Themen dieses Kurses

 • Въведение

  Модул 1 представя основните положения за съзнателно и критично боравене с медиите . Показва как свързаното с медиите съдържание за децата в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) може да бъде интегрирано в ежедневния им образователен процес по подходящ за тяхното развитие, начин на живот и възраст.

  Представя се основна информация за медиен педагогически труд  с деца в предучилищна възраст, както и информация за правната  рамка за работа с медиите .

  В главата Партньорство с родителите има информация за сътрудничеството между центровете за ОГРДВ и родителите по темата за медийната и медийна грамотност.


 • За този модул

  Когато изучавате този курс, вие ще...

  • Разберете какво е медийна грамотност
  • Разберете защо медийното образование е важна част от педагогическата работа на ОГРДВ
  • Научите как медиите могат да се използват като педагогически инструмент
  • Научите как да родителите да получат подкрепа в тази област
  • Бъдете информирани за правната рамка

  В този модул...

  • Ще бъдат дадени практическите съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация
  • Са предоставени материали за работа с родителите
 • Какво представлява медийна грамотност?

  Медийната педагогика е под дисциплина на образователната наука. Тя се развива непрекъснато и играе все по-важна роля в нашето общество, тъй като дигиталната комуникация е проникнала в почти всички области на живота. Медийната педагогика се занимава с медиите и педагогическото им значение в работата, свободното време и образованието. Там се анализират функциите и задачите, които медиите поемат в нашето общество, и се разглежда как си взаимодействаме с тях. Медийната педагогиката разглежда и влиянието на медиите върху нас, хората, разработва концепции за пълноценното използване на медиите в педагогическата работа и развива компетенции, които трябва да бъдат развити в тази връзка.

  Основната цел на медийната педагогическа работа е развитието на медийна грамотност.


  Медийната грамотност е много широко понятие, за което има много определения. В някои от тях се набляга на техническите аспекти на медийната грамотност. Това виждане обаче не е справедливо за многоизмерната концепция, каквато е медийната грамотност, тъй като тя описва много повече от техническите умения, необходими за работа и използване на медиите.

  Става дума повече за безопасното, съзнателно и съвестно отношение към медиите. Затова медийната грамотност изисква богати умения и способности.


  Концепцията за медийна грамотност е въведена в Германия през 1973 г. от преподавателя и медиен педагог Дитер Бааке, (Dieter Baacke), който вижда медийната грамотност като част от цялостната комуникативна компетентност, която в индустриалното и технически организирано общество е силно повлияна от медиите. Концепцията на Дитер Бааке има трайно въздействие върху дебата за медийната грамотност. Той определя четири области на медийна грамотност: медийна критика, медийни знания, използване не медии, и медиен дизайн.

  Според Бааке, медийно-грамотния човек не просто приема медийното съдържание без да се замисля, но постоянно си задава критични въпроси и упражнява собствен контрол върху медийното съдържание по отношение на социалните, моралните и етичните аспекти.

  • Медийно-грамотният човек изследва ефектите на медиите и признава техните функции (медийна критика).
  • Медийно- грамотният човек има познания за техническото приложение и може да работи с различни медии (медийни знания).
  • Човек може да се наслаждава и използва медийно съдържание и услуги (напр. игра на компютър или гледане на DVD), но остава отговорен в използването им. (използване на медии).
  • Като крайна цел, медийно-грамотните хора използват медиите като инструмент за творческа работа или за дизайн на собствените си медийни продукти, както и като средство за комуникация, за да изразят собствените си идеи (медиен дизайн).  Медийната грамотност се е превърнала в ключова квалификация в нашето прогресивно общество. Това е комуникативната грамотност и в същото време компетенция, която позволява на човек да направи това, което е необходимо, за да влезе в контакт със средата и да може да изрази себе си. Ако целта на образователните усилия е да се възпитават независими и отговорни хора, е задължително да се проведе и дебат за медиите.
 • Медийно образование

  Приучването към отговорно и компетентно управление на медиите е ключов процес и умение, полезно през целия живот. В зависимост от жизнената фаза и медиите, различни въпроси, теми или проблеми са на преден план. Децата между три и седем години, например, може да научат заедно много за различните медии чрез игра, или пък как да различават телевизионната програма и рекламата. Част от живота на децата са и медийните фигури/герои.

