• Čo sa deti učia zo základov kódovania?

  Rozvoj schopnosti riešiť problémy a flexibility

  TSchopnosť riešiť problémy je zručnosť užitočná v každodennom živote. Je žiaduce, aby sa deti stali vynikajúcimi riešiteľmi problémov. Okrem iného ich to učí aj vyrovnávať sa s tým, že nie vždy sú úspešní. Môžu zistiť, že zlyhanie nemusí byť nevyhnutne zlé, ale že môže predstavovať aj niečo pozitívne a že pokrok v učení sa dosahuje aj vďaka chybám. Kódovanie dáva deťom príležitosť skúšať niečo opakovane, až kým nedosiahnu požadovaný výsledok. Už v ranom veku si trénujú trpezlivosť a schopnosť sústrediť sa. Skúsenosti s kódovaním dávajú deťom príležitosť osvojiť si zručnosti potrebné na riešenie problémov a flexibilitu. Sú to dôležité vlastnosti, ktoré môžu deťom v živote pomôcť.

  Rozvoj matematických schopností, orientácie v priestore a krokovania

  Kódovanie nie je len o tom, ako sa naučiť písať riadky kódu. Aby ste mohli neskôr efektívne programovať, musíte byť schopný myslieť logicky. Základy týchto schopností môžu byť položené už v predprimárnom vzdelávaní. Deti by sa mali učiť rozpoznávať problémy a deliť ich na malé časti. Iba tak sa dajú efektívne vyriešiť. V matematike tomto dôležitému postupu hovoríme rozklad.

  Podpora jazykových a komunikačných schopností

  Keď sa deti naučia základy kódovania, rozširujú si nielen slovnú zásobu, ale tiež sa naučia, ako funguje komunikácia:

  • Deti zistia, že sa musia vyjadrovať veľmi konkrétne a presne
  • Učia sa vysporiadať s nedorozumeniami
  • a zisťujú, že iný človek môže informácii porozumieť inak, než ten, kto ju dáva.

  Pri kódovaní musia byť zadané veľmi jasné pokyny o tom, čo treba robiť, inak vám počítač nerozumie alebo urobí niečo iné. Schopnosť starostlivo premýšľať nad tým, ako sa vyjadriť a niečo presne opísať slovami, je zručnosť, ktorá je veľmi užitočná vo všetkých oblastiach života.

  Podpora tvorivosti

  Pri kódovaní sa deti učia experimentovať, čo im dodáva kreatívnu sebadôveru. Majú príležitosť vytvoriť niečo vlastné. Rovnako ako pri učení hry na hudobný nástroj alebo nového jazyka aj tu deti potrebujú motiváciu. Milujú dostávať spätnú väzbu na niečo, čo ich baví. Keďže sa kódovanie dá ľahko naučiť, deti získajú sebadôveru pri tvorbe niečoho nového hravým a tvorivým spôsobom.

  Podpora sociálnych kompetencií

  Deti sa obvykle učia základy kódovania bez toho, aby mali k dispozícii počítač. Takýto spôsob môže pomôcť podporiť sociálne zručnosti, ako je schopnosť spolupracovať v tíme a schopnosť prijímať konštruktívnu kritiku.

  Graf 3: Zručnosti, ktoré podporuje výučba kódovania  Otázky na porozumenie

  1. Aký prospech majú malé deti z kódovania?

  2. Ako môže používanie kódovania v MŠ zlepšiť ich sociálne zručnosti?

  3. Vysvetlite, ako možno vďaka kódovaniu získať schopnosť riešiť problémy.