každodenného života: vstávanie, čistenie zubov, cesta do materskej školy, návrat domov, vyzutie topánok, obutie papučiek atď. Na týchto príkladoch môžete deťom vysvetliť algoritmy slovami, ktorým dobre rozumejú.

  Upozornite deti na to, ako často sa v každodennom živote stretávajú s príkazmi/ algoritmami. Okrem už opísaných postupov, ako je čistenie zubov alebo obliekanie, sú algoritmy tiež činnosti ako hra so stavebnicou, ručné práce alebo varenie. Nech vám deti povedia jednotlivé potrebné kroky. Pochopenie algoritmov môžete veľmi dobre podporiť fotografiami, ktoré zachytávajú jednotlivé kroky, napr. pri pečení, na obrázkoch. Tie potom môžete zavesiť alebo usporiadať do príslušného poradia.

  Vzor “Nájdi algoritmus”


  Pojem 2 – Pokyny a sekvencie

  Pokyny a sekvencie patria k základným stavebným blokom algoritmu. Vysvetliť deťom tento pojem je veľmi jednoduché.

  V zásade to znamená, že úloha sa vykonáva v určitom poradí. Poradie úloh je určené veľmi presne pomocou pokynov. Jedna úloha priradená dieťaťu alebo jeden príkaz sa nazýva inštrukcia. Jedna inštrukcia je napríklad „vstaň“ alebo „prejdi 10 krokov“. Ak dostanete niekoľko pokynov v určitom poradí, je to sekvencia, napr. „prejdi 10 krokov“, „odboč doľava“, „prejdi 5 krokov“.

  Splnenie určitých úloh v danom poradí je jednou zo základných zručností, ktorú sa deti učia v mnohých oblastiach, čo umožňuje urobiť úvod do kódovania v rôznych oblastiach. Preto nie je potrebné vydeľovať si čas na výučbu kódovania v existujúcom programe dňa.

  Do aktivít s deťmi môžete zahrnúť cvičenie na tému pokynov a sekvencií napríklad pri čítaní knihy alebo prezeraní knihy s deťmi. Pokúste sa príbeh rozdeliť na epizódy (pokyny) spolu (poradie epizód je postupnosť). Môžete napríklad požiadať deti, aby zoradili rôzne obrázky z rozprávky o Červenej čiapočke do správneho poradia. Týmto spôsobom sa deti naučia rozumieť postupnosti príbehu.

  Pojem 3 – Slučka (angl. loop)

  Keď sa s deťmi rozprávate o výraze slučka, možno už majú o tomto pojme vytvorenú nejakú predstavu. Je to niečo, čo vždy rotuje v kruhu, t. j. čo sa opakuje.

  Ak sa majú postupnosti, t. j. inštrukcie za sebou opakovať viackrát, znova a znova alebo kým sa nesplní určitá podmienka, vytvára sa slučka.

  Aj pri vysvetľovaní pojmu slučky je dobré sa odraziť od každodenného života. Deti robia niektoré veci každý deň, t. j. opakujú ich každý deň: čistia si zuby, večerajú, chodia do materskej školy a podobne. Tieto činnosti sa vykonávajú v určitom poradí, v algoritme.

  S pomocou slučiek sa počítačový algoritmus, ale aj náš každodenný život stáva jednoduchším a efektívnejším. Napríklad deťom hovoríme, aby sa obliekli predtým, než sa pôjdu hrať do záhrady, čo robia každý deň. Učiteľka už deťom nevysvetľuje jednotlivé kroky a poradie, v akom poradí si majú obliekať jednotlivé kusy oblečenia.

  V tomto video uvidíte vysvetlenie rozdielov medzi sekvenciou, výberom a slučkou.

  Pojem 4 – Rozklad

  Počítačoví programátori rozkladajú zložité kroky a usporadúvajú ich do určitého poradia.

  Tento proces sa nazýva rozklad a je jedným zo základných kameňov kódovania. Rozklad znamená, že problémy sú rozdelené na zvládnuteľné, menšie jednotky. V prípade počítačov to znamená, že úlohy sa musia vykonávať po častiach, ktoré sú také malé, že im dokáže porozumieť.