  Ключовият фактор за тази възрастова група е, че медийната грамотност може постепенно да се развива. Сложността на основните теми след това се увеличава с възрастта.


  Особено важно е децата да повишат своята компетентна работа с медиите, тъй като са отворени за медиите в положителен и отрицателен смисъл. На тази възраст те са любопитни и попиват от медиите без предразсъдъци, но също така са много лесно биха могли да бъдат повлияни от тях.

  Децата трябва да се научат как да се отнасят отговорно към медиите. Отговорност на родителите и професионалистите в ОГРДВ е да научат децата как да използват медиите разумно в ранна възраст.


  Норбърт Нойс (Norbert Neuß), професор по ранно образование и медиен педагог казва "Медийното образование често се бърка с медийна дидактика, т.е. използването на медии за други образователни цели се разглежда като медийно образование".

  Медийното образование, обаче, имаме само ако дидактическите занимания и образователните усилия са насочени към насърчаване на медийната грамотност.


 • Значението на медийното образование и медийната грамотност в ОГРДВ

  В свят, проникнат от медиите, медийното образование трябва да се разглежда като важен фактор в педагогическата работа.

  Защо е разумно да се започне с медийното образование в ОГРДВ?

  Медиите са навсякъде

  В днешния свят вече не разполагаме само с писане, език и език на тялото като възможности да общуваме и да се изразяваме, когато общуваме с други хора, но също така използваме видео, снимки и интернет. За да могат децата да участват  в социалния живот, да намират решения и да  отстояват своите позиции, трябва да се запознаят с медиите и да знаят как да ги използват творчески и смислено.

  Медиите са част от ежедневието на децата

  дори и най-малките деца имат достъп до различни медии всеки ден и използват придобития си опит с тях в центровете за ОГРДВ. По тази причина центровете за ОГРДВ не могат да  бъдат пространства без медийно съдържание. Задачата на специалистите в областта на ОГРДВ е да разбират детската среда. За да могат децата да се справят и да обработват медийния си опит, следва да бъдат направени подходящи занимания  в ОГРДВ, които следва да бъдат ориентирани към интересите и опита на децата.

  Децата трябва да се научат как да боравят с медиите

  Децата в момента растат с компютри, смартфони, телевизия и т.н. Те се занимават с тези медии по естествен начин и без колебания, често ги използват интуитивно и без страх от контакт. Критичното и обмислено използване на медиите, обаче, трябва да се научи по същия начин, както четенето, писането и смятането, например. Още в центровете за ОГРДВ децата могат да се запознаят и да изпробват различни начини за медийна ограмотяване, използвани в рамките на образователния процес. Децата трябва да се научат не само да използват технически медийни устройства и уреди, но и как да ги използват като инструмент за осъществяване на собствените си цели и идеи.

  Предпазващият ефект на медийното образование: Медиите съдържат рискове, но могат да обогатят живота ни по различни начини.

  За да се противодейства на потенциални опасности, консервативното педагогическо отношение изглежда не е от полза тук. Именно защото медиите са част от ежедневието на децата и са свързани с рискове, е важно да се полагат усилия в ОГРДВ да се осигури на децата подход за творческа работа с медиите и идея за това как работят медиите. По този начин те могат да постигнат самоконтролиращ и отговорен подход към медиите на ранен етап.

  Децата се учат да разбират медиите чрез креативна медийна работа

  Като работят независимо и креативно с медиите, децата научават как медиите да работят най-добре, как им оказват влияние и как да постигат това, какво искат да направят. Създаването на собствени медийни продукти им позволява да се докоснат до медиите директно.

  Чрез създаване на простички филми, като използват stop-motion приложения, децата учат, че не всичко, което виждат по телевизията е истинско. С помощта на фотографията те могат да разберат, че медиите са само фрагмент от реалността. И като създадат собствената си аудио пиеса, например, те се учат как музиката и звуците могат да повлияят на настроението.

  Медиите могат да обогатяват и подкрепят обучението на детето

  Медиите трябва да обогатят, а да не заменят основните физически дейности и удоволствието от използването на сетивата на детето. Те са допълваща форма, от която децата могат да се възползват. Затова медиите могат да се разглеждат като възможност да предложат напълно нови възможности за творчески процес, като се разширят възприятията на детето. Децата могат да ги използват и като инструменти, които да им помогнат да учат чрез открития, експериментиране и игра.

