• Медиите са завладяващи

  В допълнение към съдържанието, медиите вдъхновяват децата в тази възрастова група с различни други свои характеристики.

  Аудио носители като MP3 или CD и визуални носители като снимки или книги обикновено са свободно достъпни за деца на възраст между 3 и 7 години. Децата обикновено могат да ги избират и използват сами. Възможността сами да избират обяснява част от влиянието, което медиите оказват върху тях.

  От една страна, чисто слухови и визуални медии въздействат само върху един сензорен канал, поради което въздействието на информацията се намалява. От друга страна, това помага да се подобри концентрацията и вниманието на по-малките деца. Освен това, аудио и визуалните медии позволяват на децата да се оттеглят навътре в себе си, тъй като аудио историите и картинните книги обикновено се ползват в позната и спокойна атмосфера, например когато децата си лягат.


  Решението кои медии са подходящи трябва винаги да се взема от възрастните. Децата на възраст между три и седем години все още не са в състояние самостоятелно да изберат медийно съдържание, подходящо за тяхната възраст. Препоръчвам обаче да оставите децата да избират и оценяват подходящо медийно съдържание от списък за предварителен подбор. По този начин децата се учат да могат да казват съзнателно кое съдържание не им харесва и кое им харесва. Това засилва капацитета на децата по отношение на независимата медийна оценка и подбор.


  Комбинацията от звук и образ, редуващите се образи и работата с аудиовизуални медии вдъхновяват децата. Родителите също действат като модели за подражание в интереса си към аудиовизуалните медии.

  Децата са привлечени от интерактивни медии, като например приложения на мобилни устройства и компютърни игри, защото могат да се намесват директно и да влияят на случващото се. Те са развълнувани, когато могат да влияят на елементите и героите, и директно да се докоснат до резултатите от действията си. Освен това, простото и интуитивно боравене със сензорни екрани е особено привлекателно за децата, защото те могат да работят сами с такива устройства много бързо. Това отваря нови зони за игра за тях и осигурява признание от възрастните.

  Ентусиазмът на децата също се влияе от външни фактори , както е в случая с аудиовизуалните медии. В зависимост от това колко често възрастните използват своите таблети и смартфони или колко строго се регулира използването на медии, детският ентусиазъм към тези медии се увеличава или намалява.


  Насърчавайте дори много малки деца да развият собствено мнение за медиите и тяхното съдържание. За да помогнете в тази посока, можете да проведете разговори с децата, в които например да обсъждате конкретни медийни преживявания, съдържание или герои, които децата харесват или не харесват. Дайте възможност на децата да изразят себе си и да разсъждават върху техните предпочитания и интереси за определено медийно съдържание, видове медии, герои и ситуации на използване. Подобни разговори са още по-полезни за децата, ако успеете съзнателно да се ангажирате с тяхната гледна точка и да осмислите сериозно техните предпочитания, интереси и съображения.