  EPovzbudzujte deti, aby si každodenné činnosti rozdelili na malé kroky. Nechajte deti vysvetliť vám napríklad, ako si čistiť zuby. Je ľahké povedať, že si vezmú zubnú kefku a vyčistia si zuby. Navoďte ich, aby premýšľali o menších krokoch: „Najprv si zoberiem zubnú kefku, potom si vytlačím na zubnú kefku zubnú pastu, potom pridám trochu vody, potom priložíte zubnú kefku k zubom a šúchate ňou po zuboch smerom zhora dole a zboka nabok a tak ďalej“. Niektoré činnosti sa, samozrejme, musia opakovať tak dlho, až kým nebude dosiahnutý výsledok. Čistenie zubov sa skladá z mnohých krokov.

  Vzor “Hra na trénovanie algoritmov”


  Pojem 5 – vetva

  Štruktúry, v ktorých sa nejaké inštrukcie vykonávajú, keď sú splnené určité podmienky a iné pokyny sa aplikujú, keď tieto podmienky nie sú splnené, sa nazývajú vetvy. Rozhodujú teda o tom, čo sa za istých okolností stane a čo nie.

  Na vysvetlenie pojmu vetvenia deťom môžete použiť ich každodennú rutinu. Deti každý deň vstávajú, raňajkujú, čistia si zuby, chodia do materskej školy, prichádzajú domov, hrajú sa, večerajú, čistia si zuby, čítajú si knihu a idú spať. Táto denná rutina sa však vo štvrtok môže líšiť od ostatných dní v týždni, pretože dieťa chodí napríklad popoludní na hudobný krúžok.

  Nechajte deti, aby vám vysvetlili, ako trávia bežný deň. Potom sa ich opýtajte: „Čo sa však stane, ak budeš mať v utorok po škôlke tanečnú? alebo „V piatok sa ideš hrať ku kamarátovi a navečeriaš sa tam. Čo to znamená? Takto deti pochopia princíp „vetvy“.

  Pojem 6 – Odstraňovanie /vylaďovanie chýb (v angl. debugging)

  Ladenie je v podstate proces riešenia problému, s ktorým sa stretávame pri zadávaní pokynov na dosiahnutie konkrétneho cieľa.

  Pôvod pojmu chyba (bug):

  Tzv. bugs (chrobák z angl.) sú chyby v programe alebo v softvéri ktoré spôsobujú, že sa počítačové programy správajú nepredvídane alebo neočakávane. Termín chyba (bug) sa spája s vedkyňou Grace Murray Hopperovou (1906-1992), ktorá objavila mŕtveho nočného motýľa, ktorý spôsoboval nesprávne fungovanie jej čiastočne elektromechanického počítača (Mark IIII).


  Podeľte sa o svoje vedomosti o vzniku pojmu bug (chyba) s deťmi. Určite im to bude pripadať zábavné.

  Keď hovoríte s deťmi o koncepte vylaďovania chýb, mali by pochopiť, že ide o riešenie potenciálneho problému. Predstavenie tohto pojmu v prostredí predprimárneho vzdelávania je vhodné, pretože deti sa učia zručnostiam, ktoré presahujú rámec základných schopností kódovania. Patria sem zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich budúcnosť, ako napríklad schopnosť riešiť problémy a vytrvalosť.

  Dobrým príkladom na vysvetlenie pojmu vylaďovania je zadanie nejakej úlohy v určitom poradí, pričom úmyselne do postupnosti zahrniete chybu. Takže napíšte sekvenciu a vložíte do nej nesprávny krok. Deti zistia, že nedosiahnu svoj cieľ a budú musieť samy zistiť, kde je chyba, a napraviť ju.

  Pochopenie pojmu vyladenie je pre deti niekedy zložité. Niektoré deti môžu byť netrpezlivé, ak nedostanú odpoveď okamžite. Pri počítačovom kódovaní však tento koncept hrá významnú úlohu a naučiť sa o ňom môže byť veľmi užitočné aj pre každodenný život.