  Медийното образование прави възможно

  не всички деца имат възможност да опознаят всички медии или да се справят с тях по творчески начин. В ОГРДВ, обаче, всеки може да има възможност да опознае различните медии и да се работи с тях по различни начини. Тук те могат да получат съществен опит с медийния дизайн и използване. Освен това те могат да се научат как да използват медиите не само за да си прекарат времето, но и като средство за комуникация, източник на информация или инструмент за творчески дейности. С оглед на проблема с недостига на образование и знания ("дигитално разделение“) центровете за ОГРДВ имат за цел да играят балансираща роля. Ако дават възможност на всички деца да развият отговорни и критични медийни умения от ранна възраст, те могат да помогнат да се изгради добра основа за компетентни медийни умения и да се намали образователните неравенства (educational gap).

  Медийно образование в учебните програми в България

  Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и/или медийното образование не са определени като отделна образователна област в учебната програма на центровете за ОГРДВ. В учебната програма няма конкретни насоки, които да определят как трябва да се използват ИКТ и медийно образование в процеса на обучение. Това зависи изцяло от идеите и желанието на всеки учител и от визията и практиките на всяка детска градина ( начално училище) да прилага и използва определени ИКТ и мултимедийни инструменти в процеса на преподаване. Обикновено детските градини са оборудвани с интерактивни инструменти като интерактивна дъска и / или екрани (телевизор, проектор) и по този начин учителите са улеснени да използват ИКТ инструменти за допълване на процеса на обучение. Поради тази причина би било уместно медийното образование да бъде разгледано по-задълбочено в ежедневните образователни практики.

  Медиите са забавни

  Да работиш с медии е просто забавно както за деца, така и за възрастни. Медиите предизвикват детското любопитство и харесване. Този интуитивен интерес към медиите трябва да се използва за да се спечелят децата (по-лесно)  за образователния процес.


 • Медиите като педагогически инструмент

  Съществуват редица различни възможности за използване на медийното съдържание в ежедневната педагогическа работа в ОГРДВ.

  Свободните разговори могат да се използват за споделяне на медийни преживявания, компютърът – за изследване отвън, счупения компютър, телевизор или радио за разглеждане и изследване или за създаване на медийни педагогически проекти, които ежедневно могат да ангажират интереса на децата.

  Медиите и медийното съдържание могат да обогатят и допълват педагогическата работа в ОГРДВ по много различни начини. Различните медийни устройства и проекти служат както като работни инструменти, така и за подпомагане и стимулиране на образователните и учебните процеси. В този контекст използването на образователни медии може да бъде вълнуващо.

  По-долу са представени някои примери:

  Езиково развитие и медии

  По отношение на езиковото развитие аудио медиите предлагат разнообразни възможности. Езикът, използван в радио пиесите, обикновено се отличава от ежедневния ни език поради разнообразния и обрисуващ избор на думи. Освен това, дикторите често идват от дублажната или театралната сфера и следователно могат да променят и преправят тембъра си и да сменят рязко ритъма на текста. Това дава възможност да се имитира езика, стимулира езиковото развитие на деца от всички възрасти и подкрепя насладата от езика.

  Детските стихотворения и песни на касети, дискове и подкасти могат да бъдат също толкова полезни. Чутото може да се използва като вдъхновение за творчески дейности, малки ролеви игри или просто за разговори, дори и след като е минало известно време, през което децата да асимилират това, което са чули. Използването на устройства за аудиозапис може също да подпомага езиковото развитие. Обикновено децата намират за много вълнуващо да променят гласа си и начина на говорене, да го запишат и да го чуят след това. Такъв аудиозапис може да бъде допълнение към разработен вече урок за развитие на речта.

  Движение и медии

  В повечето случаи несигурността относно използването на медиите е съпроводена от опасения, че децата стават бавни, недостатъчно активни или неактивни въобще. От друга страна, целенасоченото и планирано използване на медиите може да има много благоприятен и обещаващ ефект върху поведението на децата.

  В интернет, например, има изобилие от подходящи за деца видеоклипове на танци от различни страни, които могат да бъдат гледани и танцувани заедно. Детската игрова и творческа координация, и чувство за ритъм също могат да бъдат насърчавани чрез измисляне на собствени движения или танци на звуци и песни.

