• Въведение

    Модул 1 представя основните положения за съзнателно и критично боравене с медиите . Показва как свързаното с медиите съдържание за децата в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) може да бъде интегрирано в ежедневния им образователен процес по подходящ за тяхното развитие, начин на живот и възраст.

    Представя се основна информация за медиен педагогически труд  с деца в предучилищна възраст, както и информация за правната  рамка за работа с медиите .

    В главата Партньорство с родителите има информация за сътрудничеството между центровете за ОГРДВ и родителите по темата за медийната и медийна грамотност.