  Graf 2: Príklad algoritmu – Umývanie zubov (zjednodušené)

  Všetky predstavené pojmy kódovania sú pre deti dôležité, nielen pre samotné kódovanie, ale aj na získanie každodenných zručností, ktoré im môžu byť užitočné v priebehu celého života. Preto je vhodné začať s kódovaní už v predškolskom veku.

  Medzi pútavé knihy pre deti, patria tie, ktorých hlavnou hrdinkou je Ruby. Mladá autorka Linda Liukas doteraz vydala v rámci série Hello Ruby štyri diela, preložené do viac ako 22 jazykov. Všetky sú imaginatívne a priateľské voči deťom, hovoria o témach počítačov, ako aj kódovania.

  Kliknutím na obrázok prejdete na domovskú stránku:

  Obr. 1: Knihy Hello Ruby ponúkajú možnosť nacvičovať si zručnosti kódovania


 • Čo sa deti učia zo základov kódovania?

  Rozvoj schopnosti riešiť problémy a flexibility

  TSchopnosť riešiť problémy je zručnosť užitočná v každodennom živote. Je žiaduce, aby sa deti stali vynikajúcimi riešiteľmi problémov. Okrem iného ich to učí aj vyrovnávať sa s tým, že nie vždy sú úspešní. Môžu zistiť, že zlyhanie nemusí byť nevyhnutne zlé, ale že môže predstavovať aj niečo pozitívne a že pokrok v učení sa dosahuje aj vďaka chybám. Kódovanie dáva deťom príležitosť skúšať niečo opakovane, až kým nedosiahnu požadovaný výsledok. Už v ranom veku si trénujú trpezlivosť a schopnosť sústrediť sa. Skúsenosti s kódovaním dávajú deťom príležitosť osvojiť si zručnosti potrebné na riešenie problémov a flexibilitu. Sú to dôležité vlastnosti, ktoré môžu deťom v živote pomôcť.

  Rozvoj matematických schopností, orientácie v priestore a krokovania

  Kódovanie nie je len o tom, ako sa naučiť písať riadky kódu. Aby ste mohli neskôr efektívne programovať, musíte byť schopný myslieť logicky. Základy týchto schopností môžu byť položené už v predprimárnom vzdelávaní. Deti by sa mali učiť rozpoznávať problémy a deliť ich na malé časti. Iba tak sa dajú efektívne vyriešiť. V matematike tomto dôležitému postupu hovoríme rozklad.

  Podpora jazykových a komunikačných schopností

  Keď sa deti naučia základy kódovania, rozširujú si nielen slovnú zásobu, ale tiež sa naučia, ako funguje komunikácia:

  • Deti zistia, že sa musia vyjadrovať veľmi konkrétne a presne
  • Učia sa vysporiadať s nedorozumeniami
  • a zisťujú, že iný človek môže informácii porozumieť inak, než ten, kto ju dáva.

  Pri kódovaní musia byť zadané veľmi jasné pokyny o tom, čo treba robiť, inak vám počítač nerozumie alebo urobí niečo iné. Schopnosť starostlivo premýšľať nad tým, ako sa vyjadriť a niečo presne opísať slovami, je zručnosť, ktorá je veľmi užitočná vo všetkých oblastiach života.

  Podpora tvorivosti

  Pri kódovaní sa deti učia experimentovať, čo im dodáva kreatívnu sebadôveru. Majú príležitosť vytvoriť niečo vlastné. Rovnako ako pri učení hry na hudobný nástroj alebo nového jazyka aj tu deti potrebujú motiváciu. Milujú dostávať spätnú väzbu na niečo, čo ich baví. Keďže sa kódovanie dá ľahko naučiť, deti získajú sebadôveru pri tvorbe niečoho nového hravým a tvorivým spôsobom.

  Podpora sociálnych kompetencií

  Deti sa obvykle učia základy kódovania bez toho, aby mali k dispozícii počítač. Takýto spôsob môže pomôcť podporiť sociálne zručnosti, ako je schopnosť spolupracovať v tíme a schopnosť prijímať konštruktívnu kritiku.