  Когато децата се заснемат (видео) и фотографират едно друго отново може да се проведе творческо и артистично занимание, свързано с тялото и движението. Ефекти и трикове като бързо превъртане или бавно движение изясняват последователността на движението много добре и създават забавна атмосфера за децата.

  Естествени науки и медии

  Образованието по природните науки може да бъде добре илюстрирано от телевизионни предавания и филми. Възможностите, предлагани от видеотехнологиите, като увеличаване и намаляване на мащаба, забързване (time-lapse) или забавяне (slow motion) на кадрите, филми с кадри за нощно виждане или опростени изображения на сложни процеси с помощта на компютърна анимация, дават възможност на децата да получат знания в тематични области, които иначе са трудни за разбиране. По този начин разбирането на научните явления е значително опростено, а от друга страна интересът към дадена тема може да бъде стимулиран или засилен. Научните филми могат да се използват и като възможност да се изпробват наблюдаваните експерименти.

  Бързият растеж на посяти семенца, например, може да се записва редовно с фиксирана камера и след това да се монтира в кратък филм със забързани кадри (time-lapse).

 • Медийни педагогически компетенции

  Тази глава се занимава с компетенциите, които трябва да придобие един специалист по ОГРДВ и какво трябва да знае, за да насърчи медийната грамотност при деца на възраст между три и седем години.

  Предпоставка за устойчиво медийно образование е непредубедено отношение към всички медии от страна на професионалистите в ОГРДВ. Това е единственият начин да се възползвате пълноценно от възможностите, предлагани от медийното образование. От решаващо значение е способността да се помогне на другите (напр. деца или родители) да развият своята медийна грамотност. Също толкова важно е и да се подходи към създаването и използването на медиите, без да се страхувате от контакта с тях или от предразсъдъци.


  Бъдете отворени към медийния сват на децата и показвайте неподправен интерес. Предпочитанията и потребностите на децата трябва да се приемат сериозно, включително тяхното отношение към медиите. Задавайте въпроси и разговаряйте с децата. Това ще ви покаже какви са интересите на децата с медиите, какво правят и как ги използват.

  Препоръчвам да гледате програми, които са особено популярни сред децата, за да придобиете по-добро разбиране за медийния свят на децата. Това би могло да се направи заедно с децата в центъра за ОГРДВ, когато децата имат медийно занимание.


  Обмен, Обмисляне, Обсъждане

  В същото време е важно за вътрешната педагогическа работа и за външния образ на центъра за ОГРДВ всички колеги редовно да обменят своите идеи и да достигат до общо разбиране за образованието, общите цели и изпълнението и тълкуването на образователния план.

  Необходимо е също така да се разбере, че медийното образование играе ключова роля в педагогическата работа на ОГРДВ. Всъщност, само когато човек е формирал правилна преценка за това, което е важно, може да предаде своята идея на децата.


  Можете да намалите вашите опасения за използване на медии от децата, като се вгледате в собственото си използване на медии, разгледате вашите интереси и предпочитания. Скоро ще осъзнаете, че използвате медии за релаксация или забавление и че това е напълно приемливо.

  Не забравяйте, че не е нужно да сте експерт за осъществяването на медийно образование в РДОГ. Но ако искате да използвате медия в образователния процес трябва да знаете предварително как да я използвате и какви възможности има тази медия, за да бъде използвана смислено и творчески в ежедневния педагогически живот.

  Запознайте се с възможностите, предлагани от работата с различни медии, както и опасностите, които могат да възникнат чрез използването им. Наложително е да поставяте чрез критично мислене под въпрос добавената стойност на различните медии.


  Устойчиво медийно образование

  Устойчивото медийно образование в ОГРДВ винаги включва активно партньорство с родителите, тъй като семейството има основна роля в образованието на децата. Съвместната работа със семействата дава възможност положителните примери в ежедневния медиен живот на децата да бъдат използвани и в педагогическата работа с тях. В допълнение, родителите могат да бъдат подкрепени в образователните си медийни дейности с децата, като получават съвети в областта на медийното образование.

  Освен това винаги е важно да има стратегия за пълноценно използване на медиите в ОГРДВ. Няма да има нищо общо с медийното образование, ако просто поставите компютър в детската класна стая или дадете цифров фотоапарат в ръцете на децата. Важното е дидактичното намерение зад всяка употреба.


