• Подкрепа в центровете за ОГРДВ

    Центровете за ОГРДВ предлагат както на децата, така и на родителите важна подкрепа под формата на медийно образование. Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат, например, да съветват родителите относно въпроси и трудности в ежедневното боравене с медии или да им помогнат при оценяването на медийните приложения, както и с използването на медии, подходящи за развитието и възрастта на децата. Специалистите в областта на ОГРДВ могат да запознаят децата с темата за медиите чрез игра и подходящ за възрастта начин и да ги подпомагат при обработката на (отрицателни) медийни преживявания.

    В подкрепа на използването на медиите за деца, специалистите в сферата на ОГРДВ могат да допринесат със своя опит, така че да се вземат предвид важни научни открития и психологически аспекти на развитието, например. По този начин центровете за ОГРДВ разширяват и допълват подкрепата на родителите със своята работа и укрепват медийната грамотност на децата в ранна възраст.