  Graf 3: Zručnosti, ktoré podporuje výučba kódovania  Otázky na porozumenie

  1. Aký prospech majú malé deti z kódovania?

  2. Ako môže používanie kódovania v MŠ zlepšiť ich sociálne zručnosti?

  3. Vysvetlite, ako možno vďaka kódovaniu získať schopnosť riešiť problémy.

 • Základy aplikácie ScratchJr

  SĎalším nástrojom, ktorý učí deti od štyroch rokov základy kódovania je aplikácia ScratchJr. S aplikáciou deti dokážu tvorivo pracovať, spoločne skúmať, samostatne riešiť problémy a učiť sa hrou bez toho, aby už vedeli čítať a písať. Deti si môžu stanovovať vlastné výzvy, napríklad vytvoriť malú hru alebo porozprávať príbeh a pokúsiť sa prísť na spôsob, ako ich zvládnuť. Učia sa, ako hravo plniť úlohy, plánovať, prehodnocovať a podľa potreby upravovať. Zvláštnosťou aplikácie je, že sa zameriava na prácu v skupine a spoločné riešenie problémov. Pretože výsledky krokov, ktoré sa majú vykonať, sú okamžite viditeľné, deti sa učia priamo a aj na vlastných chybách. Aplikácia bola starostlivo navrhnutá tak, aby zodpovedala osobnému, sociálnemu, kognitívnemu a emocionálnemu vývinu detí predškolského veku.

  S pomocou aplikácie majú deti možnosť pohybovať postavami alebo objektami. Tie môžu tancovať, skákať, spievať alebo navzájom na seba reagovať. Môžu si vybrať z rôznych prostredí a stavať svety alebo pódiá pre svoje postavy. Môžu nahrávať a prehrávať svoj vlastný hlas alebo zvuky. Do aplikácie je možné vložiť aj vlastné fotografie. Výsledkom sú nezávislé a ucelené projekty, napríklad príbehy alebo hry s niekoľkými scénami.

  Aplikácia je k dispozícii na bezplatné stiahnutie pre tablety Android a iPad v príslušných obchodoch s aplikáciami.

  V tomto module vám predstavíme len rozhranie a najdôležitejšie prvky aplikácie, pretože k aplikácii ScratchJr existuje množstvo návodov v rôznych jazykoch, ktoré kombinujú podrobné vysvetlenia programu a konkrétne úlohy pre skupiny detí. Samotná aplikácia obsahuje aj užitočný návod pre dospelých a úvodné video pre deti. Najlepší spôsob, ako sa naučiť používať aplikáciu, je robiť konkrétne činnosti a dosahovať ciele. Keďže tieto činnosti sa môžu veľmi líšiť, prirodzene závisia od individuality dieťaťa alebo programátora, ktorý aplikáciu práve používa.

  Odporúčame dve internetové stránky s návodom k tejto aplikácii:

  • Najdôležitejšie odpovede na otázky, návody a príklady použitia nájdete na oficiálnej stránke ScratchJr: http://scratchjr.org/

  Vývojár: Konzorcium vývojárov z Tufts University v spolupráci s MIT Media Lab a grantami Lab a grant od Národnej vedeckej nadácie.
  Systémy: Pre tablety Android (od 7 palcov a Android verzie 4.2 alebo novšej) a iPad (od iPad 2 alebo novší, vrátane iPad mini s nainštalovaným iOS 7.0 alebo novším).
  Cena: Bezplatný.
  Cieľová skupina: Deti od 4 rokov (do 8 rokov), pedagógovia, rodičia.
  Témy: Praktická práca s médiami, matematické úlohy, riešenie problémov, orientácia a štruktúrovanie, kreatívny dizajn.
  Reklama: Bez reklám
  Použiteľnosť: Plne funkčný off-line.
  Navigácia: Veľmi jednoduchá a zrozumiteľná; nie je potrebné vedieť čítať a písať.
  Dizajn: Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné farby, čitateľný; s dobrým rozložením.

  Ako funguje ScratchJr?


  Začnite hneď teraz a vyskúšajte si svoje poznatky v praxi. Naše praktické príklady vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.


  Otázky na porozumenie

  1. Je aplikácia ScratchJr vhodná aj pre veľmi male deti? Vysvetlite.

  2. Čo môže aplikácia ScratchJr pomôcť malým deťom urobiť?

  3. Aké úlohy môžu deti pomocou aplikácie ScratchJr?