  Винаги мислете как можете да интегрирате медиите в педагогическия процес по добре обмислен начин и какви образователни цели искате да постигнете с тях. Това е единственият начин вашите ученици да постигнат качествено обучение чрез медиите.


 • Партньорство с родителите

  До преди няколко години в сътрудничеството с родителите имаше предимно едностранен поток от информация от страна на специалиста по ОГРДВ към родителя, относно напредъка и поведението на детето. Настоящият акцент върху партньорството в областта на образованието обаче се съсредоточава повече върху двустранен и сътрудничещ обмен между специалисти в областта на ОГРДВ и родители. Общата цел на образователното партньорство е оптималното развитие и благосъстояние на детето.

  Общата цел на образователното партньорство е оптималното развитие и благосъстояние на детето.


  В центъра на устойчивото образователно партньорство е редовният обмен между двете страни. Центърът за ОГРДВ може да изпълни задължението си да подкрепя семейството, само ако професионалистите в ОГРДВ знаят:

  • какъв е социалният статус на семейството,
  • какви са настоящите и дългосрочните трудности
  • и какви образователни принципи следват родителите.

  За родителите също така си заслужава да вземат участие в живота на ОГРДВ, например чрез участие в събития, партита и проекти за учители и родители или чрез създаване на личен контакт с други родители и специалисти в ОГРДВ.

  По този начин родителите имат възможност да участват в процесите на вземане на решения, активно да оформят ежедневния живот на центъра за ОГРДВ, да се запознаят и разберат актуални теми, които се разглеждат в центъра за ОГРДВ с децата, както и да видят техните деца извън семейна обстановка.


  Комуникацията и стабилното партньорство между родителите и професионалистите в сферата на ОГРДВ също е важна по отношение на укрепването на медийната грамотност на децата. Ако и двете страни обсъждат наблюдения от ежедневието на ОГРДВ, както и семейни и детски медии, всички участници могат да се погрижат по-добре за децата и техните нужди, както и да намерят работещи начини за подкрепа и насърчаване.

  Освен това преподавателите могат да съветват родителите относно техните образователни компетенции като цяло и по-специално при използването на медиите, да ги подкрепят при неясноти и въпроси.

  Основите за успешно сътрудничество са уважение, толерантност и приемане. Необходима е постоянна атмосфера на доверие, която позволява дългосрочен и честен обмен между професионалисти в ОГРДВ и родителите, и ефективна комуникация при евентуални различия в мненията и при възникване на конфликти.


  Прозрачност, обмен, сътрудничество

  Повечето родители са запознати по принцип с тяхната медийна образователна задача. Те имат чувствителен поглед към възприемането и използването на медии от децата си и ги подкрепят възможно най-добре при избора на подходящи медийни проекти.

  Но съществува и несигурност в семействата за това как да се справят с медиите. Родителите имат много както конкретни, така и общи въпроси за използването на медиите в образователната практика.

  ОПАСЕНИЯ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ
  дали са подходящи Кои медийни приложения са подходящи за моето дете?
  защита Как мога да защитя детето си от неподходящи медии?
  голям избор Как да избера подходящо медийно съдържание?
  съвети и подкрепа Кой може да ме посъветва и откъде да получа помощ?
  зависимост Как мога да попречат на детето ми да стане прекалено зависимо от образователните приложения?

  Таблица: Опасения на родителите

  По отношение на прозрачността в центровете за ОГРДВ е от съществено значение на родителите да бъдат разяснено какъв подход следва институцията за укрепване на медийната грамотност на децата. Това е от полза както за родителите, така и за професионалистите в сферата на ОГРДВ. Родителите могат да научат какви медийни преживявания имат децата, какви умения са показали в центъра за ОГРДВ и къде специалистите в ОГРДВ укрепват медийната им грамотност. Специалистите в областта на ОГРДВ трябва редовно да получават информация за използването на медиите у дома и за начините за укрепване на медийната грамотност в семейството.

  Обменът на информация насърчава цялостният поглед към всяко дете и дава възможност да се разберат различните образователни концепции в семействата, когато се използват медии. По този начин може да се идентифицират мерки за действие, а центърът за ОГРДВ ще може да координира индивидуалната си подкрепа за детето.


  Модел на укрепване на медийната грамотност на децата • Укрепване на партньорството

  Съществуват различни възможности за осъществяване на устойчиво образователно партньорство с родителите. Някои от тях са представени по-долу.

  Срещи между учители и родители

  Срещите между родители и учители, са традиционно средство, използвано от центровете за ОГРДВ за комуникация с родители. По отношение на укрепването на медийната грамотност, срещите на родителите и учителите са много подходящи за информиране на родителите за предстоящите проекти за медийно образование и техните цели. Възможните притеснения, мнения и нагласи на родителите по темата "медии в ОГРДВ" стават ясни и могат да бъдат открито обсъдени.

  Родителските срещи също така дават възможност да се предоставят на родителите експертни съвети за това как да подкрепят децата си в компетентното използване на медиите. Това е и идеална възможност да се разбере кои родители работят в медийния сектор (напр. в библиотека, рекламна агенция, издателска къща, ИТ или журналистика) или имат специално хоби в медийния сектор (напр. фотография или филмово заснемане).

  На родителската среща, например, бихте могли да обсъдите значението на медийната грамотност за деца между три и седем години. Възможно е поканите експерти за кратки лекции или да прожектирате клипове по тази тематика.


  Обмяна на опит

  Редовните разговори на родителите в дискусионни групи им дават възможност да обменят опит и по този начин да си помагат в практиките на семейно възпитание. Тези срещи могат да бъдат организирани и планирани независимо от родителите или да бъдат подкрепени и инициирани от центъра за ОГРДВ. Поради важността на медиите в живота на децата, родителите обикновено имат силен интерес към обмена на мнения и образователни практики между тях.

  Като специалист в ОГРДВ бихте могли да модерирате подобни разговори, разбира се, ако има желание от страна на родителите. За да улесните началото на разговора, може да започнете, като поставите на дискусия някоя поляризираща теза, по която родителите да изразят мнението си. Може да бъде полезно и да зададете въпроси, и да отбележите различни мнения с точки върху флипчарта. Бързо ще забележите какви са позициите на родителите и дали има притеснения или страхове по конкретни теми. Можете да съберете отворени въпроси и да ги прегледате отново заедно в следващата дискусионна група или в организирана по темата родителска среща Възможно е родителите да искат се включват по-активно в предучилищното медийно образование, тогава например могат да правят различни изследвания по темата като се разделят на майки и бащи, например.  Интервю с родителите

  Този подход към родителското участие се фокусира върху родителите и техните индивидуални преживявания. В личен разговор или анкета могат да се използват конкретни въпроси по темата, за да се съберат важни данни за семейството и информация за използването и значението на медиите в него. Анкетата, използваща анонимен въпросник, дава възможност на родителите да изразят своите опасения и проблеми открито и без колебания.

  Освен това родителите могат да бъдат помолени да наблюдават децата си (още) по-внимателно как децата им се справят с конкретното възприятие и използване на медиите. Чрез пряко наблюдение на поведението на детето, родителите могат да бъдат по-чувствителни към темата. Освен това, специалистите в ОГРДВ получават важна информация и впечатления за индивидуалните предпочитания на децата извън центъра за ОГРДВ. По този начин предложенията към родителите могат да бъдат изготвени и на базата на резултатите от анкетата.

  С помощта на интервюта с родители можете, например, да представите структурирано предпочитанията на децата или развитието им в рамките на тяхната възрастова група, специално за вашия ОГРДВ център. Резултатите от своя страна могат да послужат като храна за размисъл и повод за тематична родителска среща.

  Съставянето на въпроси за интервютата на родителите зависи силно от това, за което искате да използвате резултатите и как искате да ги използвате. За да получите общ преглед, препоръчвам да използвате затворени въпроси и въпроси с няколко възможности за избор. Ако обаче искате да получите диференциран и индивидуален поглед върху различията и приликите, както и в специалните предизвикателства, отворените въпроси със свободен избор на отговори са добър избор. Смесена форма и на двата типа въпроси също е вариант. Може да бъде публикувате резултатите от проучването на родителите на таблото за обяви на вашата институция.  Брошура/бюлетин за родителите

  Брошурите и бюлетините за родителите дават възможност на центъра за ОГРДВ да събира теми от ежедневния си живот. Покани за дискусионни групи или планирани събития, като например презентация на проекти, могат да бъдат публикувани в брошурата/бюлетина за родителите, а резултатите от интервютата или проектите могат да бъдат отпечатани.

  Бюлетинът за родители ви предлага възможността например да събирате изразени от родителите мнения по поляризиращ въпрос или да проведете анкета за родители как да представите пред децата конкретна медийна тема. Това дава шанс на родителите да имат думата или да разберат впечатленията и мненията на други родители. Тогава може да е по-лесно родителите да се свържат с вас като професионалист от ОГРДВ за подкрепа и съвет.


  Бюлетините за родителите могат да бъдат разпространявани по имейл на хартия. Но, следва да се обмисли внимателно дали и кое съдържание се публикува на уебсайта на центъра за ОГРДВ или в блога, ако има такъв. Съдържание, което не е публикувано в защитена среда, може да се разглежда почти навсякъде по света. Необходимо предварително да се представят декларации за съгласие и да се изяснят авторските права върху снимките, както и личните права на хората , които са показани.

  Ако бюлетинът се издавя регулярно, той може да бъде използван и при отбелязването на специални събития или при завършването на децата, които отиват в началното училище. Така бюлетинът може да бъде разпространяван на прощално парти, например, за да си спомнят децата големите и малки събития в центъра за ОГРДВ.


  Родителите могат да вземат участие и да поемат задачи в процеса на съставянето на брошурата/бюлетина, например писане на текстове, подбор на теми или отпечатване на бюлетина/брошурата.

  Има много начини да се включат родителите във възможностите за участие и обмен на идеи. Важно е да се вземат предвид различната мотивация и времеви възможности, както и знанията и уменията на родителите.


  Информационни материали

  В случай че даден медиен проект привлече повече внимание в общността и стане по-важен в контекста на темата за медиите или медийно образование в ОГРДВ, препоръчително е да се събират и предоставят информационни материали като книги, игри или брошури. Преглед на приложенията и уебсайтовете по темата също може да бъде полезен.

  Родителите се интересуват предимно от информационни материали, които дават конкретни съвети и им помагат с образователните задачи. Някои родители могат да бъдат заинтересовани, също така, да посещават по-задълбочени лекции или семинари. Съответните програми на университети, библиотеки, центрове за образование за възрастни или други образователни институции често могат да бъдат намерени чрез техните интернет страници.


  Докато водят и взимат децата си от центъра за ОГРДВ, родителите често и с интерес се вглеждат в поставените материали на входните врати или по таблата. Така те могат да бъдат насърчавани да се занимават и с темата за медиите, ако са представени с подходящ материал, като например плакати, поставени на входната врата. Вниманието на родителите обикновено се привлича по-бързо, когато плакатите са украсени с колажи, снимки и рисунки на децата.


  Може да предоставите на родителите медии и игри, които да вземат назаем вкъщи. След това можете да използвате обратната връзка от родителите като ориентир, когато споделяте преживяванията в семейството с тази медия или игра. Обратната връзка може да се получи и по време на родителска среща.


  Родителите могат да участват и в съставянето на информационни материали. Мнозинството от семействата вероятно вече са се занимавали с темата и са запознати с темата за медийно образование. Възможно е също така да има родители, които са заети в медийния сектор или евентуално дори да се занимават с медийна педагогика и съответно могат да предоставят препоръки или материали.


  Презентация на проекти

  Резултатите от различни творчески медийни проекти предлагат уникална възможност за контакт с родителите. Дали тези проекти са рисунки, фотоколажи, собствен филм или радиопиеса, резултатите на децата предлагат чудесна възможност да поканите родителите на проектно шоу и презентация на техните проекти. Децата трябва също така и да участват в представянето на работата си.

  Дни на отворените врати

  В дните на отворени врати за родителите, където родителите прекарват цял ден в помещенията на центъра за ОГРДВ, те не само могат да видят как децата им работят с медиите и какви творчески резултати постигат в училище, но и им се предоставя и идеална възможност да получат достъп до живота на децата като цяло.

 • Правна рамка

  Правна медийна защита на децата

  1. В България законът, който регулира подходящото съдържание за деца във филмите е Законът за филмовата индустрия. Според този закон съществува Националната комисия за категоризация на филми, която може да присъди следните категории на всеки филм:

  • категория "А" - "Препоръчва се за деца";
  • категория "В" - "Без възрастови ограничения";
  • категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";
  • категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст";
  • категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст".

  Според закона се забранява продажбата и отдаването под наем на носители, съдържащи филми категория "D", на лица под 16-годишна възраст и категория "Х" - на лица под 18-годишна възраст.

  Използвайте филмови материали само от категория „А“ и „В“, и да преценявате много внимателно съдържанието, което би било подходящо за малки деца.

  2. По отношение на телевизионните предавания с притеснително съдържание, като например сексуален или насилствен акт, излъчващите организации в България трябва да се съобразяват със следните изисквания, заложени в „Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“, приети от Съвета за електронни медии. Според тези критерии, доставчиците на медийни услуги прилагат категоризацията на филмовата програма, приета със Становище на Националния съвет за радио и телевизия от 2000 г., както следва:

  • Категория І: Широка публика. Без ограничения.
  • Категория ІІ: Със сцени, които могат да шокират младата публика. Часовото програмиране на такива филми и предавания зависи от доставчика на медийни услуги. Доставчиците следва да обръщат специално внимание на предварителните анонси и реклами на такива произведения в близост до детски програми и предавания.
  • Категория ІІІ: Филми, забранени за аудитория под 12-годишна възраст, а също и предавания, които могат да шокират младата публика, и в които има повтарящи се намеци или описания на физическо или психологическо насилие. Тези предавания и програмни елементи не трябва да се предоставят за разпространение преди 23.00 часа.

  По изключение могат да се предоставят за разпространение преди 23.00 часа, в случай че са обозначени с постоянен аудио, визуален или аудио-визуален символ, че тази продукция следва да се предоставя след 23 часа.

  Предварителната реклама на тези продукции не може да съдържа сцени, които могат да шокират младата публика. Предварителните реклами не може да са в близост до детски програми и предавания. 

  На практика това означава, че за по-малките деца, в ежедневната програма също могат да се разглеждат предавания със съдържание, което очевидно не е подходящо за тази възрастова група. Реалититата или новинарските програми могат да бъдат особено проблематични за по-малките деца.

  3. В интернет доставчиците на съдържание и създателите на приложения не са регулирани по отношение на това дали съответното съдържание или приложение е подходящо за деца. Родителите разчитат на приложения, които блокират (неподходящи) реклами или мониторират и не разрешават достъп до неподходящо съдържание. В България няма целенасочена държавна политика в тази насока. Центърът за безопасен интернет е българска неправителствена организация, която работи активно за защита на правата на децата в интернет.

  Има забавни мобилни приложения в големи количества за малки деца, като например лесни игри или анимирани детски книги. Но приложенията винаги трябва да се използват под надзора на възрастен, тъй като много от тях съдържат непоискани реклами с потенциално опасно съдържание. Освен това, като специалисти или родители, вие трябва да прецените дали съдържанието е подходящо за съответното дете. Въпреки че има знак, указващ дали дадено приложение в подходящо за деца в магазините за приложения, това обикновено не е много смислено, тъй като това не е знак от независима институция, а референция от създателя на приложението/оператора на магазина.

  Многообразието и огромното присъствие на медиите представляват огромни предизвикателства за правната защита на децата днес. От една страна, големият брой електронни, транснационални медии и объркващите канали за разпространение правят все по-трудно налагането на ефективни механизми за контрол. От друга страна, механизмите за защита на децата/ младите хора са необходими поради нарастващото съдържание, което все повече се разпространява главно поради развитието на нови технологии и глобализацията.

  За деца на възраст между три и седем години е абсолютно необходимо съзнателно въвеждане и използване на медии, които да се контролират от възрастен.


  Знаете ли, че ?

  Националният център за безопасен интернет предлага изключително разнообразни и полезни материали за родители и деца в различни възрасти, свързани с медийната грамотност и безопасност на децата в интернет.


  Авторско право - публикуване на изображения и снимки

  За много центрове в ОГРДВ днес е обичайно педагогическата им работа да бъде публично видима. Центровете често имат уебсайт и профил/и в социалните мрежи, където се публикуват снимки на деца, служители и проекти. Поради това, както при печатните продукти, следва да се получи декларация за съгласие от изобразеното лице или от родителя или настойника (за деца под 12-годишна възраст).

  Не забравяйте да обсъдите с родителите публикуването на снимки, показващи деца и / или техните семейства.

  Допълнителна информация можете да намерите тук:

  Държавна агенция за защита на детето
  Закон за авторското право и сродните му права